Verslagen gemeenteraad Verslagen gemeenteraad 2012

Notulen Raad d.d. 1 november 2012

Download als PDF

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE
RAAD VAN DE GEMEENTE GEERTRUIDENBERG
Openbare raadsvergadering op donderdag 1 november 2012 aanvang 19.30 uur in het
gemeentehuis te Raamsdonksveer.
PLV. VOORZITTER:
AANWEZIG MET DE VOORZITTER:
Keerpunt ’74
Uw Drie Kernen
CDA
Dhr. J. van Brummelen
VVD Mw. W.J.C. Muis en dhr. I. van Nunen
SP Dhr. H.A. van Strien en dhr. J.A.M. Slenders
Dhr. A.H.M. de Jongh, dhr. A.C. Broeders en
dhr. L.F.A.W. Hooijmaijers
Dhr. C.W.M. Bouwens en Dhr. M.P.C. Hofkens
Mw. M. de Groot-Platenkamp en
Dhr. A.L.M. van den Enden
Dhr. K.J.H.A. van Oort en
Mw. F.W.J. van de Weerd-van Zoelen
Dhr. P. Kok en dhr. E.S. Berkouwer
Dhr. P. de Peuter
GRIFFIER: Mw. K.M.C. Millenaar-Rammelaere
Wethouders: Dhr. R. van den Belt
Dhr. A. Smit
Mw. A.A.M. Verschuren-van Strien
Dhr. W.J. Quirijnen
Notulen: Mw. M. van Heel
AFWEZIG MET BERICHTGEVING: Dhr. J.C. Heesters en dhr. P.P.J.M. Voragen
Keerpunt ’74
PUBLIEK: Aanwezig
Partij Samenwerking
PvdA
GroenLinks
1. Opening.
De VOORZITTER opent de vergadering na lezing van het ambtsgebed en heet een ieder
van harte welkom.
2. Vaststelling agenda.
De VOORZITTER vraagt of Uw Raad in kan stemmen met de agenda zoals deze door het
Presidium is voorgelegd.
Dhr. VAN NUNEN: “Keerpunt ’74 wil een motie vreemd aan de orde van de dag indienen.”
VOORZITTER: “Ik stel voor de motie vreemd aan de orde van de dag van Keerpunt ’74
na agendapunt 12 te behandelen.”
Notulen Raad d.d. 1 november 2012.
1De VOORZITTER stelt voor alle B-stukken met één hamerslag vast te stellen.
Aldus besloten.
3.
Spreekrecht.
Mw. KOOIJMAN: “Goedenavond, ik ben Marjolijn Kooijman en namens mijn broer Leon
Boons ben ik hier nu vertegenwoordigd voor Scheepswerf Ruijtenberg. Wij hebben samen
met belangstelling de ontwikkelingen rondom de visie voor de Donge-oevers gevolgd en
ik ben aanwezig geweest tijdens de verschillende bijeenkomsten en wij hebben overleg
gehad met de wethouder daarover. Daarnaast hebben we deelgenomen aan het interview
van Bureau Buiten. Naar aanleiding van de conceptvisie hebben we een duidelijke reactie
ingediend ten aanzien van de visie om tegenover onze scheepswerf geen ligplaatsen te
realiseren. Zoals in de reactie is aangegeven wordt onze bedrijfsvoering als gevolg van
deze mogelijke ontwikkeling ernstig belemmerd zo niet onmogelijk gemaakt. We hebben
begrepen dat diverse bewoners aan de Lunetkade tevens hun bezwaren geuit hebben
met betrekking tot het realiseren van een ligplaats voor een rondvaartboot of anderszins.
We zijn positief gestemd dat het realiseren van de Lunetkade geen onderdeel meer zal
uitmaken van de vast te stellen visie, conform het advies van het college. Het college
heeft hierbij echter wel besloten om aan de overzijde van de Donge, ter hoogte van het
Fort te kijken naar mogelijke alternatieven. Er is voor ons echter niet voldoende inzicht in
een dergelijk alternatief maar we gaan er hierbij vanuit dat dit in samenspraak met
omwonenden en belanghebbenden zal plaatsvinden en dat onze bedrijfsvoering ook voor
deze alternatieve locatie niet zal worden belemmerd. Daarnaast hebben wij met
verbazing moeten constateren dat waar eerst sprake was van behoud van onze werf als
de bijbehorende bedrijvigheid van de Donge en de gemeente Geertruidenberg in zijn
huidige vorm de definitieve visie uitgaat van het omvormen van de scheepswerf naar een
museumwerf. Dit in tegenstelling tot hetgeen we tijdens het interview met Bureau Buiten
en het gesprek met de wethouder hebben aangegeven dat wij zelf hiervoor geen enkele
mogelijkheid zien en dit uiteindelijk in de conceptvisie ook zo overgenomen was. In de
definitieve visie is dit onderdeel echter zonder enige aanleiding of contact gewijzigd. Wij
zijn zeer verbaasd dat deze aanpassing zonder enig overleg of nadere inspraak heeft
plaatsgevonden. Onze opzet is om de huidige bedrijfsvoering voort te zetten, te weten
het repareren, verlengen, inkorten en conserveren c.q. bouwen van binnenvaartschepen,
pontons of kleinere zeeschepen. Wij zijn ondanks de crisis een gezond bedrijf met 10
man personeel en wij kunnen rekenen op een zeer trouwe klantenkring. Tegen de
definitieve visie was helaas geen mogelijkheid tot het aangeven van bezwaren met
uitzondering van het inspreken tijdens de Raad waarvan ik op dit moment gebruik maak.
Eventueel toeristisch medegebruik is vanuit het oogpunt van veiligheid en economisch
bedrijfsuitgangspunt vanuit de scheepswerf niet gewenst, zelfs in tegenstrijd met de
huidige bedrijfsvoering en zou ons in ernstige mate belemmeren. We willen dan ook
middels deze weg nogmaals nadrukkelijk aangeven dat het omvormen naar een
museumwerf vanuit ons oogpunt niet mogelijk is. Er is ook geen enkele aanleiding dat op
korte of middellange termijn de scheepswerf haar bedrijfsactiviteiten zal beëindigen.
Vanuit de gemeente Geertruidenberg verwachten we ook niet dat er financiële middelen
ter beschikking zouden worden gesteld om museumwerf te realiseren c.q. in de toekomst
in stand te houden. Vanuit onze bedrijfsvisie is er ook geen enkele aanleiding om tot
deze functiewijziging over te gaan. In de toekomst wordt ook niet verwacht dat een
investeerder of anderszins zich bereid zal vinden om een museumwerf te realiseren. Wij
vragen ons dan ook nadrukkelijk af in hoeverre de voorgenomen visie realistisch is met
betrekking tot het realiseren van een museumwerf en het niet meer realistisch is om een
bestaande functie positief binnen de visie te integreren. Wij verzoeken de gemeenteraad
dan ook om de visie vast te stellen met uitzondering van het onderdeel museumwerf.
Dank U wel.”
Mw. ENTKEN: “Goedenavond, ik van Ursela Entken. Ik wil aangeven dat ik het zeer op
prijs stel dat ons initiatief meegenomen is in de visie Donge-oevers. Er is sprake om de
quick-wins naar voren te halen. Valt ons initiatief hieronder? Zo ja, wordt er dan met ons
contact opgenomen hierover? In het Raadsvoorstel staat, onder het kopje laaghangend
fruit, dat deelprojecten zoals Timmersteekade en passantenhaven dit jaar nog kunnen
worden opgestart en binnen een korte periode uitgevoerd worden. Wat betekent dit? Ik
zou graag als initiatiefnemer willen meedoen met 800 jaar Geertruidenberg, als bedrijf.
Notulen Raad d.d. 1 november 2012.
2Ik zie ook dat in de stukken van de gemeente staat dat men contact met mij zoeken, dit
staat in het projectplan reacties. Gaat dit nog gebeuren? Dank U wel.”
VOORZITTER: “Ik stel voor agendapunt 8 als eerste te behandelen. Aldus besloten.”
4. Primus bij hoofdelijke stemming.
De VOORZITTER trekt hiervoor lotnummer 5, dhr. Van Strien.
5. Lijst van ingekomen stukken en mededelingen d.d. 1 november 2012.
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het
voorstel van het college van burgemeester en wethouders besloten.
6.
Vaststellen notulen van de openbare vergadering van 27 september 2012
en de besloten vergadering van 1 oktober 2012.
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het
voorstel van het college van burgemeester en wethouders besloten.
7.
Begroting 2013
A-stuk
1. Het opgenomen beleid in de Programmabegroting 2013 en het bijbehorende
dekkingsplan vast te stellen;
2. Het investeringsplan, opgenomen in de Programmabegroting 2013, vast te stellen;
3. In te stemmen met de meerjarenraming 2014 t/m 2016.
Eerste Termijn
Dhr. DE JONGH: “Aan het begin van deze Raadsperiode stonden de coalitiepartners voor
de uitdaging de financiën van onze gemeente toekomstbestendig te maken. Ze hadden
de durf om de pijn ineens te nemen en de visie om te investeren in de leefbaarheid van
onze gemeente en een deelname aan het maatschappelijk leven door iedereen. De nu
voorliggende begroting is daarvan een product. Met die durf van 2010 krijgt het
Dongemondcollege zo noodzakelijke nieuwe sportaccommodatie en concentreren we het
bewegingsonderwijs op die school waar het hoort, het schoolterrein. En met de visie van
2010 loopt het aantal mensen dat van een uitkering op basis van de Wet Werken en
Bijstand afhankelijk is terug waar dat elders oploopt. Plegen wij broodnodige
investeringen in de openbare ruimte van het centrum van Raamsdonksveer en kunnen
wij de kansen die het toerisme voor onze gemeente biedt, beter gaan benutten. Zelfs
tegenslagen hebben ons tot nu toe financieel niet uit balans weten te brengen. Het klopt
toch dat alle risico’s ook die vanwege het jammerlijke debakel van WSG zijn afgedekt
zonder dat het voor onze burgers tot hogere lasten leidt. Tijdens de Discussieraad zei de
portefeuillehouder Financiën dat onze gemeente een stresstest kan doorstaan. Durft hij
het aan om die ook te laten uitvoeren? De tijden blijven echter onzeker. Wellicht dat men
landelijk kan kijken wat wij hier doen?! Het nieuwe Kabinet vertoont vooralsnog wel durf
maar het CDA twijfelt ernstig aan de visie en het beleid van het nieuwe Kabinet. Wie
geen visie heeft, kan maar beter nergens aan beginnen.”
Dhr. BERKOUWER: “Voorzitter, zoals U weet, zijn we algemeen tevreden met de
begroting. Wat betreft de memorie van antwoord over € 10.000,00 per maand aan de
exploitatiekosten voor de nieuwe sporthal, deze stemt mij niet gerust. Er wordt hier geen
grondige onderbouwing gegeven van deze kosten. Er wordt wel verwezen naar het feit
dat de stichting vooral bedoeld is om BTW terug te kunnen vorderen. Gaat de stichting
alleen maar de exploitatie op zich nemen of gaat het verder? Waarom is de BTW zo
belangrijk voor dit geheel? Kan de wethouder toezeggen dat er eerst naar de Raad
gekomen wordt met een exploitatieplan en de oprichtingsakte van de stichting en dat pas
daarna het geld voor de stichting vrijgegeven wordt? Wat betreft de huursubsidie aan de
verenigingen, waarom is er voor gekozen om deze subsidie alleen maar aan
wedstrijdsporters te geven en niet aan alle sporters die georganiseerd in de sporthallen
sporten? Graag uw antwoord.”
Notulen Raad d.d. 1 november 2012.
3Mw. MUIS: “Het had een B-stuk mogen zijn en behoefde het geen spreektijd, zoals
gewenst was door een van de Raadsleden. Je kunt dit als kapstok gebruiken om er van
alles aan op te hangen. Ook tijdens de Discussieraad zijn er woorden naar voren
gekomen als prima, helder, alle risico meegenomen en goed in kaart gebracht,
stressproof, enzovoorts. Wat ons betreft, geldt dit nog steeds. We hebben het duidelijk
uitgediscussieerd, zowel bij de Kadernota als ook tijdens de Discussieraad. We zijn wel
benieuwd naar wat het nieuwe regeerakkoord de gemeente zal gaan brengen. De
wethouder Financiën kennende, zal hij dit wel zeer snel scherp in beeld brengen. Wij
verwachten dan ook dat als dit voor de gemeente consequenties heeft, hij dit tijdig naar
de Raad zal laten toekomen. Bij deze geen B-stuk, maar de wethouder nog wat werk
gegeven.”
Dhr. DE PEUTER: “Ik zal me toespitsen op twee punten. Op de eerste plaats de OZB-
verhoging, die voorgesteld wordt, inclusief inflatiecijfer een stijging van 6,5%. De
accountant van de gemeente heeft al gezegd, onlangs, dat het erop lijkt dat we elk jaar
structureel een overschot hebben. Ik heb het vanaf 2005 terug kunnen vinden. Vanaf
2005 tot en met 2011 waren de overschotten een totaal van 6,7 miljoen, bleek in de
jaarrekening. Dat is gemiddeld per jaar ruim 9 ton. Het afgelopen jaar was het 1,4
miljoen. De wethouder zal ongetwijfeld zeggen, als je gaat plussen en minnen was het
vorig jaar structureel € 53.000,00 maar ten opzichte van de begroting die ingediend was
en op basis waarop de tarieven vastgesteld zijn, zijn er die afwijkingen. Als we van te
voren geweten zouden hebben dat we een aantal projecten, investeringen niet zouden
halen het komende begrotingsjaar, zou het tarief OZB aanmerkelijk minder gestegen
zijn. Mijn opvatting is dan ook dat we hier iets aan moeten doen. Ik heb hiervoor een
amendement.
Amendement
………..
Toevoegen aan het concept Raadsbesluit punt 4, het tarief voor de OZB voor 2013 met
niet meer dan maximaal 2,5% extra te laten stijgen, dat is nu 5%, zodat dit voor 2013
zal betekenen een verhoging inclusief het in de begroting genoemde inflatiepercentage
van 1,5% en dat hoe dan ook de stijging van het tarief niet meer zal bedragen dan 4%
ten opzichte van de 6% die nu voorgesteld wordt. De kan gedekt worden door in de
begroting goed te kijken naar hetgeen wat nog gehaald wordt, gelet op de historie van
het steeds maar niet halen van de investeringen. Dit moet daarin heel makkelijk te
vinden zijn. En gaat over tot de orde van de dag.
Op de tweede plaats de WSG. In het kader van de WSG werd er steeds gesproken over
het feit dat het lastig en moeilijk is. We schaken op verschillende borden. Ik heb voor het
college een schaakspel meegenomen! Toen ik het kocht was het niet eens de bedoeling
om het hiermee naar toe te nemen maar toen ik het woord échecs las wel, dit is Frans
voor schaak, maar échecs betekent ook mislukking of een nederlaag. Die nederlaag
wordt hierin gesymboliseerd. Ik wil het graag aan de wethouder overhandigen. Zelfs op
een bord schaken is het nog niet goed afgelopen. Het was waarschijnlijk een kwestie van
blind schaken! Of we wisten niets, of we wisten het steeds te laat of we moesten het ook
maar uit de kranten lezen. Het fait a compli is nu dat er feitelijk sprake is van
faillissement van WSG. We kunnen nu helemaal blindemannetje gaan spelen. Voorzitter,
bij de Woonvisie in maart 2012 heeft de Raad gezegd, hebben we de Woonvisie
vastgesteld tijdens de Raad van 29 maart, en toen waren er twee amendementen
ingediend, zowel door de SP als door GroenLinks, die beide verworpen zijn, alle
coalitiepartijen plus VVD tegen waarbij gevraagd werd om toch wel aandacht te schenken
en meer goedkopere huurwoningen te bouwen. Dit is verworpen door de coalitiepartijen
plus de VVD. Op 26 april 2012 was aan de orde de zienswijze op het saneringsplan,
saneringsplan van maart dit jaar, wat later enigszins bijgesteld is, saneringsplan waar
dhr. Ruigrok en de Raad van Commissarissen, toen bestaande uit een persoon, dhr.
Lensen, tevens voorzitter, € 86.000,00 in 7 maanden, en wij hadden op die zienswijzen
en het concept saneringsplan een amendement ingediend waarin we gevraagd hebben
om niet in te stemmen met die versnelde huurharmonisatie naar 90% en ook niet in te
stemmen met die verkoopvijver van 475 woningen. Voorzitter, dit is verworpen met de
stemmen van alle coalitiepartijen tegen. In krant lees ik allerlei leuke verhalen over wat
Notulen Raad d.d. 1 november 2012.
4de afspraken zijn, dhr. De Jongh zal het wel nagelezen hebben, maar in het
saneringsplan staat er heel vaag iets over maar ook weer niet te veel want dat is hier
een goede gewoonte. We moeten uitkijken wat we niet teveel op de tenen trappen want
we moeten nog overleggen. U ziet nu hoe het allemaal afloopt. Ik wil afronden met de
motie die ik hierover heb. Ik zal deze tijdens de tweede termijn nader toelichten. De
motie die ik wil indienen met betrekking tot dhr. Lensen, lid en voorzitter van de Raad
van Commissarissen van WSG luidt als volgt:
Motie
……
Gehoord de toelichting bij deze motie en de discussie naar aanleiding van de
programmabegroting 2013 voor wat betreft ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, van
mening dat dhr. A.H.A. Lensen niet langer geloofwaardig kan functioneren als lid en
voorzitter van de Raad van Commissarissen van WSG doordat hij tegen betaling van een
vergoeding van € 89.000,00, ontvangen in de periode van 17 mei tot 1 december 2012,
per dag, als zo’n vergadering een hele dag zou duren, € 3.000,00, desondanks de
belangen van de huurders en volkshuisvesting schromelijk verwaarloosd heeft en daarom
per direct dient terug te treden als lid van de Raad van Commissarissen, verzoekt de
voorzitter van de gemeenteraad om deze opvatting van de gemeente over te brengen
aan bestuur, directie, de Raad van Commissarissen en huurdersvereniging
Geertruidenberg, en gaat over tot de orde van de dag.”
Dhr. VAN DEN ENDEN: “Voorzitter, zoals het college zelf al verwoord, is de begroting
2013 niets meer dan een uitvloeisel van wat de Raad in de Kadernota 2013 in juni jl.
besloten heeft. De kaders zijn toen vastgesteld waarin het college de komende jaren
dient te opereren. De moeilijkheid die de Kadernota en dus ook deze programma-
begroting met zich meebrengt is de onduidelijke situatie in het Rijksbeleid. Op die
situatie is door het college goed geanticipeerd en in afwachting van nadere
besluitvorming. De Raad is dit jaar op de digitale toer gegaan. Dat betekent een
besparing op kosten. Is er een besparing mogelijk als een zelfde werkwijze toepasbaar is
op een aantal ambtenaren? Als je hier voorbij loopt zie je nog al eens ambtenaren met
een dikke tas met papier onder de arm naar een regiobijeenkomst gaan en dit kan
misschien ook wel met een Ipad. Graag antwoord hierop. Het zijn voor de ondernemers
barre tijden en vooral voor de kleine zelfstandige ZZP-ers. Zij hebben het bijzonder
zwaar. Begin deze maand hebben wij uit monde van het aftredend Raadslid Voragen nog
gehoord dat een ZZP-er alle zeilen bij moet zetten om het hoofd boven water te houden.
De gemeente kent een kwijtscheldingsregeling voor lokale belastingen. Per 1 april 2011
kan daar ook een kleine zelfstandige onder vallen. We willen daarvoor een amendement
indienen met de VVD en SP.
Amendement
…….
Betreft agendapunt 7, begroting 2013, paragraaf A, lokale heffingen, punt 4
kwijtschelding, constaterende dat de wet- en regelgeving met betrekking tot de
kwijtschelding van lokale belastingen voor ondernemers, mensen met kinderopvang en
65-plussers is gewijzigd waardoor de gemeente de mogelijkheid hebben gekregen
kwijtschelding aan ondernemers te verlenen, daarnaast kunnen ze rekening houden met
kosten van kinderopvang en een nieuwe norm voor 65-plussers, er nog steeds een
toenemend aantal mensen is die als kleine zelfstandige of als ZZP-er zijn inkomsten
probeert te vergaren, het sinds 1 april 2011 mogelijk is om kleine zelfstandigen en ZZP-
ers kwijtschelding van lokale belastingen te geven, overwegende dat werknemers en
uitkeringsgerechtigden wel voor kwijtschelding van lokale belastingen in aanmerking
komen, het inkomen maatgevend zou moeten zijn voor een kwijtschelding in aanmerking
te komen en niet het feit of men werknemer of uitkeringsgerechtigde is, het belangrijk is
om kleine zelfstandigen en ZZP-ers zodanig te steunen dat zij geen beroep op de bijstand
behoeven te doen, besluit aan het voorgestelde besluit toe te voegen, personen die een
bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen, de zogenaamde kleine ondernemer, komen ook
in aanmerking voor kwijtschelding van hun privé belastingschulden, de voorwaarden
waaronder zijn gelijk aan die zoals die gelden voor een natuurlijk persoon en niet-
ondernemers, en gaat over tot de orde van de dag.
Notulen Raad d.d. 1 november 2012.
5We willen in deze zware economische tijd veel ondernemers daarin bijstaan. De PvdA
staat voor eerlijk delen en de sterkste schouders die de zwaarste lasten dragen. Als PvdA
willen we ook een samenleving waarin mensen met een uitkering kansen krijgen te
participeren en dus aan de slag kunnen gaan. Dat kan met een baan maar natuurlijk ook
als startende ondernemer zoals een ZZP-er. Voor die starters vanuit een uitkering maar
ook voor ondernemers met een minimuminkomen is het een uitkomst om een beroep te
kunnen doen op de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Niet elke gemeente
biedt een mogelijkheid om ook als ondernemer, ZZP-er in aanmerking te kunnen komen
voor kwijtschelding van de lokale belastingen. Een lastige uitvoering van de
kwijtschelding voor ondernemers wordt nogal eens aangevoerd om deze stap niet te
nemen. Voor de PvdA kan en mag de uitvoering geen reden zijn om mensen uit te sluiten
en daardoor niet te helpen.”
Dhr. VAN STRIEN: “De begroting is een A-stuk en geen B-stuk, dus kunnen we het als
een kapstok gebruik om van alles en nog wat naar voren te brengen in de beperkte tijd
die wij hebben. Wij hebben een brief van het college gekregen, Raadsinformatiebrief,
over het opheffen van de geheimhouding met betrekking tot WSG. Ik wil het college
verzoeken om daarin enige verduidelijking aan te brengen. Betreft dit nu het gehele
dossier WSG of een gedeelte daarvan?”
VOORZITTER: “Wij zullen met betrekking tot het amendement en motie overleg plegen,
fractiegewijs. Het college zal zich ook beraden. Ik stel voor de vergadering voor enkele
ogenblikken te schorsen.”
——————————
VOORZITTER: “Ik heropen de vergadering. We hebben een tweetal amendementen en
een motie. De amendement en motie van de SP is niet genummerd. Ik stel voor het
amendement onder A1 te schikken, het amendement van de PvdA, VVD en SP onder A2
en de motie van de SP onder M1. Ik wil nu wethouder Van den Belt de gelegenheid geven
om in eerste termijn in te gaan op vragen, opmerkingen en amendement.”
Wethouder VAN DEN BELT: “Voorzitter, ik zal eerst de vragen behandelen en daarna ga
ik in op de amendementen. CDA, de risico’s met betrekking tot WSG. Ja, deze zitten in
de huidige begroting. Je kunt nooit 100% zeker weten wat voor risico’s er nog bij gaan
komen. Over het algemeen zijn ze in de begroting verwerkt. Wat betreft Uw vraag met
betrekking tot de storm en de stresstest, ik zou een stresstest willen laten uitvoeren.
Deze wordt uitgevoerd. Het klopt dat wij in die zin met deze begroting redelijk
stressbesteding zijn, goed stressbesteding zijn en ook stormproof, zij het niet dat de
stormbal wederom weer gehesen wordt. We zijn het dak na de laatste stom nog steeds
aan het repareren. Wij zijn daarmee nog druk bezig. Terwijl we bezig zijn het dak te
repareren, wordt de stormbal al weer gehesen. Ik leg dan gelijk een link naar de vraag
van mw. Muis met betrekking tot het nieuwe regeerakkoord. Het nieuwe regeerakkoord
heb ik inderdaad al doorgenomen en op hoofdlijnen gekeken wat de effecten zijn. Je
wordt daarvan niet vrolijk. Wat voor storm er op ons afkomt, is een storm die er extra op
komt. Het Lenteakkoord met alle gevolgen die in de Junicirculaire al benoemd werden,
zijn netjes in deze begroting verwerkt, we hebben het kunnen opvangen. De
Septembercirculaire, staat apart op agenda, had niet zoveel effect. De effecten van dit
regeerakkoord zal nagenoeg leiden tot wederom bezuinigingen en kortingen oplopende
tot ruim een miljoen in 2017 voor onze gemeente. Ik praat dan over een structureel
tekort. Er ligt nog een uitdaging voor ons in het verschiet. Gelukkig hebben we de zaken
van de afgelopen storm op orde. We hebben nog even de tijd het dak verder af te
repareren, maar de stormbal is gehesen. We zullen daarmee moeten omgaan. Wat
betreft Uw vraag of ik bereid ben een stresstest uit te voeren, ja, dat ben ik. De
uitdaging van het nieuwe regeerakkoord is die stresstest. Met veel vertrouwen ga ik die
stresstest tegemoet. We zullen ook met oplossingen komen om ook dit nieuwe
regeerakkoord wederom in onze begroting te gaan verwerken. De VVD heeft een aantal
vragen gesteld, ik zal deze doorgeven aan mijn collega wethouder Smit omdat het dat
programma betreft. Het schaakspel, ik neem het in ontvangst maar ik neem het niet in
ontvangst dat ik daarmee mijn mislukking of nederlaag erken. Ik vind dat niet juist. U
Notulen Raad d.d. 1 november 2012.
6spreekt over faillissement, WSG is niet failliet. Er worden op meer borden geschaakt, dat
klopt. Ik ben benieuwd of U zelf kunt schaken. Schaken is toch iets moeilijker dan veel
mensen denken. Vooral vooruitdenken en zetten doen. Soms moet je iets opofferen om
uiteindelijk toch de partij te kunnen winnen. Wat betreft de drie schaakborden waarop
wij opereren, we zijn nog druk bezig met schaakborden. Wij zullen onze nederlaag ook
niet zomaar erkennen. Wij gaan natuurlijk proberen om voor de huurders en de
verkoopvijver waarop U doelt met ook het CFV wederom in gesprek te gaan. We laten
ons niet zomaar kennen. We zullen ook zoveel mogelijk met Thuisvester in overleg gaan
om te kijken of de problemen die er nu liggen op een zo goed mogelijke manier op onze
gemeenten zullen gaan neerdalen. Ik wil het schaakspel zeker in ontvangst nemen, maar
zeker niet als nederlaag of mislukking. PvdA, de onduidelijke situaties van het
Rijksbeleid. We gaan ons voorbereiden op die storm. Besparingen op digitale
mogelijkheden voor ambtenaren, U weet en U mag van ons verwachten dat we de
afgelopen jaren al druk bezig zijn om op alle zaken te bezuinigen. We hebben zelfs 4,5
ton taakstelling op ons genomen om de begroting zo goed mogelijk vorm te geven.
Daarin zitten ook alle digitale mogelijkheden die wij kunnen benutten om daarmee een
besparing te realiseren. Dat is een gaand proces en we zijn daarmee nog steeds bezig. U
mag dit ook verwachten. Wat betreft de vraag over de Raadsinformatiebrief en de
geheimhouding daarop, het besluit van het CFV is genomen en daarmee is een belangrijk
criteria weg. Op het moment dat je geheimhouding oplegt conform de gemeentewet
moet je een aantal zaken afpellen. Een van die zaken is dat je het voorgenomen besluit
niet frustreert door het openbaar te maken. Dat is niet meer aan de hand. Het besluit is
genomen. Het tweede criteria die je moet toepassen is of je daarmee derde partijen
benadeelt. Ik moet dhr. De Peuter hierin gelijk geven in het Presidium. Er zijn corporaties
die nu bij dit proces worden en die zullen ongetwijfeld het saneringsplan voor zich
krijgen. In die zin is dat criteria, dat je derde partijen daarmee zou benadelen op het
moment dat je het openbaar maakt, niet meer aan de orde. Je zou dan nog de vraag
kunnen stellen van de Raadsinformatiebrief maar in de Raadsinformatiebrief zit een
stukje strategie, een stukje onderhandeling. We hebben daar nog eens kritisch naar
gekeken en je zou de keuze kunnen maken om de Raadsinformatiebrief wel
geheimhouding opleggen maar wij hebben er voor gekozen om het zo veel mogelijk
openbaar te doen. Veel van de zaken die er in staan zijn toch wel bekend. Mensen weten
dat we proberen een trekker te krijgen op de Keizersdijk, weten dat Jumbo wel of niet
verplaatst moet worden, dat Heereland ontwikkeld moet worden, dat we prioriteiten
leggen bij de ontwikkeling van de Riethorst of het Hoge Veer. Het vertrouwen wat wij als
college in U als Raad hebben dat U daarmee prudent omgaat en op de goede manier
daarover debatteert, gaf ons de doorslag om het openbaar te houden. Dit maakt het voor
ieder makkelijker. Het zit ook in een fase dat ook de burger nu wel eens mag weten wat
er gebeurt en hoe het zit. Dat waren die overwegingen. Amendement A1 van de SP met
betrekking tot de OZB, ik gaf zojuist al aan wat de storm is die op ons gaat afkomen en
ik zou U willen verzoeken behoudender te zijn met het eventueel schieten van gaten in
de begroting, U doet dat met dit amendement. U schiet hiermee een gat in de begroting.
U legt daarbij ook een dekking voor die niet rechtmatig is. U anticipeert op
mogelijkheden dat U investeringen wel of niet gaat doen. Het is geen legitieme,
rechtmatige dekking. Ik zou U dat wille afraden. De stijging van 6,5% waarvan 1,5%
inflatiecorrectie 3% dekking met betrekking tot de Rijkstekorten die toen op ons
afkwamen en 2% reguliere verhoging, dit komt uiteindelijk op die 6,5%, zijn in het
coalitieakkoord afgestemd en is ook in de begroting 2011 goedgekeurd voor de komende
jaren. U heeft Raadsbreed hiermee ingestemd, ook de SP. Het amendement van de
PvdA, het college realiseert zich, is zich ervan bewust, dat er een groep ZZP-ers is, ook in
onze gemeente, die het heel moeilijk hebben. U heeft daar zeker onze sympathie. We
lopen wel te stoeien met een amendement zoals deze. U geeft het al aan, er zijn door het
Rijk extra mogelijkheden gekomen voor verruiming van kwijtscheldingsbeleid. Het zijn er
drie. Kwijtschelding privéschulden ondernemers, hierbij moet U goed in de gaten houden
dat dit wel alleen natuurlijke personen betreft en geen rechtspersonen. Het moet gaan
over privébelastingen en daarin zie je dat het element van ZZP-er. Die ZZP-er moet thuis
wonen en niet in het bedrijf want anders gaat het al niet. Daarnaast moet zijn inkomen,
wat hij op dat moment genereert, ook beneden bijstandsniveau zitten. Je krijgt dan een
hele rare situatie. In Uw amendement praat U bijvoorbeeld over het kwijtschelden van
hun privébelastingschulden. Ik wil U vragen dat als U dat hier wegzet het beperkt tot
Notulen Raad d.d. 1 november 2012.
7gemeentelijke heffing. Dat zijn de rioolheffingen en de afvalstoffenheffing. U geeft aan
kwijtschelding van privébelastingschulden. Ik lees dit ruimer want het kunnen ook andere
belastingschulden zijn. Ik zou dit specifiek maken. Er zitten ook een aantal wettelijke
elementen aan vast, wettelijke kaders waaraan ik me moet houden. Bijvoorbeeld het
vermogensbestanddeel. Het vermogensbestanddeel is niet zo heel erg ruim. Dit zit
ongeveer op € 2.500,00. Datzelfde met de normering met betrekking tot het inkomen
bijstandsniveau, dit zit ongeveer op € 1.000,00. Je hebt met wettelijke kaders te maken
waaraan je je moet houden en wat het moeilijk maakt en wat misschien nog veel
moeilijker maakt, is dat de kwijtschelding, als je de afvalstoffenheffing en de
milieuheffing neemt, het maximum is ongeveer € 452,00 wat je kunt kwijtschelden. Wij
hebben niet in beeld hoeveel ZZP-ers het betreft. Dit kan een aanzienlijk aandeel zijn.
Wij hebben ook niet de kennis in huis om dit op de goede manier te beoordelen. Een
ZZP-er heeft geen vast inkomen. Je zult jaarcijfers en dergelijke moeten beoordelen om
tot een conclusie te kunnen komen om die kwijtschelding toe te passen. Ga je het
toepassen, wanneer ga je het dan toepassen? Ga je het vooraf toepassen? Dit zou
kunnen en dat je achteraf gaat toetsen maar dan heb je het probleem dat het
onrechtmatig is en dat het teruggevorderd moet worden. Je loopt dan een groot risico.
Qua uitvoering is het een heel complex gebeuren. Je zou kunnen kiezen voor een soort
uitstelconstructie. Je zult dan ook weer moeten toetsen. Je zult moet kijken via de
belastingdienst wat de inkomstenbelastingen zijn. Als je hier naar kijkt, we hebber en
een beetje ervaring mee, we hebben de BBZ die al een vangnet is, ook voor ZZP-ers. Op
het moment dat ze onder bijstandsniveau zijn qua inkomsten kunnen ze een beroep doen
op BBZ en dan wordt er gekeken, voor dit zelfde proces is drie maanden nodig om te
kijken of ze tijdelijk een renteloze lening kunnen krijgen. De bedoeling is dat uiteindelijk
de omzet weer gaat oppakken en dat ze het weer terug kunnen betalen. We lopen toch
nog wel tot uitvoeringsproblemen. Wat kost dit ongeveer? Je zit ongeveer op € 1500,00
per aanvraag als je het uitbesteedt, terwijl de opbrengst € 452,00 is. Dit mag geen
criteria zijn maar het betekent wel dat als je kijkt naar een schatting van 100 ZZP-ers die
je moet toetsen en als ze allemaal toegekend worden, zit je op kwijtschelding van bijna
€ 42.000,00 en een kostenpost van € 150.000,00. Je zit dan op € 200.000,00 aan
effecten. Het gaat niet om de bedragen, het punt is dat de enige mogelijkheid is om dit
ook te dekken, ik mis dit ook in Uw amendement, via de afvalstoffenheffing zou zijn. Dat
betekent dat U zich moet realiseren dat de lastendruk wel omhoog gaat en dat je afstapt
van het landelijk gemiddeld. Ik ben zelf, als wethouder Financiën, daarvan geen
voorstander. Wij erkennen als college dat dit een doelgroep is die het moeilijk heeft. We
staan er ook sympathiek tegenover. Het advies van het college is om hiermee niet in te
stemmen maar de gelegenheid aan het college te geven om dit goed op een rijtje te
zetten, te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn, wat de kosten zijn die dit met zich
meebrengt en dat ik over 2 à 3 maanden bij U met een advies terugkom.”
Dhr. DE JONGH interrumpeert: “De motie is nog niet aan de orde geweest.”
VOORZITTER: “Ik wil voorstellen om tijdens de tweede termijn alle fracties de
gelegenheid te geven om daarop in te gaan.”
Wethouder SMIT: “De sporthal, toen wij hiervoor een kredietvotering aan de Raad
vroegen, hadden wij daarbij een aantal motiveringen en overwegingen meegegeven. Dat
betekent dat wij ons zouden gaan inspannen om de BTW terug te krijgen. Het is
gemeenschapsgeld. Als je dit op een of andere manier kunt benutten, hetzij voor
onderhoud van de sporthal, dat je het wat langer kunt uitsmeren en dat je niet binnen de
huidige begroting de onderhoudsgelden, hetgeen wettelijk geregeld is dat wij dit als
gemeente voor onze rekening moeten nemen, kunt regelen en je kunt de BTW
terugkrijgen, gaan we ons daarvoor inspannen. Dit is een besluit van de Raad geweest.
Vervolgens zie je dat als wij die BTW gaan opzetten, ga je dit in een stichtingsvorm doen.
Dat onderzoek, het creëren van die stichting, staat ook in motivering van het
Raadsvoorstel wat we destijds met elkaar besloten hebben. De stichting moet een aantal
mensen gaan bevatten, wij overleggen dit met Deloitte omdat we op voorhand het werk
wat we investeren een zo hoog mogelijke kans willen hebben om succesvol de BTW terug
te vangen. Met het hockeyveld zijn we daarin niet goed geslaagd. Dit heeft te maken met
contractvorming. Ik heb U al eerder toegezegd dat we de vorming van de stichting en
Notulen Raad d.d. 1 november 2012.
8eventueel ook de stichtingsstatuten ter kennisgeving aan de Raad zouden voorleggen. Dit
is doorgaans wel gemandateerd aan het college c.q. degene die het bouwheerschap heeft
en de bouwheerschap heeft het Dongemondcollege. We hebben daarvoor gemeend
investeringen te moeten doen om ze op weg te helpen. De stichting wordt niet gecreëerd
door het Dongemondcollege maar omdat wij als gemeente en U als gemeenteraad
gezamenlijk besloten heeft om de BTW terug te krijgen. Het een is het gevolg van het
ander. Vandaar dat we gezegd hebben om ze op weg te helpen om de eerste drie
maanden te overbruggen. Dat is het bedrag wat in de begroot verwoord staat. We willen
dit ook graag terug zien. Die afspraken liggen er. Op die manier kan het vorm gegeven
worden. De belasting heeft aangegeven dat, die nu hun medewerking verleend heeft,
nooit op voorhand zal zeggen dat we terug zullen krijgen, als we het op deze manier
gaan inrichten en op deze manier een stichting gaan vormen en op deze manier de inzet
gaat doen en de contracten gaat neerleggen, bestaat er een hele grote mogelijkheid dat
we de BTW terug kunnen krijgen. Het gaat om een behoorlijk bedrag van een paar ton.
Wij willen onze energie er in steken om na te gaan of we het terug kunnen krijgen. Om
dan weer naar de Raad terug te gaan, dit valt me tegen van U als VVD. We hebben het
vaak over minder overheid en minder regels. Geef het vertrouwen. We hebben het met
elkaar besloten. Laten we er voor gaan. Een stichting vormen is niet zo spannend. We
willen het gemeenschapsgeld zo goed mogelijk inzetten en benutten. Dit is de insteek.
Nogmaals, we gaan de vorming van de stichting voor kennisgeving aan U voorleggen.
Waarom die sporters? De Raad heeft hierover zelf een besluit genomen. Toen de
problematiek met de binnensportverenigingen hoog en groot was, hebben we met elkaar
afgesproken om de binnensportverenigingen in competentieverband te ondersteunen
daar waar het gaat om trainingen, en ook als ze bij een bond aangesloten zijn. Dit staat
zo in de verordening en wij voeren het zo uit. Alle mensen die nog niet gereageerd
hebben, wij hebben nog niet in overweging kunnen nemen om ze al dan niet toe te
voegen. Er is ook een regel, die U als Raad vastgesteld heeft, dat 75% van de
teamsporters uit onze gemeente moeten komen anders zouden we iedereen gaan
subsidiëren. Wat toen al bekend was, is dat er vrij veel mensen uit de omgeving hier
komen. Ik vind persoonlijk dat ons gemeenschapsgeld ingezet moet worden voor
inwoners van onze gemeente. We hebben dit destijds ook zo vertaald. Ik blijf hier
voorlopig achter staan.”
Dhr. BERKOUWER interrumpeert: “Voorzitter, mag ik een paar minuten schorsing?”
VOORZITTER: “Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken.”
——————————
VOORZITTER: “Ik heropen de vergadering.”
Tweede Termijn
Dhr. BERKOUWER: “Ik ben tevreden met het antwoord van de wethouder over de
stichting van de sporthal. We zullen die € 30.000,00 nog wel blijven volgen en of deze
terugkomt. We hopen ook dat de BTW terugkomt want dat is veel geld. Wat betreft de4
huursubsidie, ik ben tevreden met het antwoord van de wethouder. Amendement A1, wij
gaan niet hierin mee want het afbouwen van de OZB naar 4% levert en gat in onze
begroting die we niet kunnen trekken, zeker niet als het regeerakkoord uitgevoerd wordt
zoals het nu voor ligt. Amendement A2 blijven we wel steunen. Het zijn ondernemers die
anders in de bijstand zouden komen en dat willen we voorkomen. Dit kost ook geld. We
hopen dat U een betere en goedkopere vorm dan die u nu voorstelt, kunt vinden. Motie
M1 van de SP, het is niet aan ons om dit te doen. De huurdersvereniging zou dit kunnen
doen en niet wij als Raad.”
Dhr. SLENDERSL: “Voorzitter, ik wil het amendement van de PvdA kort bespreken. Het
lijkt heel sympathiek. De wethouder heeft dit ook al genoemd. Wij zullen als Uw Drie
Kernen niet voor dit amendement stemmen. Wij hebben hiervoor verschillende redenen.
Deze discussie heeft ook door het bestuur van het Waterschap gevoerd, met ongeveer
dezelfde inhoud zoals wethouder Van den Belt zojuist genoemd heeft. Het belangrijkste
daarvan zijn de zogenaamde perceptiekosten, de uitvoeringskosten van deze
Notulen Raad d.d. 1 november 2012.
9kwijtschelding. Het is waar wat zojuist gesteld werd, de verhouding is misschien iets
anders maar de kosten zijn groter dan wat er totaal teruggeleid wordt naar de
belanghebbenden. Die administratieve kosten zijn enorm.”
Dhr. KOK interrumpeert: “Voorzitter, ik begrijp de zorg van dhr. Slenders. Het is
hetzelfde als de wethouder uitgesproken heeft. Het is bij wet geregeld. Je zou er voor
geëquipeerd moeten zijn om het in uitvoering te kunnen brengen. Je zou het misschien
zelfs zo kunnen zien, op het moment dat hier iemand aan het loket komt om WW aan te
vragen moet je daarop antwoorden en zul je daarvoor ook je mensen moeten inzetten en
kosten voor moeten maken om dit tot stand te laten komen. In dit geval geldt precies
hetzelfde. Ik vind het geen standpunt wat hout zaagt om niet hierin mee te gaan.”
Dhr. SLENDERS: “Dhr. Kok had goed naar de wethouder moeten luisteren. Er werd
bijvoorbeeld vermogen en bedrijfskapitaal opgevoerd, wisselende inkomsten werden
opgevoerd. Dit is moeilijker dan bij een gewone doorsnee burger.”
Mw. DE GROOT-PLATENKAMP interrumpeert: “Ik ben het ook met Uw argument eens en
ook niet met die van de wethouder. Je moet maar ondernemer zijn en met je billen bloot
je ondernemersplan en je cijfers moeten laten zien onder het bijstandsniveau zitten en
dan pas kom je in aanmerking voor die kwijtschelding. U moet niet denken dat hier
meteen 200 ondernemers of ZZP-ers voor het loket staan. Het is vaak voor die mensen
zelf ook een enorme stap omdat ze niet meer rond kunnen komen en dat ze een kleine
bijdrage van de gemeente komen vragen.”
Dhr. SLENDERS: “Ik vond de handreiking van de wethouder ook zo mooi. Hij wil de
mensen wel tegemoet komen maar op een andere manier dan in het amendement
gevraagd wordt. Wij willen dit afwachten. Verder vinden wij het in algemene zin niet aan
de gemeente of de gemeenteraad om inkomenspolitiek te gaan voeren c.q. nivellering tot
stand te gaan brengen.”
Dhr. DE PEUTER interrumpeert: “We doen dit al eeuwen!”
Dhr. SLENDERS: “Iets wat je al eeuwen doet, hoeft niet per definitie goed te zijn.
Nivellering vinden wij meer thuis horen bij de landspolitiek dan bij de ondergeschikte
organen. Maatregelen zoals die nu actueel zijn met inkomensafhankelijke zorgpremie,
hebben hun effecten. Als je als gemeente daar bovenop nog een schepje doet, krijg je
straks misschien wel de omgekeerde wereld. Ook is het zo dat het ene wat je
kwijtscheldt het andere er bij komt. Andere groepen moeten dan gaan betalen. Iets wat
al eeuwen bestaat, hoeft niet goed, mijnheer De Peuter. Startende ondernemers
genieten belastingvoordelen. Ze zijn eigenlijk al bevoordeeld op dat gebied. Als een ZZP-
er inderdaad rond bijstandsniveau circuleert dan kun je ook twijfelen over de
levensvatbaarheid…”
Dhr. KOK interrumpeert: “De laatste opmerking is helemaal treffend. U toont heel
duidelijk aan dat U geen enkele stimulans wilt geven aan de ondernemerschap. Juist die
mensen die hun nek in deze tijden willen uitsteken zouden op deze manier voorzien
moeten worden met eventuele kortingen. Het valt mij tegen dat Uw partij daarin niet
meegaat.”
Dhr. SLENDERS: “Als U goed geluisterd had naar de argumenten dan zou U dat niet
gezegd hebben en zeker de opmerking dat wij graag afwachten dat wethouder Van den
Belt voor ons uit de hoge hoed tovert. Nogmaals, de uitvoeringskosten moet U niet
onderschatten.”
Mw. DE GROOT-PLATENKAMP: “Ik heb niet zoveel heel aan sympathie en deze ZZP-ers
ook niet. Ik had veel liever dat U zou instemmen met dit amendement. De gemeente
Geertruidenberg stopt zoveel geld in gebouwen. Wij hebben zo maar in een half uur tijd
in de Kadernota 5 miljoen euro uitgetrokken voor een sporthal en nu gaat het om
mensen. Mensen die gaan hap te eten meer hebben, mensen die misschien wel eerst een
baan hadden ontslagen zijn en daardoor dachten niet alleen maar te willen toekijken
Notulen Raad d.d. 1 november 2012.
10vanaf de kant en een eigen bedrijfje starten, dat kan in deze economische tijden ook
verschrikkelijk verkeerd uitpakken dus die mensen worden twee keer gestraft en nu
moeten ze ook nog eens twee keer hun lokale belastingen opbrengen. Ik heb het dan
niet over de OZB, dat is een verplichting, maar ik heb het dan over riool- en
reinigingsrechten. Waar zijn wij in Geertruidenberg mee bezig? Bij de PvdA staat mensen
voorop, hun welzijn. Gebouwen mogen een stukje naar achteren geschoven worden. Ik
vind het heel erg. Bijvoorbeeld in Gilze, dit is hier niet zo heel ver vandaan, stelt de
Raad Raadsbreed hetzelfde voorstel. In Valkenswaard wordt dit voorstel Raadsbreed
gesteund. En nog bij 15 andere gemeenten om ons heen wordt het Raadsbreed
gesteund. Wij gaan weer voor stenen en niet voor mensen. Diep teleurstellend. Ik hou
het college er wel aan dat zij gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Dat is
tenminste een hele kleine handreiking.”
Dhr. HOFKENS: “Amendement A1, wij volgen de redenering van het college. Wat betreft
de motie van de SP, hier zit wat in. Die conclusie mag de Commissaris zelf trekken. Wij
zijn niet het geweten van de WSG. Dat is aan zichzelf. Wat betreft de motie van de PvdA,
ik kom later bij stemverklaring hierop terug.”
Dhr. VAN OORT: “Ik beperk me ook tot de moties en amendementen. Amendement A1,
wij zullen dit amendement steunen. Als we toch over een visie spreken, heeft deze
coalitie altijd een visie om de OZB naar het landelijke gemiddelde te verhogen dan vind
ik dit een rare visie want je moet de OZB eigenlijk afspiegelen naar het
voorzieningenniveau in onze gemeente. Waarom zouden we het dan naar het landelijke
gemiddelde verhogen? Wij steunen amendement A1. Amendement A2 steunen wij ook.
Wat ons betreft moeten ook ZZP-ers gelijk getrokken worden met de werknemers en
uitkeringsgerechtigden in onze gemeente. Wethouder, u gaat uit van 100 ZZP-ers die
een verzoek indienen maar is dit niet erg hoog gegrepen? Het gaat alleen om mensen die
een verzoek indienen en je zou dit op een paar handen kunnen tellen en niet 100 x 1500
is € 150.000,00. Deze uitvoering zal in zijn totaliteit best wel meevallen. Motie M1, wij
hebben gezien hoeveel dhr. Ruigrok verdiend heeft vorig jaar, in de tijd dat hij als
interim bestuurder bij WSG aantrad. Ook wij vragen ons af of dat die salarisschalen
bijdragen aan een goed functionerende WSG. Hetzelfde geldt voor € 89.000,00 in nog
geen jaar tijd. Bespottelijk. We mogen best wel een keer als gemeenteraad, als principe,
hiervan iets vinden.”
Dhr. VAN STRIEN: “Ik sluit me persoonlijk aan bij die laatste opmerking. Onze fractie zal
persoonlijk hierover zijn eigen mening vormen. Mijn mening is dat ik voor die motie ga
stemmen.”
Dhr. DE PEUTER: “Voorzitter, wat betreft de OZB, de dekking kunt u vinden door bij al
die investeringen een stukje af te schrapen. U weet zelf ook wel dat al die investeringen
het komende jaren niet gehaald worden. Wat betreft het amendement wat met de PvdA
en VVD ingediend is, voorzitter, u gaf aan dat u over 2, 3 maanden met een advies wilt
komen, ik zou graag willen dat u dit voor de Raadsvergadering van december doet. Wilt
u dit ook doen als het amendement niet aangenomen zou worden. Ik zou dit wel op prijs
stellen. Er zijn ook ondernemers die werken maar die alleen bijstand hebben, die onder
de ondernemersregeling voor de WWB vallen. Daarvan is het simpel vast te stellen dat ze
het niet kunnen betalen. Perceptiekosten worden altijd al in aftrek gebracht bij de
opbrengsten. Ik zou niet weten waarom dat dit anders zou moeten. Er is genoeg dekking
in de begroting, zeker met nog de eerst begrotingswijziging erbij, om dit op te vangen.
De bedragen die u nu noemt, wordt schromelijk overdreven. Ik vraag me af waarom het
percentage van het gemiddeld aantal particulieren wat kwijtschelding krijgt op het totaal
waarom het bij ondernemers zoveel hoger zou zijn. Ik kan me hierbij niet iets
voorstellen. Het Ministerie komt voor 1 januari met richtlijnen omtrent bepaling van
omvang van vermogen en dergelijke. Als u voor december met uw advies komt, hoe dan
ook, kunnen we in december er eventueel nog op terugkomen, zelfs als het nu
weggestemd wordt. De motie, voorzitter, een klein citaat uit de Volkskrant van 12 maart
1996, ‘een aan naïviteit grenzend geloof in praatjesmakers is de rode draad in de
bestuurlijke loopbaan van de burgemeester van Emmen, Ton Lensen, een bouwer van
luchtkastelen of een organisatieadviseur die zich als goeroe voordoet, hoe groters de
Notulen Raad d.d. 1 november 2012.
11plannen, hoe sneller de 49-jarige PvdA-er zich liet meeslepen’. Voorzitter, een paar
opmerkingen. Aan de overzijde werd er gesproken over de zorgpremie. In het
regeerakkoord staat er nog iets met betrekking tot de huurverhogingen. Als je scheef
woont, krijg je gluurverhoging, zegt de woonbond, en mensen met een gezamenlijk
gezinsinkomen, een deel wordt overigens niet meegenomen, meer dan € 43.000,00
bruto, krijgen volgend jaar bij een inflatie van 2%, 8,5% huurverhoging. De storm breekt
hierover nog uit, dit is nog niet bij iedereen doorgedrongen. De gemiddelde prijs van een
huurwoning in Geertruidenberg ligt tussen € 400,00 en € 450,00, in de kern
Geertruidenberg. Dit ligt allemaal op 86% van de maximaal redelijke huurprijs. Als je dit
omrekent naar 90%, betekent dat het bij het leegkomen van die woningen, de woningen
tussen € 530,00 en € 660,00 gaan kosten. Dag goedkopere sociale huurwoningen,
waaraan wij in de Woonvisie ook nog aan bijdragen hebben als gemeente. Dhr. Ruigrok
kreeg ook te veel, hij verdiende niet te veel, hij kreeg te veel maar hij werkte daarvoor
nog 5 dagen per week en dat deed dhr. Lensen nog niet eens!”
Mw. DE GROOT-PLATENKAMP interrumpeert: “Voorzitter, in de van mening zijnde staat,
schromelijk heeft verwaarloosd de huurders en daarom direct moet terugtreden. Wilt U
dit toelichten? Wat heeft hij zo verwaarloosd?”
Dhr. DE PEUTER: “Het concept saneringsplan, de eerste versie, de tweede wijkt daar iets
van af maar niet veel, is door dhr. Ruigrok samengesteld en goedgekeurd door de Raad
van Commissarissen waarvan er maar 1 lid was, dhr. Lensen. Dat is de reden waarom ik
met name over hem spreek. Eind maart is dat afgewerkt en dhr. Lensen, de Raad van
Commissarissen, heeft dat toen goedgekeurd. Een compliment voor dhr. Ruigrok, hij
werkt 5 dagen per week voor die 5 ton in 7,5 maand. Dat is nog wel erg veel geld. Een
ding heeft hij wel goed gedaan maar of het iets oplevert is een andere vraag. Hij heeft de
vorige directeur voor 5,2 miljoen aansprakelijk gesteld. Hij is vorig jaar november
gedagvaard door WSG. De procedure loopt nog. We weten alleen nog niet hoe het
afloopt. Misschien komt het geld nog binnen en dan kunnen de huurverhogingen
misschien wel achterwege blijven.”
Dhr. DE JONGH: “Amendement A1 schiet een gat in de begroting en de
meerjarenramingen zonder dat er daarvoor een dekking tegenover staat. Dhr. Van Oort
wijst er op dat wij naar het landelijke gemiddelde gaan en dat dit in verhouding tot het
voorzieningenniveau moet zijn. Daarom gaan we nu juist naar het landelijk gemiddelde,
niet omdat dit voor ons een doel op zich is, maar om ons voorzieningenniveau of op peil
te houden en waar mogelijk nog te verbeteren.”
Dhr. VAN OORT interrumpeert: “Geef hierbij dan een onderbouwing. We hebben dit
voorzieningenniveau en dat vereist deze OZB. Niet dat we de OZB naar het landelijk
gemiddelde gaan brengen.”
Dhr. DE JONGH: “Die onderbouwing ligt er al sinds 2010, mijnheer Van Oort. Wat betreft
amendement A2, wij volgen hetgeen de wethouder aanbiedt. Wij gaan er ook vanuit dat
hij het aanbod ook gestand doet. WSG, dhr. De Peuter heeft een verhaal gehouden over
wat de coalitie zoal misdaan zou hebben in dit dossier.”
Dhr. DE PEUTER interrumpeert: “Niet gedaan zou hebben.”
Dhr. DE JONGH: “Ik zeg misdaan, volgens U misdaan. Wat wij misdaan zouden hebben.
Wij hebben het dan over het huurbeleid. Ik verwijs naar het verslag van 26 april jl. Ik
citeer de voorzitter: ‘in de zienswijze hebben opgenomen dat wij vinden dat er een sector
conform huurbeleid gevoerd zou moeten worden en dat het niet zo mag zijn dat degene
die hier huurt van Thuisvester met een andere huurniveau te maken krijgt dan degene
die van WSG huurt’. Als U de gevolgen van het saneringsplan bekijkt, mijnheer De
Peuter, zult U zien dat het saneringsplan daar ruim over heen gaat. Op grond ….”
Dhr. DE PEUTER interrumpeert: “Waarom kun je dan tijdens zo’n vergadering niet
gewoon instemmen met een amendement waarin staat dat wij dat soort
Notulen Raad d.d. 1 november 2012.
12huurverhogingen niet willen? Dat is heel helder. Wat U nu voorleest, als mensen naar de
radio zouden luisteren, vragen zij zich waarover U het heeft.”
Dhr. DE JONGH: “We hadden dit al in onze zienswijze staan. Zo’n amendement is dan
overbodig.”
Dhr. DE PEUTER interrumpeert: “Dat staat er zo niet in. Er staat in wat U nu zojuist
voorleest. Dat is het probleem.”
Dhr. DE JONGH: “De motie van de SP, ik weet ook wel dat wij niet het geweten van de
WSG zijn, dat wij niet het geweten van welke woningbouwcorporatie dan ook zijn, maar
kennelijk is er links en rechts zo weinig geweten in die organisaties dat er een signaal
afgegeven moet worden. Dhr. De Peuter noemt het al, die vergoeding voor dhr. Ruigrok
was ook al buitenproportioneel maar die van dhr. Lensen ook. Wij zullen als CDA deze
motie dan ook van harte onderschrijven.”
Dhr. BOUWENS: “Het amendement A2, kwijtschelding, het is zonder meer een
sympathieke motie. Ik heb het van alle kanten bekeken en ten langen leste te rade
gegaan bij ondernemers in deze gemeente. Een ondernemer had een treffend voorbeeld.
Een recent gestopte ondernemer komt hier nooit aan de balie. Hij heeft die
kwijtschelding niet nodig. Hij is een klein zaakje gestart en op basis dat kleine zaakje zou
hij diezelfde kwijtschelding wel kunnen aanvragen. Hij wil zich met plezier aan diezelfde
balie melden. Tegelijkertijd gaan hier privézaken en zakelijk belangen door elkaar heen
en heeft een ondernemer zeker wel mogelijkheden om steun te krijgen. De mogelijkheid
dat de lastendruk bij andere terecht komt, is iets wat ook niet wenselijk is. De
uitvoeringskosten zijn op dit moment onduidelijk. Ik sluit me aan bij de wethouder, het
college. Ik hoop in december een antwoord te krijgen.”
Mw. MUIS: “Er liggen een paar amendementen die ons in ziens wel een beantwoording
hoeven. Mijnheer De Peuter, sociaal raadsman, is duidelijk geen timmerman. U wil een
dak met storm op komst gaan repareren met een hamer maar zonder spijkers. Het wordt
dan erg moeilijk repareren. U wilt een dak gaan repareren met hamer en zonder spijkers.
U slaat in een gat in de begroting. Er komt nogal wat op ons af. Wij zullen om die reden
ook zeer zeker niet met dat amendement gaan instemmen. Wat betreft het tweede
amendement, mw. De Groot, wij zijn zeer zeker ook voor mensen, voor ondernemers,
kleine, grote en ZZP-ers. Als dit een motie geweest was in de lijn van het advies die de
wethouder gegeven had, hadden wij dit kunnen ondersteunen. Dit is een amendement
waarin je mee vastzet, dat je niet in beeld hebt wat nu precies de consequenties zullen
zijn,..”
Mw. DE GROOT-PLATENKAMP interrumpeert: “Wij willen een amendement indienen
omdat het krachtig moet zijn, omdat het gehaald moet worden. Met een motie stel je een
vraag om iets te onderzoeken. Het onderzoek is al toegezegd. Het gaat erom dat je het
gaat. Waarom Gilze Rijen, Valkenswaard en al die steden om ons heen wel en waarom
hier niet?”
Mw. MUIS: “Voor ons geldt dat de gevolgen hiervan niet duidelijk in kaart gezet zijn. De
wethouder heeft een advies gegeven en wil het gaan uitzoeken. Wij achten het zeer
zeker dat het college en de wethouder daarmee komen, zeker als het toegezegd wordt.
Het college voert de moties ook goed uit. Er is een Wet Bijzondere Bijstand zelfstandigen.
Ik weet van cases dat dit zeer discreet vanuit dit huis gebeurt, waarvoor de
complimenten aan het ambtelijk apparaat. Het is een renteloze lening om een crisis op te
vangen. Het is een onderdeel. Dat er daarnaast gekeken kan worden naar wat er nog
meer kan, zijn wij het mee eens. Dat er aandacht voor moet zijn omdat het zeer
moeilijke tijden zijn, zijn we het ook mee eens maar omdat U zich in het amendement
vast zet, willen wij het niet ondersteunen. De motie, ook Uw zorg voor de huurders delen
wij, onderschrijven wij. Wij hebben dit ook al eerder aangegeven. Het is ons inziens op
dit moment mede gezien dat we ons ongenoegen ook richting WSG hebben laten blijken,
hebben wij te weinig informatie om hierover een juiste beslissing te kunnen nemen, op
Notulen Raad d.d. 1 november 2012.
13dit moment en om dit geheel aan een persoon toe te schrijven. Wij zijn van mening dat
de organisatie WSG hier ook blaam treft.”
Wethouder VAN DEN BELT: “Ik zou graag een aantal beeldvormingen, wat door de Raad
gecreëerd wordt, willen weghalen. Ik wil eerst ingaan op mw. De Groot. U zegt dat het
college voor stenen gaat en wederom weer niet voor mensen. Ik wil dit graag
tegenspreken. In het coalitieprogramma staat juist, eerste alinea onder aan, derde punt,
dat wij een sociaal beleid voeren en dat wij proberen de sociale voorzieningen op niveau
te houden. Ik wil dat dit gezegd wordt. U wekt de indruk dat dit college geen sociaal
beleid voert en alleen maar voor stenen gaat. Ik wil dit graag van me af werpen.”
Mw. DE GROOT-PLATENKAMP interrumpeert: “Ik wek die indruk niet. Ik heb
geconcludeerd dat we een half jaar geleden in een half uur tijd 5 miljoen uitgetrokken
hebben voor een sporthal en dat we nu geen risico durven te nemen om misschien twee
handenvol mensen die niet te eten hebben, die een ZZP-er zijn. Ik zeg niet dat Uw beleid
niet deugt, u maakt dit er zelf van. Het is gewoon een kille constatering.”
Wethouder VAN DEN BELT: “Het blijft een vrij eenzijdige, een dimensionale constatering.
Wij geven ook een 3 miljoen uit aan bijstand en 3 miljoen uit aan WMO. Zo kan ik nog
wel verder gaan. De algemene uitkering krijgen we ook van de overheid. De 100 ZZP-
ers, als ik U de indruk heb gewekt dat ik al weet hoeveel ZPP-ers op ons af zouden
komen met deze problemen, spijt mij dat. Dat was niet mijn intentie. Ik heb gezegd dat
die 100 als voorbeeld zou nemen om U een beeld te schetsen van wat het kost en wat
het oplevert en over wat voor hoeveelheden we dan praten. De indruk die ik bij U wilde
wekken, de boodschap die ik wilde overbrengen is dat je op behandeling van dat soort
aanvragen, die je in behandeling moet nemen, een rechtmatige toets moeten toepassen.
En voor die toetsing heb je kaders nodig. We zullen die eerst goed in beeld moeten
brengen om die rechtmatige toetsing ook goed te kunnen doen.”
Dhr. VAN DEN ENDEN interrumpeert: “Waarom heeft u dan geen 5 mensen genomen?
Het is reëler dat er 5 mensen van die regeling gebruik zullen maken dan 100. U gebruikt
100 en dan komt u met hele grote getallen. Gebruik dan gewoon eventueel 5 personen
en reken dan uit wat het de gemeente zou kunnen gaan kosten.”
Wethouder VAN DEN BELT: “Dat kan. We kunnen er ook 10 nemen, dat is wat
makkelijker. Het is dan € 4.500,00 en € 12.000,00 kosten.”
Dhr. VAN OORT interrumpeert: “U zegt dat de gemeenteraad aan beeldvorming doet,
maar u doet dit zelf ook door te zeggen dat het over € 150.000,00 gaat terwijl het net zo
goed voer € 3.000,00 kan gaan.”
Wethouder VAN DEN BELT: “Dat zelfde geldt ook dat het er ook zo maar 100 zouden
kunnen zijn. Blijft subjectief.”
Dhr. DE PEUTER interrumpeert: “Waarom zou het nu qua percentage onder de
ondernemers die kwijtschelding zouden vragen, ontzettend veel afwijken ten opzichte
van particuliere niet ondernemers die om kwijtschelding vragen? Waarom is dat? Als u
hiervoor geen harde onderbouwing heeft, moet je ook uitgaan van diezelfde percentages.
Wat zou er op tegen zijn om mensen die ondernemen met leenbijstand kwijtschelding te
geven? Die gegevens heeft u zelfs al in huis.”
Wethouder VAN DEN BELT: “Nogmaals, ik heb geprobeerd een beeld te scheppen dat je
aantal zaken niet weet, je moet hierop anticiperen. Je moet dat beter in beeld brengen
en op het moment dat je dit amendement nu aanneemt, heb je die keuzes niet meer. Je
moet het dan uitvoeren en dan zul je het via de afvalstoffenheffing of rioolheffing moeten
gaan dekken.”
Dhr. DE PEUTER interrumpeert: “Het gaat toch niet over de bedragen? Het gaat toch
over het principe?”
Notulen Raad d.d. 1 november 2012.
14Wethouder VAN DEN BELT: “Ik heb zojuist uitgesproken dat ik bereid ben, ik kom
hiermee terug op een van de vragen, wanneer kom ik dan met een advies kom. Er wordt
december genoemd. Ik heb december niet genoemd. Ik heb U gevraagd om mij daarvoor
ruim drie maanden de tijd te geven. Dat zou betekenen dat het advies in februari aan de
Raad voorgelegd zou kunnen worden. Het college heeft al uitgesproken dat wij
sympathiek staan ten opzichte van deze problematiek, overigens een problematiek die
breder is, mw. De Groot, dan alleen maar privéschulden ondernemers. Kosten
kinderopvang als uitgave, vaststelling kwijtscheldingsnorm 60+, het is goed dat we ook
daar eens naar kijken en dat we die drie facetten en uitwerken en hierover over drie
maanden met een advies naar U terug komen. Ik verzoek U nogmaals namens het
college om te overwegen of dit amendement teruggetrokken kan worden met de
toezegging die ik U gedaan heb. Voorzitter, ik wil nog een punt aankaarten. Het is
terecht dat wij als collegeleden regelmatig gewezen worden op het feit dat wij vragen
niet beantwoorden. Op het moment dat ik keer een vraag stel, zou ik ook graag die
vraag beantwoord willen hebben. Ik ben nog steeds benieuwd naar het antwoord op de
vraag of dhr. De Peuter kan schaken!”
Dhr. DE PEUTER: “Ik ken het schaakspel en ik kan schaken. Ik ben geen meester of
grootmeester.”
VOORZITTER: “Er zijn twee amendementen. Mw. De Groot, wilt U het amendement
ongewijzigd door laten gaan of wilt U het intrekken?”
Dhr. KOK interrumpeert: “Voorzitter, ik wil graag een schorsing aanvragen.”
Mw. DE GROOT-PLATENKAMP interrumpeert: “Voorzitter er wordt om een schorsing
gevraagd. Ik weet nog of dit over het amendement gaat want anders wil ik hem de kans
geven om hiervan iets te vinden.”
VOORZITTER: “Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken.”
——————————
VOORZITTER: “Ik heropen de vergadering. Mw. De Groot, heeft U behoefte aan
toelichting?”
Mw. DE GROOT-PLATENKAMP: “Het amendement wordt ingediend. Wij houden ons ook
aan de toezegging van de wethouder.”
VOORZITTER: “Dhr. Kok, wenst U een aanvullende toelichting te geven?”
Dhr. KOK: “Wij hebben er vertrouwen in dat de wethouder ook gaat uitvoeren wat hij
toegezegd heeft. Het gaat er ons met name om, om een heel duidelijk signaal af te
geven. Wij blijven achter het amendement staan.”
VOORZITTER: “Het college heeft Uw beide amendementen ontraden. Ik wil
desalniettemin de amendementen in stemming brengen. Amendement A1, wie is voor dit
amendement?”
Dhr. DE PEUTER interrumpeert: “Voorzitter, een punt van orde. Ik wil over amendement
A2 en de motie hoofdelijke stemming.”
VOORZITTER: “Amendement A1, wie is voor amendement A1? De fractie van de SP en
GroenLinks stemmen voor amendement A1. De overige fracties zijn tegen. Hiermee is
het amendement verworpen. Aldus besloten. Amendement A2, er wordt om een
hoofdelijke stemming gevraagd.”
Dhr. VAN STRIEN: “Tegen.”
Dhr. BERKOUWER: “Voor.”
Notulen Raad d.d. 1 november 2012.
15Dhr. BOUWENS: “Tegen.”
Dhr. VAN DEN ENDEN: “Voor.”
Dhr. VAN BRUMMELEN: “Tegen.”
Dhr. SLENDERS: “Tegen.”
Dhr. BROEDERS: “Tegen.”
Mw. MUIS: “Tegen.”
Dhr. HOFKENS: “Ik vind nodig dat het beleid wordt. Voor.”
Mw. VAN DE WEERD-VAN ZOELEN: “Voor.”
Dhr. VAN OORT: “Voor.”
Dhr. DE PEUTER: “Voor.”
Mw. DE GROOT-PLATENKAMP: “Voor.”
Dhr. DE JONGH: “Tegen.”
Dhr. KOK: “Voor.”
Dhr. VAN NUNEN: “Tegen.”
Dhr. HOOIJMAIJERS: “Tegen.”
VOORZITTER: “Er stemmen 9 Raadsleden tegen het amendement en 8 Raadsleden voor
het amendement. Hiermee is het amendement verworpen. Aldus besloten.
Ik kom toe aan stemming over het voorstel, begroting 2013.”
Dhr. DE PEUTER: “Voorzitter, ik hoor geacht tegen de begroting te stemmen. Te meer
ook omdat de Raad tot nu toe ook steeds niet bereid is geweest om haar eigen vlees te
snijden, U weet wat ik daarmee bedoel.”
VOORZITTER: “Hiermee is het voorstel, begroting 2013 aangenomen met inachtneming
van de stem tegen van de SP. Aldus besloten. Na de vergadering heeft U de gelegenheid
om de wethouder van Financiën te feliciteren! Blijft over de motie. De motie wordt, op
verzoek van dhr. De Peuter, hoofdelijk in stemming gebracht.”
Dhr. VAN STRIEN: “Voor.”
Dhr. BERKOUWER: “Tegen.”
Dhr. BOUWENS: “Tegen.”
Dhr. VAN DEN ENDEN: “Voor.”
Dhr. VAN BRUMMELEN: “Tegen.”
Dhr. SLENDERS: “Voor.”
Dhr. BROEDERS: “Voor.”
Mw. MUIS: “Tegen.”
Notulen Raad d.d. 1 november 2012.
16Dhr. HOFKENS: “Tegen.”
Mw. VAN DE WEERD-VAN ZOELEN: “Voor.”
Dhr. VAN OORT: “Voor.”
Dhr. DE PEUTER: “Voor.”
Mw. DE GROOT-PLATENKAMP: “Voor.”
Dhr. DE JONGH: “Voor.”
Dhr. KOK: “Tegen.”
Dhr. VAN NUNEN: “Tegen.”
Dhr. HOOIJMAIJERS: “Voor.”
VOORZITTER: “De stemming is 10 voor en 7 tegen. Hiermee is de motie aangenomen.
Aldus besloten. Ik zal in mijn rol als voorzitter van de gemeenteraad Uw opvatting
overbrengen aan het bestuur en directieraad van commissarissen en de
huurdersvereniging Geertruidenberg.”
8.
1e fase projectplan Donge-oevers
A-stuk
1. De visie Donge-Oevers exclusief het wandelpad Heerelandkade en de steiger
Lunetkade vast te stellen.
2. De resterende middelen planvoorbereiding Donge-Oevers ad € 64.000,- beschikbaar
te stellen voor uitvoering.
Eerste Termijn
Dhr. HOFKENS: “Voorzitter, zoals wij reeds tijdens de Discussieraad aangaven, vinden
wij het een mooi plan. Toch betoogden wij eerder al dat een en ander niet gerealiseerd
hoeft te worden. De generaties na ons moeten ook nog wat te doen hebben. Wij, maar
ook zij, kunnen aan de slag op basis van de ons voorliggende visie. Niet als vaststaand
project maar als kapstok om projecten aan te hangen. Graag dienen wij dan ook samen
met het CDA, Keerpunt ’74 en Uw Drie Kernen een amendement in waarbij wij van de
visie kennisnemen in plaats van vast te stellen. Dit betekent niet dat de verschillende
initiatieven verloren gaan maar dat deze met de tijd als onderdeel van separate
voorstellen aan ons voorgelegd zullen worden. Deze manier van werken maakt het
bovendien voor belanghebbenden beter mogelijk om zienswijzen in te dienen en
eventueel bezwaar te maken.”
Dhr. VAN NUNEN: “Het college is op de goede weg maar tijdens de Discussieraad heeft u
mogen merken dat de fractie van Keerpunt ’74 kritisch was en nog steeds is op het nu
voorliggende stuk. Op voorstel van Keerpunt ’74 is er een Rondetafelgesprek gehouden
over de Donge-oevers met belanghebbenden en initiatiefnemers. Dit was een goede en
constructieve bijeenkomst. De bijdrage van de deelnemers zijn grotendeels meegenomen
in het projectplan. Initiatieven welke gekoppeld kunnen worden aan de drie pijlers van
onze drie kernen, Geertruidenberg als cultureel en toeristische kern, Raamsdonksveer als
het economische hart van onze gemeente en Raamsdonk als de agrarische, recreatieve
kern. We hopen dat het college in de toekomst hiermee rekening houdt. Voorzitter,
echter op dit moment lopen voor Keerpunt ’74 nog te veel zaken door elkaar heen. Een
visie, een projectplan, kaartjes, afbeeldingen, tekstuele doelstellingen en de financiële
onderbouwing. Het projectplan, wat volgens het college een visie is, waarin qua invulling
onduidelijkheden zitten, zoals bijvoorbeeld het gebruik van Fort Lunette en zoals de
inspreker van Ruijtenberg aangaf en andere delen waarmee nog geschoven kan worden,
is te onduidelijk. Het is voor Keerpunt ’74 nog niet helder genoeg. Daarom een vraag aan
de wethouder. Wat is het nu? Is het voorliggende stuk wat betiteld staat als projectplan
Donge-oevers nu een visie of een projectplan? De fractie van Keerpunt ’74 stelt
vraagtekens bij de kaartjes en verbeeldingen. Zoals nu weergegeven schept het de
Notulen Raad d.d. 1 november 2012.
17verwachting en geeft het de suggestie dat de steigers en verdere invulling van de Donge-
oevers volgens dezelfde afbeeldingen zou moeten geschieden. Afgezien van het feit of we
ons met de invulling kunnen vinden, is dit geen goede zet. Er kunnen belanghebbenden
zijn die in de toekomt rechten zullen gaan ontlenen aan deze bewuste kaartjes en
verbeeldingen, die ook anders zijn dan tekstueel in het voorstel opgenomen zijn.
Keerpunt ’74 wil daarom het projectplan ook niet vaststellen maar er juist kennis van
nemen. Dit zal worden vermeld in het amendement wat dhr. De Jongh, mede namens
Keerpunt ’74 en de coalitie, zal indienen. Daarnaast zal Keerpunt ’74 ook graag zien dat
de motie welke op 29 maart van dit jaar is aangenomen, onderdeel zal gaan uitmaken
van de door het college quick-wins. Ter verduidelijking noem ik nogmaals het verzoek
aan het college. Ik citeer: ‘verzoekt het college om uiterlijk in het tweede kwartaal van
2012 met een voorstel inclusief financiële onderbouwing naar de Raad te komen, waarin
opgenomen is het plaatsen van aanlegsteigers voor passantenboten in de Donge’. We
vernemen graag van de wethouder wat nu de concrete voorstellen zullen zijn.”
Dhr. VAN DEN ENDEN: “Wij hebben tijdens de Discussieraad al duidelijk aangegeven dat
we met dit voorstel konden instemmen. Het is, zoals u zelf zegt, een richtinggevende
visie voor het gebied Donge-oevers wat op hoofdlijnen vastgesteld is. Fase 1 is hiermee
afgerond en voor fase 2 gaat u een opdracht verstrekken als de Raadsleden hedenavond
met dit plan instemmen. Tijdens de Discussieraad hebben we gevraagd om oog te
hebben voor de kleine ondernemer en dat heeft u. We hebben het een en ander in de
memorie van antwoord gezien. Het verbaast ons nu echter dat er, terwijl ik dacht dat er
een hele goede communicatie was met alle betrokkenen, nu ineens wat roest op zit. De
uitspraken van mw. Kooijman liegen er niet om, ze zegt dat er of niet met ze
gecommuniceerd is of dat er dingen in staan die niet zo bedoeld waren. Graag hierop uw
antwoord voordat ik tijdens de tweede termijn hierop verder inga.”
Dhr. VAN OORT: “Voorzitter, u gaf aan dat de insprekers vandaag geen antwoord zouden
krijgen op hun vragen maar wij kunnen als Raad deze vragen doorgeleiden naar de
wethouder. Hierbij de vraag, wethouder, of u de vragen van de insprekers zou willen
beantwoorden. Onze fractie is blij met dit plan dat een enorme toeristische impuls is voor
onze gemeente, voor de gehele gemeente, alle kernen. We kunnen ons ook vinden in de
beantwoording, memorie van antwoord, over het wandelpad. De nota van zienswijzen die
daarna opgesteld is, dat we hiervoor een oplossing gaan vinden samen met de bewoners
over hoe we dit zouden kunnen oplossen. In de tekening staan wel aanlegsteigers voor
die kade ingetekend. Hoe zou je zonder wandelpad bij die aanlegsteigers komen? Ik ga
er vanuit dat hiervoor een creatieve oplossing wordt gevonden. Ik ben benieuwd wat de
antwoorden van de wethouder zijn. Op dit moment kunnen we met het plan zoals het
hier nu ligt instemmen.”
Dhr. DE JONGH: “Voorzitter, met de voorliggende visie op de ontwikkeling van de Donge-
oevers werkt het college het Masterplan Donge-oevers en de vigerende Structuurvisie
Plus verder uit. Deze uitwerking sluit ook aan bij het voornemen uit het
coalitieprogramma ‘Samen aan de slag’ om de potentie die onze gemeente op het gebied
van toerisme en recreatie bezit door middel van passende ontwikkelingen en activiteiten
beter te benutten. Voor het CDA was en blijft daarbij uitgangspunt dat onze gemeente
wenselijke ontwikkelingen faciliteert maar niet grootschalig zelf investeert en geen
risico’s loopt. Het college voldoet daar aan door onder meer door een eventuele
grootschalige ontwikkeling aan de Rivierkade in de markt te willen zetten. Voor de korte
termijn wenst het vooral in te spelen op de meer kleinschalige ontwikkelingen waarvoor
veel belangstelling staat en die zich voornamelijk bevinden in wat deze visie het
historisch knooppunt genoemd wordt. Wij tekenen daarbij aan dat het toekomstig
gebruik van Fort Lunette daarin een wissel optrekt. Het staat het CDA aan dat het college
de mogelijkheden van onze gemeente op het gebied van watergebonden recreatie en
toerisme goed onderzocht en geanalyseerd heeft en zich daarbij breed en proactief
geïnformeerd heeft omtrent de ideeën die daarover in onze samenleving opgeld doen en
mogelijk initiatieven dienaangaande goed in kaart heeft gebracht. De ideeën en
initiatieven zullen we waarschijnlijk niet allemaal kunnen honoreren zodat enige
verwachtingsmanagement op zijn plaats lijkt. Visie en projectplan lopen enigszins door
elkaar heen zodat het gevaar loert dat bij vaststelling mensen er rechten aan menen te
Notulen Raad d.d. 1 november 2012.
18kunnen ontlenen. Daarnaast vraagt de haalbaarheid van financiering om nader
onderzoek. Die overwegingen leiden ertoe dat het CDA er voor pleit om de visie thans
nog niet vast te stellen. Dat verschaft tevens wat meer vrijheid in de uiteindelijke
invulling. Daarom dienen wij samen met Keerpunt ’74, Uw Drie Kernen en Partij
Samenwerking het volgende amendement in.
Amendement
Ondergetekenden stellen voor het besluit als volgt te wijzigen:
1. Kennis te nemen van de visie Donge-oevers;
2. De financieringsmogelijkheden nader te onderzoeken;
3. De resterende middelen voor de planvoorbereiding Donge-oevers ad € 64.000,00
beschikbaar te stellen voor de uitvoering waaronder de quick-wins zoals bedoeld in de
daarover op 29 maart 2012 aangenomen motie.
En gaat over tot de orde van de dag.
Motivatie
Het college is op de goede weg. Visie en projectplan lopen echter sterk door elkaar
heen. De precieze invulling en uitvoering van het projectenplan hangen onder andere af
van beslissingen die omtrent het toekomstige gebruik van Fort Lunette genomen gaan
worden. Er bestaat nog geen zekerheid over de haalbaarheid van de financiering.
Voorkomen moet worden dat thans rechten worden ontleend aan de in de visie en het
projectplan opgenomen kaartjes en verbeeldingen.”
Wethouder QUIRIJNEN: “Dank voor de complimenten, dat het een mooi plan is en dat we
op de goede weg zijn. Ik zal de complimenten overbrengen naar de afdeling die heel veel
werk hieraan verricht heeft. Ik zal eerst ingaan op hetgeen de insprekers gezegd hebben.
Wij hebben inderdaad met mw. Kooijman gesprekken gevoerd over de museumwerf. Dit
is een stokpaardje van mezelf, ik vind dit en prachtig iets. Ik kan me goed voorstellen
dat de bedrijfsvoering van de werf niet gediend is bij toeristische activiteiten. Als er iets
in die zin zou moeten gaan gebeuren, gaat dit gebeuren op volkomen vrijwillige basis en
in overleg met u. Het staat in de visie omdat het een mogelijkheid zou kunnen zijn. Het
gaat er niet om dat het nu ingevuld moet gaan worden zonder overleg met u. Dat zou
absurd zijn. Wij hebben aan de overkant de grote steiger weggehaald omdat uit uw
inbreng duidelijk werd dat het gevaarlijk zou kunnen zijn. Uiteraard komen we ook in
overleg met u over de steigers die eventueel bij Fort Lunette geplaatst zouden gaan
worden. Wij hebben gezegd dat we dan met elk plan bij omwonenden terecht komen,
dus ook bij u. Dat is een belofte die we gestand doen. Wat betreft de kunstark, deze past
bij de quick-wins. Wij komen met u in overleg, in ieder geval daarover. Mijnheer Van den
Enden, de roest hebben wij hierbij weggehaald. Mijnheer Van Oort, zonder wandelpad bij
de steigers komen. Er liggen nu ook steigers en men gaat over de dijk heen en over de
steigers richting de boten. Dat is niet zo’n probleem. Inderdaad, het is wel zo dat dit
projectplan een visie in zich heeft maar in die visie zit ook een stukje planvorming. Ik
kan me voorstellen dat U hierop een amendement ingediend heeft. We zullen dit binnen
het college bespreken. De motie over die quick-wins van 29 maart 2012 komt ter sprake.
We komen dan met concrete voorstellen. Als dit plan goedgekeurd wordt, gaat de 2e fase
van start. De inschatting is, is dat dit ongeveer 9 weken duurt voordat het Bureau
uitkomsten daarover heeft. Dat moet nog besproken worden. Dit kan op een vrij snelle
manier met concrete voorstellen naar U toekomen. Ik stel voor dat we het amendement
bespreken.”
VOORZITTER: “Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken.”
——————————
VOORZITTER: “Ik heropen de vergadering. Ik stel wethouder Quirijnen in de gelegenheid
antwoord te geven op het amendement.”
Wethouder QUIRIJNEN: “Het amendement zullen we overnemen omdat we er sympathiek
tegenover staan. Wat betreft de financieringsmogelijkheden, als hiermee bedoeld wordt
te kijken wat derden investeerders en subsidiemogelijkheden zijn, kunnen we daarmee
Notulen Raad d.d. 1 november 2012.
19leven. Wat betreft de € 64.000,00, we gaan dit inzetten voor de quick-wins. Er wordt een
plan gemaakt en dit wordt tegelijkertijd gepresenteerd met de uitkomsten van de tweede
fase.”
Tweede Termijn
Dhr. KOK: “Ik ben echt onder indruk van hetgeen hier nu gebeurt omdat nu eindelijk het
college visie laat zien, lef laat zien, ergens voor gaat en vervolgens wordt het weer
afgezwakt tot iets ter kennis nemen terwijl we de visie best wel kunnen vaststellen
zonder dat het per definitie gevaren voor de toekomst oplevert of mogelijke
ontwikkelingen..”
Mw. MUIS interrumpeert: “We zijn tijdens de eerste termijn heel duidelijk geweest over
waarom het gebeurd is, omdat er nog teveel hiaten in zitten en het een en ander niet
met elkaar correspondeert wat er aan beeldvorming onder ligt in combinatie met de
teksten die er liggen. Gedurende het Raadsvoorstel wat er ligt, zijn er al wijzigingen door
allerlei ontwikkelingen. Als je nu iets gaat vaststellen, bindt je je ook daar aan vast.”
Dhr. KOK: “Wat U zegt, is per definitie niet waar. Als die theorie zou opgaan, mw. Muis,
zouden wij deze week ook niet hoeven na te denken over wat de Structuurvisie
inhoudelijk zou moeten worden. Op dit moment gebeurt precies hetzelfde, we gaan met
elkaar in overleg om een visie te formuleren en een ambitie uit te spreken over waar wij
over een aantal jaren zouden willen staan. Deze visie doet precies hetzelfde en is niet
bindend maar geeft wel een droombeeld aan waarvoor ik ga. Uw amendement zullen wij
niet steunen. Wij gaan vol voor de ambitie en visie die dit college uitgesproken heeft en
ik vind het jammer dat het amendement door het college overgenomen wordt. U zwakt
het af, zeer teleurstellend.”
Dhr. VAN NUNEN: “De wethouder gaf zojuist aan dat € 64.000,00 voor de quick-wins
ingezet wordt. Het woord plan viel wel heel snel achter die € 64.000,00. De wethouder
gaat toch niet die € 64.000,00 inzetten om alleen een plan te maken? Wat betreft 800
jaar stad en die 9 weken, heb ik dit goed gehoord?”
Dhr. VAN DEN ENDEN: “Ik wil niet in herhaling treden, ik sta helemaal achter de woorden
die dhr. Kok zojuist gezegd heeft. Ik heb tijdens de Discussieraad…”
Dhr. DE JONGH interrumpeert: “Dhr. Kok heeft het vergeleken met de Structuurvisie. De
Structuurvisie is nu juist een visie waarmee de gemeente zich bindt en niet de burger.
Dat is nu net wat wij in deze visie zien en dat ik ook de reden dat wij, met name ook om
bewegingsvrijheid te houden, zo lang mogelijk want er zal nog het een en ander
geschoven moeten worden, waarom wij thans tot kennisname overgaan en niet tot
vaststelling.”
Dhr. KOK interrumpeert: “Mijnheer De Jongh, wat U zegt, is niet waar. Ook in de
Structuurvisie wijst U zaken aan die meteen de mensen treffen en ook daar geldt dat het
niet bindend is. Het is ook een lijn, het heeft wel een status maar het is niet bindend. Dat
geldt voor deze visie ook. Het is jammer dat U deze visie niet wil uitspreken en
volmondig wil zeggen, wij gaan een keer ergens naar toe.”
Dhr. VAN DEN ENDEN: “Ik heb tijdens de Discussieraad een vraag gesteld en ik heb
hierop een memorie van antwoord gezien. Ik had een vraag gesteld over de blauwe vlag.
In de memorie van antwoord schrijft u dat er geen voorzieningen aanwezig zijn bij de
havens die de gemeente exploiteert. Als ik het antwoord goed lees, betekent dit dat de
gemeente geen enkele bemoeienis heeft met de veiligheid enzovoorts van de havens. Wij
hebben met een café ook geen bemoeienis maar we controleren ze wel op veiligheid.
Wie controleert de veiligheid en hygiëne dan van onze havens?”
Dhr. VAN OORT: “Ik ben ook zeer verbaasd. Hoe krijgt deze gemeenteraad het nu weer
voor elkaar om weer een visie terzijde te schuiven. We hebben het gezien bij een
prachtige visie voor de Markt in Geertruidenberg, we doen daar helemaal niets mee. Nu
Notulen Raad d.d. 1 november 2012.
20komt er weer een hele mooie visie voorbij en wat gaan we doen? Het voor kennisgeving
aannemen!”
Dhr. VAN STRIEN interrumpeert: “We nemen kennis van de visie. De visie blijft een visie
maar wel van het college. Dit geeft het college de ruimte om uit te voeren wat kan maar
ook om foutjes en onduidelijkheden er uit te halen die de burger, tenminste al een,
uitgesproken heeft. Zo zijn er nog veel meer van dat soort onduidelijkheden en foutjes te
vinden in het plan waarbij niemand precies weet welke kant men op wil. We gaan dit als
Raad niet overnemen, we houden het als visie en het college krijgt de ruimte om
daarmee iets te doen.”
Dhr. VAN OORT: “U zegt nu niets wat niet zou kunnen als we de visie gewoon
vaststellen. Net zoals dhr. Kok dit aangaf over de Structuurvisie en als de Structuurvisie
bindend zou zijn, zijn we de afgelopen jaren ernstig in gebreke gebleven want dan
hadden er bedrijventerreinen aan de andere kant van de gemeente gelegen. Dat is niet
gebeurd.”
Dhr. DE JONGH interrumpeert: “Dhr. Van Oort moet mij maar eens vertellen welke
bedrijven. Op basis van de vigerende Structuurvisie.”
Dhr. VAN OORT: “We hebben tijdens de bijeenkomst over de Structuurvisie gezien dat
we uit de vorige Structuurvisie overgenomen hebben dat bedrijventerrein waar onder
meer Oudenallen ligt we een stuk opgeschoven willen zien en dat we een weg willen
aanleggen richting de A59.”
Dhr. DE JONGH interrumpeert: “Mijnheer Van Oort, nogmaals, de Structuurvisie is nooit
door de Raad vastgesteld. Het is zelfs nooit in de Raad in stemming gebracht. Het college
heeft dit zelf teruggehouden. Dat is dus niet de vigerende.”
Dhr. VAN OORT: “Het verandert niets aan de strekking van mijn verhaal. Ik vind het
zwak dat we als gemeenteraad niet een visie kunnen omarmen en later alsnog in stappen
kunnen uitvoeren.”
Dhr. BOUWENS interrumpeert: “Ik wil dhr. Van Oort meegeven dat door deze
verandering van vaststellen naar kennisnemen met nadruk de inspraak van de burgers
duidelijk en beter wordt.”
Mw. MUIS: “Ik schrok van uw antwoord, wethouder, toen u aangaf dat dit uw
stokpaardje is, de werf. Ik begrijp het wel en het is ook best wel mooi maar zeker als er
al eens eerder met belanghebbenden over gesproken is en dat het van tafel gegaan is,
vind ik het apart dat het weer teruggekomen is. Dat is een van die punten waarover nog
te praten is en waarvan je zou moeten zeggen dat je die mensen nu niet moet vastzetten
in een visie die je vaststelt, je neemt er kennis van, van een hele goede visie, die wij
graag ondersteunen. Wij nemen er graag kennis van, zoals ook de sprekers van
verschillende partijen al gezegd hebben is het een prima visie. Je zet het niet opzij.”
Dhr. KOK interrumpeert: “Mw. Muis, nogmaals, het is niet bindend. U heeft nog steeds
alle vrijheden om invulling te geven aan hetgeen wat U gaat uitwerken. Er wordt geen
schade aangericht met een visie. Zoals dhr. Van Strien zojuist ook al aangaf, wij als Raad
hebben altijd gezegd dat ze een visie moeten maken waar wij achter staan. Nu komt er
een visie en is de Raad te laf om daarin een keuze te maken. Daar gaat het om.”
Mw. MUIS interrumpeert: “Ik ben het zeer zeker niet eens met Uw laatste woordkeuze.
Iedereen is enthousiast over de visie die er ligt. De een interpreteert het op een iets
andere wijze dan de ander. We schuiven het niet opzij. Wij ondersteunen het zeer zeker.
Wij hebben een andere kijk op de uitvoering daarvan. In het voorstel staat een aantal
punten tekstueel opgenomen waaraan wel degelijk rechten ontleend kunnen worden
omdat hierop een besluit gevallen is. Vandaar dat wij dit amendement indienen. Ik wil
graag hiermee eindigen.”
Notulen Raad d.d. 1 november 2012.
21Wethouder QUIRIJNEN: “Het antwoord van dhr. Van Nunen, die € 64.000,00 is niet voor
planvorming maar voor de uitvoering van de plannen. u heeft het goed gehoord, 9
weken, dit is een indicatie die ik gekregen heb van Bureau Buiten dat zij die tijd nodig
hebben om de berekeningen te maken.”
Mw. MUIS interrumpeert: “Als ik het goed begrijp, zal dan bijvoorbeeld met mw. Entken
binnen 9 weken contact opgenomen worden?”
Wethouder QUIRIJNEN: “Uiteraard. De blauwe vlag, wij hebben geen voorzieningen in de
gemeentelijke havens. Ik zal voor U nagaan hoe de controle verloopt bij de twee havens
die wij verpachten. Ik zal dit voor U uitzoeken en U krijgt hierover een memorie van
antwoord.”
VOORZITTER: “Het amendement wordt door het college overgenomen. Ik zal het
amendement in stemming brengen. Wie is voor het amendement? Voor het amendement
spreken zich uit Keerpunt ’74, Uw Drie Kernen, CDA en Partij Samenwerking. Hiermee is
het amendement aangenomen. Aldus besloten. Ik kom toe aan het voorstel zelve. Het
voorstel is met inachtneming van het amendement aangenomen. Aldus besloten.”
9.
Verlenging zendmachtiging SLOG
B-stuk
Het Commissariaat van de Media (CvdM) positief te adviseren op verzoek van de SLOG
om verlenging van de zendmachtiging tot 1 oktober 2017.
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het
voorstel van het college van burgemeester en wethouders besloten.
10.
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Julianalaan 152-154 Raamsdonksveer
B-stuk
1. Dat geen exploitatieplan als genoemd in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening
is vereist en zodoende niet wordt vastgesteld, gezien de grondexploitatiekosten
anderszins zijn verzekerd.
2. Tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan “Julianalaan 152-154,
Raamsdonksveer” met als identificatienummer NL.IMRO.0779.RVBPJulianalaan152-vs01.
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het
voorstel van het college van burgemeester en wethouders besloten.
11.
Vervolgfase raadsonderzoek “Dongeburgh” en “Bouwen binnen strakke
contouren”.
1. Een volgende fase van het raadsonderzoek te laten bestaan uit het interviewen van
een 17-tal betrokkenen in het dossier “Dongeburgh” en “Bouwen binnen strakke
contouren”.
2. Necker van Naem opdracht te verstrekken tot het uitvoeren van fase 3 van het
raadsonderzoek, namelijk confrontatie beleidsreconstructie en gegevensanalyse e.e.a.
overeenkomstig het programma van eisen (kenmerk: SIW/GEE/AMS/KM/GF/RO/2012/pve).
Eerste Termijn
Mw. VAN DE WEERD-VAN ZOELEN: “Voorzitter, zoals we in het voorstel kunnen lezen,
ligt er een tussenrapportage die, ik citeer: ‘nog niet voldoende input levert voor een
evenwichtige beoordeling in een verantwoordingsdebat in de gemeenteraad’. Waarom
krijgen wij die tussenrapportage niet te zien. Beschermt de commissie de Raadsleden die
niet in de commissie zitten tegen slecht nieuws? Misschien kun je zo’n actie wel mooi
noemen maar ik vind het een beetje infantiel. Overigens, ik word niet perse
evenwichtiger als er zaken voor mij verborgen gehouden worden. Het rapport is dus niet
af. Om het af te krijgen moeten er besloten interviews komen. Een interview is een
vraaggesprek. Een georganiseerd gesprek waarbij iemand vragen stelt en een ander
antwoordt. Dit is wat anders dan een verhoor, dat is een officiële ondervraging. Wat voor
status kunnen we ontlenen aan de interviews? Deze interviews zijn besloten. Waarom
zijn ze besloten? Zodra het materiaal verwerkt is in het rapport, kan het besluit genomen
worden om over te gaan tot openbare verhoren. Betekent dit nu voor mensen die
Notulen Raad d.d. 1 november 2012.
22geïnterviewd zijn, er worden 17 interviews gehouden, dat zij nogmaals aan de bak
moeten hetzelfde verhaal nog een keer moeten vertellen? De gegevens van de interviews
worden verwerkt in het rapport, wat dan wel voor een evenwichtige beoordeling kan
zorgen. De gegevens die in beslotenheid verkregen worden, gaan in een rapport dat
openbaar behandeld wordt. Waarom deze fase van besloten vraaggesprekken niet
meteen in de openbaarheid? Het mag duidelijk zijn dat wij van GroenLinks een vorm van
allergisch zijn voor begrippen als beslotenheid, vertrouwelijk, achter gesloten deuren,
geheimhouding, onder embargo. Het afgelopen jaar hebben we rondom WSG niet anders
gedaan en alles komt toch uit, vroeger of later. Wat voor indruk maakt dit eigenlijk op de
burgers? Wat ons betreft kunnen we gelijk naar die openbare verhoren en het rapport
voor alle Raadsleden beschikbaar stellen. We kunnen dan misschien echt een goede
afweging maken.”
Dhr. SLENDERS: “Wij begrijpen uit het voorstel dat er een tussenrapportage is. Op grond
van die rapportage wordt gevraagd, ik citeer: ‘een volgende fase van het
Raadsonderzoek te laten bestaan uit het interviewen van een 17-tal betrokkenen in het
dossier Dongeburgh en Bouwen Binnen Strakke Contouren, alsmede de opdracht daartoe
te verstrekken aan Necker Van Naem’. Buitengewoon vreemd voorstel, zo vinden wij, en
wij leggen u ook uit waarom. We kennen de tussenrapportage niet. Wat de bevindingen
van de Raadscommissie tot nu zijn, blijft voor ons duister. Vervolgens wordt dan toch
gevraagd in te stemmen met dat voorstel waarbij ook nog eens wordt vastgelegd dat de
interviewverslagen, werkmateriaal voor de onderzoekers en de onderzoekscommissie zijn
die niet aan derden verstrekt worden. Onderdelen uit de interviewverslagen kunnen
worden gebruikt bij het opstellen van het onderzoeksrapport. Over vaagheid gesproken!
Onze fractie dringt er dan ook op aan de tussenrapportage direct openbaar te maken en
op grond van de inhoud daarvan een vervolgbesluit te nemen. Verder moeten we de
verslagen van de eventuele interviews ook in onze ogen openbaar zijn.”
Mw. MUIS: “Binnen onze fractie bestaat er zoiets als vertrouwen in de vertegenwoordiger
in de onderzoekscommissie. Ik hoor bewoordingen hier, niet mis te verstand, waarvan
een iemand ook zelfs vervanger is en ook een aantal keren niet in de
onderzoekscommissie gezeten heeft. Een goed overleg en een goede uiteenzetting met
vertrouwen naar de vertegenwoordiger in de onderzoekscommissie zou in deze wel op
zijn plaats zijn. Verder laat ik het graag aan de voorzitter over.”
Dhr. DE JONGH: “Op basis van het dossieronderzoek ligt er een rapportage van Necker
en Van Naem. De commissie heeft niet besloten om die rapportage vast te stellen. De
commissie is eigenlijk unaniem van mening, mw. Van de Weerd, U heeft hierin gelijk, dat
het rapport niet af is. Wij missen die zaken als waarom zijn dingen gelopen zoals ze
gelopen zijn, wat zijn de beweegredenen geweest, hetgeen zoals ook in het voorstel
verwoord staat en bekend. Wij willen dit proces zorgvuldig doorlopen en ook zorgvuldig
naar de mensen die onderzocht worden. Dat is in dit geval het college. We onderzoeken
het door het college gevoerde beleid en bestuur. Om te voorkomen dat er allerlei zaken
een eigen leven gaan leiden, vinden wij het onverantwoord om deze rapportage in deze
vorm vrij te geven, in enigerlei vorm. De commissie was hierin unaniem. Dit voorop
gesteld. Ik zie iemand schudden, maar U heeft er ook mee ingestemd. Ik heb het op de
man af gevraagd. Dat zijn de beweegredenen om het verslag niet vrij te geven. Ik wil er
bij U op aandringen om ons daarin het vertrouwen te gunnen. Wat betreft de interviews,
onze commissie is ingesteld om zaken aan het licht te brengen, om te kijken wat er
gebeurd is en waarom dingen gebeurd zijn. Ze zijn er niet voor om zaken te verdoezelen.
Wij proberen nu met die interviews te bereiken dat mensen vrijuit kunnen praten en
daarmee een goed inzicht kunnen geven in de beweegredenen waarom ze dingen gedaan
hebben zoals ze gedaan hebben of juist niet en wat de eventuele andere achtergronden
daarvan waren. We hebben 17 mensen op het oog om te ondervragen. Zij kunnen daar
aan al dan niet aan meewerken. Als we onder ede gaan horen, moeten we iedereen
onder ede horen. Dat betekent feitelijk dat er een aantal waarmee wij graag een gesprek
hebben, zullen zeggen, met een grote kans althans, dat zij daaraan niet zullen
meewerken. Door middel van interviews kun je in elk geval proberen om iedereen te
spreken te krijgen, ook die je niet voor verhoor kunt oproepen. Op het moment dat het
verslag daarvan klaar is, U krijgt dit dan wel, want dan moet het wel zo rijp dat de Raad
Notulen Raad d.d. 1 november 2012.
23er wat mee kan, en op het moment dat het verslag klaar is en het mocht nodig blijken
om verdere stappen te nemen, komen wij naar U terug, als commissie, met een voorstel
daartoe. Op dat moment moet er, wat ons betreft, een rapport liggen wat bespreekbaar
moet zijn in deze Raad en dus ook aan de kwalitatieve vereisen voldoet.”
Tweede Termijn
Mw. VAN DE WEERD-VAN ZOELEN: “Het feit dat ik in een commissie meedraai wil nog
niet zeggen dat ik vind dat het dan wel besloten moet. Ik ben altijd voor openheid, ook in
deze fase.”
Dhr. DE PEUTER interrumpeert: “Dit is een merkwaardige opmerking. U draait mee in
een commissie die besloten vergadert, maar U vindt dat dit eigenlijk in dit geval toch niet
zou moeten. Ik zou dan niet eens in zo’n commissie meedraaien.”
Dhr. KOK: “In januari 2012 heeft de VVD samen met het CDA de Raadsenquête in het
leven geroepen en gelukkig heeft de meerderheid daarmee in meegestemd. Het had een
belangrijk doel en dat is die onderste steen boven krijgen. Wij staan daar nog steeds
achter. We hebben ook nog steeds vertrouwen in die commissie. Als het tijd en geld kost
om die onderste steen boven te krijgen, heeft U ons. Let U wel op dat de einddatum
zomer 2013 wel in zicht komt.”
Dhr. SLENDERS: “Dank voor het uitgebreide antwoord. Het was nog te overwegen
geweest om de tussenrapportage in vertrouwen aan ons te geven met de opmerking dat
deze niet af was. We nemen genoegen met Uw antwoord. Ik was aanvankelijk
voorstander om tegelijk met verhoren te beginnen en niet de interviews. Ik heb me ook
laten overtuigen door deskundigen en lopende de discussie dat interviews wellicht beter
is omdat je dan inderdaad ook andere mensen kunt bevragen, die je kunt oproepen.
Zelfs als we ooit zouden toekomen aan een fase van verhoor, zul je ook nog eens een
keuze moeten makten tussen verhoor achter gesloten deuren of openbaar want soms bij
verhoor in het openbaar ziet U zelf ook, als U dat ook in den lande volgt, dat
geheugenverlies een veel optredend verschijnsel is, terwijl je soms achter gesloten
deuren meer informatie binnen haalt. Het principe dient er eigenlijk wel op te staan.”
Dhr. VAN OORT: “Ik wil hier rechtgezet hebben, ik weerspreek de mening van dhr. De
Jongh dat de commissie unaniem was om het rapport niet aan de gemeenteraad ter
beschikking te stellen. Ik heb de mening, deze heb ik daar ook geventileerd, dat ik vind
dat we als gemeenteraad altijd kritiek op het college hebben dat zij ons niet genoeg
informeren dat ik het dan raar vind dat wij als commissie de gemeenteraad niet volledig
informeert als het gaat om dit besluit. Ik heb dat standpunt ook in de commissie
ingenomen. Ik zal wel instemmen met het Raadsonderzoek want ik vind wel dat het
onderzoek verder moet gaan.”
Mw. MUIS interrumpeert: “U leidt ook aan geheugenverlies want U heeft daar iets achter
aan gezegd, als de meerderheid van deze commissie dit vindt, doen we dit zo. U heeft er
dan mee ingestemd.”
Dhr. DE JONGH: “Ik zal reageren op hetgeen dhr. Kok gezegd heeft. Inderdaad, de
bedoeling is om de onderste steen boven te krijgen. We doen dit op een zorgvuldige
manier, althans proberen we te doen. We gaan daar ook voor. U wijst op de deadline van
zomer 2013, deze lijken we ruimschoots te gaan halen. Ik verwacht dat we aan het einde
van dit jaar de interviews afgerond kunnen hebben. Dat is mijn verwachting die ik nu
uitspreek.”
VOORZITTER: “Kunt U instemmen met het voorstel? Aldus besloten.”
Notulen Raad d.d. 1 november 2012.
2412.
1ste wijziging programmabegroting 2012
1. Kennis te nemen van de septembercirculaire gemeentefonds 2012.
2. De budgettaire gevolgen van deze circulaire voor de jaren 2013 t/m 2016 te
verwerken t.g.v. de saldi van de programmabegroting 2013.
3. Daartoe vast te stellen de 1e wijziging van de begroting 2013.
VOORZITTER: “Wie wil hierover het woord voeren? Niemand? Aldus besloten.”
13.
Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door fracties van Keerpunt ’74,
CDA, U3K en Partij Samenwerking inzake het onderzoeken van de
mogelijkheden voor gratis WIFI in de gemeente Geertruidenberg.
Dhr. VAN NUNEN: “Ons bereiken allerlei geluiden uit de samenleving met betrekking tot
Wi-Fi. Navraag heeft hierover doen blijken dat de wethouder Financiën en I&A en het
betreffende ambtelijk apparaat hiervan niet op de hoogte zijn. Gehoord hebbend dat
binnen het college mogelijk wel iemand hiervan op de hoogte is, willen wij graag
duidelijkheid hieromtrent. Daarom dienen de volgende partijen de volgende motie
vreemd aan de orde van de dag in, Keerpunt ’74, CDA, Uw Drie Kernen en Partij
Samenwerking.
Gelet op de gemeente Geertruidenberg gastvrij wil zijn voor al haar bezoekers, dat anno
2013 de digitale mogelijkheden hier een onderdeel van kunnen zijn, het feite dat gratis
Wi-Fi kan leiden tot meer leefbaarheid en bedrijvigheid en zodoende onder andere het
toerisme in de gemeente Geertruidenberg een extra impuls kan geven, het feit dat elders
in den lande en in Europa al veelvuldig gebruik wordt gemaakt van een gratis Wi-Fi-zone,
signalen en initiatieven van burgers en ondernemers vanuit de samenleving serieus te
willen oppakken, verzoekt het college om te onderzoeken wat de mogelijkheden en
huidige ontwikkelingen zijn voor een gratis Wi-Fi-zone in de gemeente Geertruidenberg,
met eventuele partners zoals onder andere de SLOG en de VOG hierover in gesprek te
gaan, de gemeenteraad uiterlijk januari 2013 van alle uitkomsten op de hoogte te
brengen, en gaat over tot de orde van de dag.”
VOORZITTER: “De motie wordt vermenigvuldig en verspreid. Ik verzoek het college de
motie te bestuderen. Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken.”
——————————
VOORZITTER: “Ik heropen de vergadering. Ik wil wethouder Smit de gelegenheid te
geven om op de motie in te gaan.”
Wethouders SMIT: “De wethouder van Financiën en I&W werd aangesproken maar het is
goed dat de wethouder van Financiën en I&A niet altijd alles weet want in dit geval kan ik
U hierover iets vertellen. U geeft dat dat veel bewoners aangeven Wi-Fi te willen maar op
de Markt kan het al. U heeft vandaag zojuist besloten in de begroting dat de SLOG
digitaal mag gaan als het gaat om een digitale televisie op de zender terug te krijgen. Dit
is voor ons als college een belangrijk item omdat we daarmee ook mensen van
informatie voorzien zoals we dat voorheen ook met de analoge zender hadden. Dat
betekent dat er een aantal dingen beschikbaar gemaakt worden om met Wi-Fi die
straling mogelijk te maken. Dat is nogal een klus. Het is nu op de Markt, op de Riethorst
en via een button bij de SLOG op de website kun je daarover informatie achterhalen.
Voor de hele gemeente gaat het eerste kwartaal 2013 gerealiseerd worden dat het
beschikbaar komt. Wij willen U toezeggen te kijken wat we nog mogelijk moeten maken
om datgene te bereiken wat U concreet wil. We gaan die informatie met U delen als het
gaat over wanneer het haalbaar is, waar U die informatie kan vinden als het gaat om Wi-
Fi binnen onze gemeente draadloos te maken. Als ik kijk naar de intentie die er achter
ligt als het gaat om 800 jaar stad Geertruidenberg, is het nagenoeg bijna, als het om de
kern Geertruidenberg gaat, beschikbaar. Het komt er aan, ook met name omdat de LOG
digitaal wenst te gaan met de televisie.”
VOORZITTER: “Wat doet het college met deze motie?”
Notulen Raad d.d. 1 november 2012.
25Wethouder SMIT: “Het onderzoek is er en wij gaan U op de hoogte brengen wanneer het
in de lucht gaat. Wij omarmen de motie en we gaan U in december informatief op de
hoogte brengen van welke stappen er nog gezet moeten worden om het binnen de
gemeente op die manier te realiseren en ook als er nog extra kosten aan verbonden
zijn.”
VOORZITTER: “Ik wil hierbij de motie in stemming brengen. Wie is voor de motie?”
Mw. DE GROOT-PLATENKAMP: “Ik heb hier al geen Wi-Fi en geen contact! Tot mijn grote
ergernis kon ik vanavond helemaal niets openen. Ik ben hiervan een groot voorstander,
te beginnen in dit huis.”
Dhr. VAN STRIEN interrumpeert: “Het komt door dat Uw Drie Kernen de hele
bandbreedte in gebruik heeft!”
Dhr. SLENDERS: “Wij volgen de wethouder, wij zijn ook voor draadloze Wi-Fi.”
Dhr. DE PEUTER: “Wat zou dat gaan kosten? Kost het überhaupt iets?”
Mw. MUIS: “Kosten. Vragen om iets te onderzoeken en graag om het voor de gehele
gemeente te onderzoeken en niet alleen voor de kern Geertruidenberg, alhoewel we dit
ook wel heel fijn vinden als het daar gerealiseerd is! Ik vind het wel heel jammer dat wij
niet eerder hiervan, van dit initiatief, op de hoogte zijn gebracht en ook dat de afdeling
I&A hiervan niet op de hoogte is. Ik zou willen verzoeken om ook die communicatie eens
af en toe onder de loep te nemen.”
Dhr. BOUWENS: “Een compliment aan de SLOG die toch in staat is geweest om met vrij
weinig middelen, vrij veel inzet van vrijwilligers om op een drietal punten een pilot te
starten.”
Wethouder SMIT: “We gaan schriftelijk aan U kenbaar maken wat de kosten hiervan
zullen zijn. Op dit moment heb hiervan geen idee. Wij varen mee op hetgeen de SLOG
aan ons voorgesteld heeft aan het begin van dit jaar. Die kosten staan in de begroting
benoemd. Aangezien U altijd de begroting kent, weet ik als geen ander dat de SLOG
daarin ook benoemd stond. Wij teren nu mee op het verhaal van de SLOG.”
VOORZITTER: “Wie is voor de motie? De motie is in overgrote meerderheid aangenomen.
Aldus besloten.”
14.
Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de VOORZITTER de vergadering.
Aldus goedgekeurd en vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Geertruidenberg d.d. 29 november 2012.
De raad voornoemd, Plv. Voorzitter,
Griffier,
Drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere J. van Brummelen
Notulen Raad d.d. 1 november 2012.
26