Vraag en antwoord Wetgeving

Bezwaar maken tegen besluiten

Bezwaar maken tegen besluiten

Burgers en bedrijven die het niet eens zijn met een beslissing van een bestuursorgaan, kunnen daartegen bezwaar maken. U kunt bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan.

Bezwaarschrift indienen

U dient het bezwaarschrift in bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen.

In sommige gevallen is het mogelijk om tegen een beslissing van een bestuursorgaan rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter in te stellen. Dit is alleen mogelijk als het bestuursorgaan daarmee instemt. De bezwaarschriftprocedure vervalt dan. Rechtstreeks beroep kan zinvol zijn als het meningsverschil met het bestuursorgaan niet over feiten, maar over een zuiver juridische kwestie gaat. En het vaststaat dat het bestuursorgaan en u het daarover niet eens worden.

Voorbeeld: u krijgt een belastingaanslag en u bent van mening dat u onder een uitzondering valt en daardoor minder hoeft af te dragen. U hebt dit uitvoering besproken met de Belastingdienst en u bent het erover eens dat u er onderling niet uit gaat komen. Een heroverweging van het besluit door het bestuursorgaan (de Belastingdienst) is dan niet zinvol. U kunt de belastinginspecteur dan verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter.

Behandeling van het bezwaarschrift

Het bestuursorgaan neemt het bezwaarschrift in behandeling. Vaak krijgt de indiener van het bezwaarschrift een uitnodiging voor een hoorzitting.

In beroep gaan bij de bestuursrechter

Mensen die het niet eens zijn met de beslissing van het bestuursorgaan op hun bezwaarschrift, kunnen in beroep gaan bij de bestuursrechter. U kunt beroep instellen door een beroepschrift in te dienen bij de bestuursrechter.

Behandeling van het beroepschrift

Voor de behandeling van het beroep, vraagt de rechter alle stukken op bij het bestuursorgaan dat de beslissing nam op het bezwaar. Meestal houdt de rechter een rechtszitting. Tijdens de rechtszitting stelt de rechter vragen aan de partijen en kunnen de partijen hun standpunt mondeling toelichten. De rechter kan besluiten om een rechtszitting achterwege te laten en een beslissing op basis van de stukken te nemen. Mensen die het niet eens zijn met het oordeel van de bestuursrechter, kunnen in hoger beroep gaan.