Verslagen gemeenteraad Verslagen gemeenteraad 2012

Notulen Raad d.d. 20 december 2012

Download als PDF

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE
RAAD VAN DE GEMEENTE GEERTRUIDENBERG
Openbare raadsvergadering op donderdag 20 december 2012 aanvang 19.30 uur in het
gemeentehuis te Raamsdonksveer.
PLV. VOORZITTER:
AANWEZIG MET DE VOORZITTER:
Keerpunt ’74
Dhr. J. van Brummelen
VVD Mw. W.J.C. Muis, dhr. J.C. Heesters,
SP Ddhr. I. van Nunen en dhr. D. van der Pol
Dhr. H.A. van Strien en dhr. J.A.M. Slenders
Dhr. A.H.M. de Jongh, dhr. A.C. Broeders en
dhr. L.F.A.W. Hooijmaijers
Dhr. C.W.M. Bouwens en Dhr. M.P.C. Hofkens
Mw. M. de Groot-Platenkamp en
Dhr. A.L.M. van den Enden
Dhr. K.J.H.A. van Oort en
Mw. F.W.J. van de Weerd-van Zoelen
Dhr. P. Kok en dhr. E.S. Berkouwer
Dhr. P. de Peuter
GRIFFIER: Mw. K.M.C. Millenaar-Rammelaere
Wethouders: Dhr. R. van den Belt
Dhr. A. Smit
Mw. A.A.M. Verschuren-van Strien
Dhr. W.J. Quirijnen
Notulen: Mw. M. van Heel
AFWEZIG MET BERICHTGEVING: Drs. W. van Hees
PUBLIEK: Aanwezig
Uw Drie Kernen
CDA
Partij Samenwerking
PvdA
GroenLinks
1. Opening.
De VOORZITTER opent de vergadering na lezing van het ambtsgebed en heet een ieder
van harte welkom.
2. Vaststelling agenda.
De VOORZITTER vraagt of Uw Raad in kan stemmen met de agenda zoals deze door het
Presidium is voorgelegd.
Mw. MUIS: “Wij willen graag aan de agenda toevoegen motie vreemd.”
Dhr. SLENDERS: “Wij verzoeken u het agendapunt over het kunstwerk naar voren te
halen.”
Notulen Raad d.d. 20 december 2012.
1VOORZITTER: “Ik zal dit ordevoorstel gelijk in stemming brengen. Wie is voor het
ordevoorstel om het agendapunt over het kunstwerk naar voren te halen?”
Mw. DE GROOT-PLATENKAMP: “Wij hebben hiermee geen moeite. Er zitten hiervoor
mensen op te tribune en ik ben bang dat het anders voor hun heel laat wordt.”
VOORZITTER: “Agendapunt 15 zal na agendapunt 6 aan de orde gesteld worden. Aldus
besloten.”
Dhr. DE PEUTER: “Ik wens ook een motie vreemd aan de orde van de dag in te dienen.”
VOORZITTER: “Dhr. De Peuter heeft een verzoek tot interpellatie ingediend. Dat zal aan
het einde van de vergadering behandeld worden. Een vijfde deel van de aanwezigen
moet hiermee wel akkoord gaan. Wie wil dhr. De Peuter hierin ondersteunen? De
interpellatie van dhr. De Peuter met betrekking tot het Hoge Veer zal aan het einde van
deze vergadering behandeld worden. De beantwoording zal namens het college
geschieden door de verantwoordelijk wethouder, dhr. Smit. Aldus besloten.”
De VOORZITTER stelt voor alle B-stukken met één hamerslag vast te stellen.
Aldus besloten.”
Dhr. DE PEUTER interrumpeert: “Voorzitter, ik zal toch niet het woord wensen te voeren
over agendapunt 12. Ik was de enige die dit wenste. Dit kan dan, wat mij betreft, een B-
stuk worden. Ik zal er op terugkomen op het moment dat de quick-scan gereed is.”
VOORZITTER: “Gaat een ieder hiermee akkoord? Agendapunt 12 is een B-stuk.
Aldus besloten.”
3. Spreekrecht.
Er heeft zich niemand gemeld voor het spreekrecht.
4. Primus bij hoofdelijke stemming.
De VOORZITTER trekt hiervoor lotnummer 6, dhr. Van der Pol.
5. Lijst van ingekomen stukken en mededelingen d.d. 20 december 2012.
Mw. De GROOT-PLATENKAMP: “Voorzitter, wij zijn heel erg benieuwd hoe het college
tegenover de petitie staat en de vragen van de carnavalsverenigingen. Zij hebben
eigenlijk alle carnavalsmensen die een warm hart toedragen, zij waren de vorige keer
massaal aanwezig. Ik wil graag weten of het college al hierover nagedacht heeft.”
VOORZITTER: “Dit punt is doorgeschoven naar de eerstvolgende Discussieraad en zal
dan behandeld worden.”
Mw. DE GROOT-PLATENKAMP: “Dat is in Januari. Ik vraag me af, omdat de petitie
aangeboden is, of dat er al antwoorden of al toezeggingen aan de carnavalsverenigingen
zijn gedaan. Ze komen hier met meer dan 100 mensen. Ik verwacht niet dat wij een
maand stilzwijgen.”
VOORZITTER: “Ik zal wethouder Smit vragen of er bijzonderheden zijn. U heeft ook een
uitnodiging gehad voor een bezoek aan de bouwhal op 12 januari.”
Wethouder SMIT: “Voorzitter, wij houden contact met de carnavalsverenigingen. Zij
weten dat U het geagendeerd heeft voor 10 januari. Er zullen dan vast ook wel mensen
aanwezig zijn. Het eerste moment dat wij zullen gaan communiceren en praten over een
oplossing zal eerst geschieden zoals dit doorgaans gaat binnen het college en dan aan U
als Raad. Ik zal er voor zorgen dat ik op 10 januari een gedachtegang hierover bij heb.
Het is wel zo netjes om het eerst met het college te bediscussieren wat de gedachtegang
is en dan met U.”
Notulen Raad d.d. 20 december 2012.
2Mw. DE GROOT-PLATENKAMP interrumpeert: “Voorzitter, ik vroeg of het college al
geantwoord had. Ik vroeg of het college al gereageerd had richting de initiatiefnemers
van de petitie.”
Wethouder SMIT: “U heeft in principe al een antwoord. Ik heb zojuist gezegd dat wij met
de carnavalsverenigingen gesproken hebben en dat het hier besproken wordt en dat we
de tijdslijn met hun gedeeld hebben. Zij konden hiermee instemmen.”
6.
Vaststellen notulen van de openbare vergadering van 29 november 2012.
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het
voorstel van het college van burgemeester en wethouders besloten.
7.
Voorbereidingsbesluit Centrum Raamsdonksveer
B-stuk
1. (opnieuw) te verklaren dat een herziening wordt voorbereid van het bestemmigsplan
“Centrum” te Raamsdonksveer, betrekking hebbend op het centrum en een gedeelte
van de bestemmingsplannen “Oostpolder”, “Oranjestraat” en “Bebouwde Kom”, een en
ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende verbeelding;
2. Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt op de dag na
bekendmaking, te weten 4 januari 2013
3. Het voorbereidingsbesluit als bedoeld onder 1. dat langs de elektronische weg is
vastgelegd als NL.IMRO.0779.RVVBcentrumrveer2012-vs01 vast te stellen.
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het
voorstel van het college van burgemeester en wethouders besloten.
8.
Baggerplan
A-stuk
1. In te stemmen met bijgaand baggerplan 2012-2021 en als onderdeel daarvan
uitvoeringsvariant 1
2. De jaarlijkse storting vanaf 2016 te verhogen met € 5.000 en dit mee te nemen bij de
afweging van de begroting 2013 en volgende jaren.
Eerste Termijn
Dhr. BERKOUWER: “De VVD is nog steeds van mening dat het college de Donge eigenlijk
in het baggerplan had moeten opnemen. De reden is wel duidelijk waarom dit niet
gedaan is, er is geen geld. Reden waarom we meegaan met de motie van het CDA om
toch geld voteren in de volgende Kadernota. We hopen dat het wel snel uitgevoerd wordt
want het is een belangrijk punt voor onze gemeente.”
Dhr. BROEDERS: “Wij zijn redelijk fel geweest tijdens de bespreking van het dit plan. Wij
vonden het bijzonder jammer dat de Donge er niet in zat. We begrijpen nu de
beweegredenen waarom dit niet gedaan is. Ook het initiatief van het college om het in de
Donge-oevers te plaatsen is ons nu compleet duidelijk. Om de intentie kracht bij te
zetten dienen wij de volgende motie in.
Motie
…………
Overwegende dat de Donge een belangrijke ader is in onze gemeente, onze gemeente
water gerelateerd toerisme langs de Donge-Oevers, industrie en bedrijvigheid afhankelijk
zijn van een goede bevaarbaarheid van de Donge, het welslagen van de ontwikkeling van
water gerelateerd toerisme van de bevaarbaarheid afhangt, de financiele middelen op dit
moment niet toereikend zijn om hieraan een goede en gedegen uitvoering te geven, de
ontwikkeling van water gerelateerd toerisme langs de Donge-oevers wellicht ook
financieel perspectief biedt voor het baggeren van de Donge, draagt het college op het
technisch en economisch duurzaam baggeren van de Donge mee te nemen in de
integrale afweging bij de Kadernota 2014 en daarbij uit te gaan van een dusdanig snelle
uitvoering dat het baggeren van de Donge en de realisatie van het plan Donge-oevers
niet met elkaar in conflict raken en gaat over tot de orde van de dag.
Notulen Raad d.d. 20 december 2012.
3Wij willen hiermee bereiken dat er dekking gezocht wordt voor het achterstallig
onderhoud van de Donge en dat dit uiteindelijk in het baggerplan wordt opgenomen. In
het kader van alle ontwikkelingen die nog moeten gaan plaatsvinden vinden wij het zeer
belangrijk. Wij gaan niet tegen het plan zelf stemmen. Het plan zit goed in elkaar. Wij
begrijpen de beweegredenen waarom er niets met de Veste wordt gedaan. Wij willen de
verdere uitvoering hiervan niet in de weg zitten.”
Mw. VAN DE WEERD-VAN ZOELEN: “Voorzitter, ik heb maar een vraag. In het voorstel
staat dat variant 1 bijna 2,6 miljoen kost. Wij gaan hiervoor bijna 8 ton reserveren.
Hiervan is een staatje, ik ben onder de indruk want het klopt helemaal, hoe dat wij hier
aan gaan komen. Een 10! Maar waar halen wij die andere 1,8 miljoen vandaan?”
Dhr. SLENDERS: “Ook wij gaan U niet vermoeien met uitgebreide beschouwingen over
het baggerplan. Er zijn een paar dingen die ons intrigeren. Is er al enige uitzicht op
wanneer die vestinggrachten uiteindelijk wel overgedragen gaan worden? Ik vind het
vreemd dat de blauwalg geen relatie met de diepte zou hebben want in de regel is dit
namelijk wel zo. Is er al een datum van overdracht in gedachten? Wij zijn het met de
motie eens, wij hebben deze ook mede ondertekend. Kan het college ons aangeven hoe
ver het onderzoek al gevorderd is? Wij begrijpen uit insite information dat er al gepleit is,
dat er een bodemonderzoek plaatsgevonden heeft, dat er al allerlei verschillende
profielen besproken zijn enzovoorts. Kunt u ons aangeven of dit waar is of dat het maar
geruchten zijn? Kunt u ons ook een kostenindicatie geven? Misschien is het wel helemaal
niet waar en dan horen wij dat ook graag.”
Mw. DE GROOT-PLATENKAMP: “Het plan is weer gebracht zoals het was, zonder dat de
Donge er in staat. U heeft nu iets bedacht. De Donge wordt er uit gelaten en wordt
toegevoegd aan het project Donge-Oevers. Het project Donge-Oevers hebben wij
besproken. De Donge is niet behandeld. Waar is de Donge gebleven? Ik ben erg
benieuwd naar uw antwoord. Wij hebben van de Provincie een flink bedrag gekregen
voor het uitbaggeren van de Donge. Dat bedrag is in de reserves gestopt en zit daar nog
steeds in. Wij vinden het uitbaggeren van de Donge ontzettend noodzakelijk. Schepen
van de Zonnebloem en van het Rode Kruis kunnen niet eens meer aanmeren en kunnen
ons eigenlijk ook niet eens meer aandoen. U kunt als gemeentebestuur, wij zien dat ook
regelmatig in publicaties in de Langstraat, trots zijn dat uw reserves hoog zijn maar die
reserves als je die niet bestemd voor dit soort noodzakelijke doelen, rekenen je je rijk
maar je bent niet rijk. Je moet voor dit soort grote projecten ook geld oormerken en er
geld voor willen uithalen. Als je dan nu de stand van de reserves en onvoorzien ziet, dat
u dit jaar er toch 3 miljoen euro uitgehaald heeft en de Donge laat zoals het is, speel je
verstoppertje. Het financiële plaatje heeft niet direct alleen op het baggeren betrekking.
Ik wil dit graag even op deze manier aan het college brengen.”
Mw. MUIS: “Het voorstel voor het baggeren ligt voor ons. Enige uitvoerige discussie over
dit agendapunt hebben wij reeds gevoerd. Ook tijdens de Discussieraad hebben wij onze
standpunten uitvoerig naar voren gebracht. De Veste blijft ook voor ons een belangrijk
punt. Wij zijn dus ook heel benieuwd naar de antwoorden op de vragen die dhr. Slenders
gesteld heeft. Het baggeren van de Donge vinden wij ook een heel belangrijk punt,
eigenlijk nog veel belangrijker dan al die treksloten die gebaggerd moeten worden. In
economisch en toeristisch recreatief belang hechten wij er heel veel waarde aan dat het
toch dringend bezien wordt hoe dit toch in zijn geheel uitgevoerd kan worden.
Bereikbaarheid van de havens in combinatie met de voorgenomen ontwikkeling van de
Donge-Oevers doen ons ertoe besluiten dit nog nadrukkelijker bij u te willen voorleggen.
De ontwikkeling van de Donge-Oevers biedt wellicht uitkomst, bijvoorbeeld zoals de
nestor van onze Raad al eerder heeft aangegeven, het ontwikkelen van het terrein van
Asland Sudchemie, welke geld kan opleveren maar waar ook dringende interesse is om
dit spoedig op te pakken. Wellicht zijn er ook nog andere mogelijkheden denkbaar.
Daarom ondersteunen wij en dienen wij graag de motie van het CDA mede in om u te
vragen om bij de integrale overwegingen bij de Kadernota 2014 dit mee te nemen.”
Wethouder VERSCHUREN: “Ik ben blij dat de Raad breed draagt dat de Donge
gebaggerd moet worden, dat U allemaal het belang hiervan inziet. Voor hetzelfde geld
Notulen Raad d.d. 20 december 2012.
4zegt U dat we dit nog jaren vooruit kunnen schuiven. Dit is iets wat ik waardeer dat U zo
hierin staat. Het is ook zo. U voelt dit hetzelfde als het college. Het is enerzijds jammer
dat het niet in het baggerplan kan, anderzijds houdt dit alles op. Wij hebben 4 ton en wij
zoeken naar het resterende bedrag. Wij hopen dit bij de komende Kadernota te vinden.
Ik had dit al toegezegd. GroenLinks, variant 1, ik wil tijdens de schorsing nog even hier
naar kijken. Uw Drie Kernen, de blauwalg, het wil niet zeggen dat als er gebaggerd is, er
geen blauwalg in komt. Ik heb niet gezegd dat het andersom is. Als je zegt dat je dan
van blauwalg gewaarborgd zou zijn, zou dat de reden zijn maar die reden is er niet. U
vraagt naar subsidiemogelijkheden, in het kader van Donge-Oevers is er gekeken of er
bij de Provincie subsidiemogelijkheden zijn. Er zou een subsidiemogelijkheid zijn vanaf 1
januari maar dat wordt nu 1 april. Wij gaan dan uiteraard hierop een beroep doen. Het is
afhankelijk van het feit hoeveel geld er beschikbaar gesteld wordt en hoeveel aanvragen
er zijn. Dat duurt net iets langer dan dat wij de Kadernota vaststellen. Het is ten alle
tijden welkom maar wij krijgen op voorhand hierover geen zekerheid. We zoeken wel. In
het kader van het plan Donge-Oevers heb je eerder kans dat er subsidiemogelijkheden
zijn dan sec voor het baggeren. PvdA, project Donge-Oevers heel belangrijk, U zegt dat
de Provincie een flink bedrag gestort heeft maar dat heeft Rijkswaterstaat gedaan.
Rijkswaterstaat heeft circa € 250.000,00 gestort en zijn in de algemene middelen gegaan
en zijn niet geoormerkt. Deze zijn er niet meer. U heeft het over de hoge reserves die wij
hebben, U moet dit bij de wethouder Financiën aankaarten. Ik zal vragen of hierover iets
wil vinden. Keerpunt ’74 vindt het ook allemaal heel belangrijk en dat het op korte
termijn gebeurd. Dit vindt U raadsbreed.”
VOORZITTER: “Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken.”
——————————
VOORZITTER: “Ik heropen de vergadering. Ik wil wethouder Verschuren de gelegenheid
geven om op de motie te reageren. ”
Wethouder VERSCHUREN: “De motie is bijna raadsbreed gedragen. Uiteraard, wij hebben
dit al aangekondigd en uiteraard gaan wij ons er sterk voor maken. Het voordeel van
deze motie is dat U dat ook doet. Wij voelen ons hierin gesterkt en wij zullen de motie
overnemen. De vraag van GroenLinks betreffende de financiën, ik heb het op dit moment
niet paraat, maar het is eenzelfde uitleg als over die € 270.000,00. U heeft vandaag een
antwoord gekregen op hetgeen niet helder was. Ik ga er vanuit dat hiervoor hetzelfde
geldt. Exclusief de Vestinggrachten. U krijgt hierop een antwoord bij memorie.”
Tweede Termijn
Mw. DE GROOT-PLATENKAMP: “Ik wil reageren. Nu de wethouder voorkomen alsof dat zij
al gezegd had dat we die gelden bij de Kadernota zouden voteren. Nee, u zei Raad als U
dit zo belangrijk vindt, moet U er voor zorgen dat het bij de Kadernota behandeld wordt
want de wethouder van Financiën heeft nu geld geen over voor het baggeren van de
Donge. Vandaar dat wij nu zeggen, wanneer heb je wat over. Je kunt wel zeggen dat je
veel reserves hebt maar als dit soort noodzakelijk klussen niet uitvoert en ook niet
bestemd, hou je heel veel geld maar aan de andere kant gaan er wel zaken verloederen
waaraan je het beter had kunnen uitgeven. Dat is de essentie van mijn verhaal. Ik wil
graag een reactie van u.”
Dhr. SLENDERS: “Wethouder Verschuren overtreft wethouder Smit in vele opzichten
maar ook in het overslaan van vragen! Had ik ook gevraagd of er al enig zicht was op
wanneer die vestinggrachten overgedragen zouden worden. Ik had ook gevraagd wat er
nu waar was van het verhaal dat er al een uitgebreid onderzoek is gedaan naar de
Donge. Er zouden al profielen gemaakt zijn en er is een bodemonderzoek uitgevoerd, dat
er plaatjes liggen enzovoorts. Ik ben benieuwd of dat dit inderdaad het geval is. Wij
nemen aan dat u de overeenkomst met Rijkwaterstaat waarin Rijkswaterstaat kosten wil
dragen in het baggerplan meeneemt.”
Notulen Raad d.d. 20 december 2012.
5Wethouder VERSCHUREN: “In de Donge zijn verschillende profielen, grondmonsters en
dergelijk in kaart gebracht anders hadden wij nu niet exact geweten wat er aan de hand
is. Dat is inderdaad gebeurd. Indien dit niet ter inzage gelegen heeft, wil ik dit alsnog
doen. Ik zal dit na de vakantieperiode ter inzage leggen. Ik wil U dit bij deze toezeggen.
Wij kunnen de Vest pas overdragen zodra we deze uitgebaggerd hebben. Wij zullen
hiervoor enkele jaren nodig hebben. U geeft aan dat ik gevraagd heb er voor te zorgen
dat het bij de Kadernota gevoteerd moet worden. Of ik heb het niet goed uitgelegd of U
heeft het verkeerd begrepen, ik heb aangegeven dat we de komende Kadernota gaan
zien of wij die gelden kunnen vinden. Als U het anders begrepen heeft, heb ik het niet
goed uitgelegd.”
Mw. DE GROOT-PLATENKAMP interrumpeert: “U heeft ons toch ook verteld dat de
wethouder van Financien het jammer vond dat hij er op dat moment niet was omdat hij u
gezegd had dat er nu geen geld voor was.”
Wethouder VERSCHUREN: “Dat geldt voor het afgelopen jaar bij de begroting. Het doel
was om dit jaar al te starten. Dat ging dus niet. Wij hebben gezegd dat we het komende
jaar zullen bekijken of we het in de Kadernota kunnen laten landen. Nogmaals, ik vind
het fijn dat U het allemaal mee draagt, dat maakt het net iets makkelijker maar wij
weten niet wat er bij de Kadernota allemaal op ons gaat afkomen. Het kan wellicht zijn
dat er iets belangrijkers is. Ik hoop van niet. Ik zal mij daarvoor hard maken. U zegt, als
we de reserves niet aanspreken, hebben we voldoende reserves. U moet hierover maar
eens met de wethouder van Financiën over stoeien op een ander moment. Dit gaat hier
niet over. Wellicht dat we bij de komende Kadernota genoodzaakt zijn om voor nog
belangrijkere zaken wel te doen. Op dit moment is dat niet hier van toepassing.”
VOORZITTER: “Ik kom toe aan stemming over het voorstel. Wie is voor het voorstel?”
Stemverklaring
Mw. VAN DE WEERD-VAN ZOELEN: “We zien de noodzaak van het baggerplan maar ik wil
wel heel graag weten waar die 1,8 miljoen, tweederde van het bedrag, vandaan moet
komen.”
VOORZITTER: “Ik breng de motie in stemming. Wie is voor de motie? Het voorstel en de
motie worden raadsbreed gedragen. Aldus besloten.”
9.
Verordeningen en tarieven
A-stuk
Vaststellen van
a) De Verordening tot tweede wijziging van de “Verordening afvalstoffenheffing en
reinigingsrechten 2011” zoals vermeld onder punt I;
b) Het besluit tot restitutie afvalstoffenheffing 2011 zoals vermeld onder punt I;
c) De verordening tot derde wijziging van de “Verordening rioolheffing 2010”, zoals
vermeld onder punt II;
d) De “Verordening onroerende zaakbelasting 2013”, zoals vermeld onder punt III;
e) De verordening tot vijfde wijziging van de “Verordening hondenbelasting 2008”, zoals
vermeld onder punt IV;
f) De “Verordening precariobelasting 2013”, zoals vermeld onder punt V;
g) De verordening tot vijfde wijziging van de “Verordening havengelden 2008”, zoals
vermeld onder punt VI;
h) De verordening tot vijfde wijziging van de “Verordening binnenhavengeld 2008”, zoals
vermeld onder punt VII;
i) De “Legesverordening 2013” zoals vermeld onder punt VIII;
j) De verordening tot tweede wijziging van de “Verordening lijkbezorgingsrechten
Geertruidenberg 2010”, zoals vermeld onder punt IX;
k) De “Verordening marktgelden 2013”, zoals vermeld onder punt X;
l) De begroting 2013 conform besluitvorming te wijzigen;
m)Deze verordeningen en besluiten na vaststelling bekend te maken en na
bekendmaking in werking te laten treden.
Notulen Raad d.d. 20 december 2012.
6Eerste Termijn
Dhr. DE PEUTER: “Wij stemmen niet in met alle tariefsverhogingen die meer dan
trendmatig zijn, dus boven 2% zijn. Dat betreft met name de OZB-belasting, deze gaat
4,5% extra omhoog ten opzichte van de trend of inflatie. Dat betekent ook dat mensen
die huiseigenaar zijn, eigenaar van een bescheiden woning van circa 2 ton ook weer
geconfronteerd worden met extra lasten. Huurders van woningen worden volgend jaar
ook met huurstijgingen van 5% tot 9% belast. De Tweede Kamer, het Kabinet, roept
regelmatig dat gemeenten de lasten maar verhogen, wat ook weer komt doordat het
Kabinet bezuinigd op het gemeentefonds. Wij vinden dit krom. Wij stemmen niet in met
die verhoging. Wij vinden het niet verantwoord, los van het feit dat het heel wat euro’s
ten opzichte van vorig jaar kost. Ik weet het, ik moet het met 2011 vergelijken. U denkt
toch niet dat mensen twee jaar terug gaan kijken naar wat het toen kostte, zij kijken
naar wat zij vorig betaald hebben en naar wat zij nu moeten betalen. Zo is de
beeldvorming. Je kunt mensen in deze tijd niet uitleggen dat zo’n verhoging ten opzichte
van 2012 zou moeten gebeuren, gelet op alles wat al op de burger gaat afkomen.”
Wethouder VAN DEN BELT: “De opmerkingen zijn helder. Wij nemen daarvan akte.”
VOORZITTER: “Heeft U behoefte aan een tweede termijn? Nee. Ik kom toe aan stemming
over het voorstel. Kunt U instemmen het voorstel? Aldus besloten met de aantekening
dat de fractie van de SP wordt geacht te hebben tegengestemd. Aldus besloten.”
10.
Bouwgrondexploitaties
A-stuk
1. De geactualiseerde exploitatieopzet voor Achter de Hoeven 2e fase ad € 65.000,00
(positief).
2. De overzichten met betrekking tot de ontwikkeling van de boekwaarde van de nog niet
in exploitatie genomen gronden Rivierkade, Heulweg en Bavogronden.
3. De aanpassing van de begroting voor 2012 en 2013 conform de geactualiseerde
opzetten.
Eerste Termijn
Dhr. VAN DEN ENDEN: “Voorzitter, ik heb een korte vraag. Dit gaat name over de
memorie van antwoord. Wij hebben in 2008 een stuk grond gekocht wat toen ook al de
bestemming had agrarische bestemming. We hebben die grond toen gekocht voor
€ 395.000,00. De grond heeft nu, december 2012, een boekwaarde van € 435.000,00.
U zegt dat op dit moment de waarde € 5,00 per vierkante meter is. Dat betekent dat we
€ 178.000,00 moeten afwaarderen op de boekwaarde. Wat was de vierkante meter
grondprijs die wij in 2008 betaald hadden? Ik vind dit een aardig groot verschil in die vier
jaren tijd dat wij die grond in ons bezit hebben.”
Dhr. DE PEUTER: “Ik herhaal wat ik tijdens de Discussieraad gezegd heb, ik zou graag
willen dat er van alle gronden die wij in eigendom hebben een actuele taxatie komt. Ik
zou graag de toezegging van de wethouder willen hebben.”
Wethouder QUIRIJNEN: “De grond is indertijd aangekocht voor € 7,50 per vierkante
meter. Het gaat over ruim 5 hectare. Die grond is nu gewaardeerd op € 5,00, de huidige
marktprijs. Wij moeten dit doen omdat de regels in de BBV aangescherpt zijn zodat we
echt alleen maar de waarde mogen berekenen van de bestemming. Dat is agrarisch en
de bestemming is nu € 5,00. In het verleden hebben wij die afwaardering niet hoeven te
doen omdat toen nog de toekomstige bestemming eventueel mocht gelden en dat was
industriële gronden. Daarom moeten wij nu afwaarderen. Mijnheer De Peuter vraagt om
alle gronden in de gemeente te gaan taxeren. Ik vraag me af met welk doel dat dit zou
moeten gebeuren. Die gronden staan op de balans, bij de algemene dienst. Ik zie het nu
er niet van in waarom wij er een taxatie op moeten loslaten.”
Tweede Termijn
Dhr. DE PEUTER: “Dit omdat ik ongeachte welke bestemming er nu op ligt, wil weten wat
de grond waard is als het nu getaxeerd zou worden. Dat zou best wel eens anders
kunnen zijn dan dat u in de balans heeft staan. Dat blijkt nu ineens ook met de gronden
aan de Heulweg. Wat is het probleem? Het kost een paar duizend euro. Het is zo
Notulen Raad d.d. 20 december 2012.
7gebeurd. U doet nu net alsof wij een enorme grootgrondbezitter zijn en dat is niet het
geval. We kunnen het binnen een paar maanden geregeld hebben.”
Wethouder QURIJNEN: “De waardering die wij nu hebben moeten doen berust op een
andere grondslag. Dat heeft een andere reden gehad.”
Dhr. DE PEUTER interrumpeert: “Dat begrijp ik wel. Mijn vraag is duidelijk. Ik zou graag
willen dat u de gronden taxeert, de waardering die ze nu zouden hebben als ze vandaag
getaxeerd zouden worden.”
VOORZITTER: “Mijnheer De Peuter, in dit geval is het op initiatief geweest van de
accountant. Als de accountant geen aanleiding ziet om de andere gronden ook te laten
taxeren, houdt U dan toch nog vast aan Uw verzoek?”
Dhr. DE PEUTER: “Als ik aanleiding zie dit te doen, gelet op de ontwikkelingen op de
markt, ook op de grondmarkt en de huizenmarkt, heb daarvoor een aanleiding om dat te
vragen.”
Wethouder QUIRIJNEN: “Nogmaals, ik zie het nu er niet van in maar als U dat wil, willen
we dat uitvoeren.”
Dhr. DE PEUTER interrumpeert: “De WSG zag ooit het nut daarvan ook niet in.”
Dhr. VAN STRIEN interrumpeert: “Voorzitter, als dhr. De Peuter dit zo graag wil, maakt
hiervan toch een motie?!”
Dhr. DE PEUTER interrumpeert: “Als U dat ook vindt, kunt U mij ondersteunen en dan zal
het sowieso moeten. Moet ik hiervoor nu een aparte motie gaan schrijven?! Als U mij
allemaal bijvalt….”
Dhr. VAN STRIEN interrumpeert: “Ik hoor geen instemmende geluiden. Dit is dan dus
niet het geval. Als U het officieel geregeld wilt hebben, moet U een motie maken.”
VOORZITTER: “Dit zal voor de wethouder geen aanleiding zijn om de toezegging te
doen.”
Wethouder QUIRIJNEN: “Ik heb U zojuist aangegeven dat als U dat als Raad wil, zullen
wij dat doen. Wij gaan dan de taxatie uitvoeren.”
VOORZITTER: “Mijnheer De Peuter, wethouder Quirijnen is niet bereid om alle gronden te
taxeren.”
Mw. DE GROOT-PLATENKAMP interrumpeert: “Voorzitter, mag een vraag aan de
wethouder stellen? Als ik dhr. De Peuter goed begrijp, bedoelt hij dat in het kader van de
risico’s. Wij hebben een weerstandsvermogen en wij lopen meer risico als we de
bedragen van toen in de boeken blijven schrijven terwijl de werkelijke waarde veel
minder vertegenwoordigd. Als hij het op die manier bedoelt, is het niet gek om dat een
keer weer te herwaarderen. Ik wil graag een antwoord. Volgens mij heeft het daarmee te
maken.”
Wethouder QUIRIJNEN: “We hebben heel veel gronden. Al het groen in de gemeente……”
Dhr. DE PEUTER interrumpeert: “Ik bedoel niet de reststroken groen die langs de
woningen liggen. Ik corrigeer mezelf.”
Dhr. VAN OORT: “Voorzitter, ik zou graag willen vragen of de wethouder van Financiën
een blik hierop zou willen werpen en ons van een antwoord zou kunnen voorzien.”
Wethouder VAN DEN BELT: “Voorzitter, ik begrijp dat de Raad soms de behoefte heeft
om op de stoel van iedereen te gaan zitten. Dat is U ook gegund maar om op de stoel
Notulen Raad d.d. 20 december 2012.
8van de accountant te gaan zitten… De accountant heeft duidelijk zijn richtlijnen en hij
hanteert deze bij de jaarrekening. Er zijn regels voor hoe grondposities wel of niet
gewaardeerd worden. Dat geldt ook voor gebouwen, inventaris, voor alle activa die wij
hebben. Ik zou het bij de jaarrekening met de accountant daar naar kijken….”
Dhr. HEESTERS interrumpeert: “Dit is een mooie gelegenheid om te zeggen dat ik weinig
in de accountant heb, gezien hetgeen er landelijk gebeurt. Ik vind het goed dat wij als
Raad weten wat onze grond kost. Dit is de vraag van dhr. De Peuter en ik kan me daarbij
aansluiten. Accountants, ik heb hierin heel weinig vertrouwen meer gezien hetgeen met
de WSG gebeurd is, wat er landelijk gebeurd is. Of je nu KPMG neemt of Deloitte en
Touche enzovoorts, zij komen er allemaal goed mee weg! Wij moeten ze wel betalen.”
Dhr. DE PEUTER interrumpeert: “Voorzitter, als u zo direct de vergadering schorst, zal ik
de motie schrijven.”
Wethouder VAN DEN BELT: “U gooit nu van alles op tafel, dat is heel bijzonder. Er is
straks nog een stuk over de accountant. U bepaalt welke accountant wij hebben.”
VOORZITTER: “Ik zal het kort samenvatten. De vraag van dhr. De Peuter is om een
taxatie te laten uitvoeren naar alle gronden in onze gemeente behalve de reststroken.
Mijnheer De Peuter is bereid hiervoor een motie te maken maar het is makkelijker om
het mondeling te doen. Mag ik de handen zien van degene die dhr. De Peuter willen
ondersteunen om alle gronden te laten taxeren? Wie is voor het voorstel van dhr. De
Peuter? Dit is een kleine meerderheid. Helaas mijnheer De Peuter, U zult het moeten
doen met de visie van de accountant.”
Dhr. DE PEUTER interrumpeert: “De wethouder zegt dat we niet op de stoel van de
accountant moeten gaan zitten. Wij zitten op de stoel van de gemeenteraad. Als de Raad
vindt dat dit zou moeten, wat nu niet het geval is gebleken, vindt de Raad dat. Wij gaan
in principe over alles. Artikel 169 Gemeentewet, wij gaan hierover. Overal over.”
VOORZITTER: “Dank U voor de toelichting. Ik kom toe aan stemming over het voorstel.
Wie is voor het voorstel? Akkoord. Aldus besloten.”
11.
Marktverordening 2013
A-stuk
1. In te stemmen met de vaststelling van het “Marktverordening Geertruidenberg 2013”
zoals aangegeven in bijgevoegd concept raadsvoorstel;
2. De besluiten na vaststelling van de Marktverordening Geertruidenberg 2013 op de
gebruikelijke wijze bekend te maken en na bekendmaking in werking te laten treden.
Eerste Termijn
Dhr. HOOIJMAIJERS: “Wij kunnen in principe instemmen met het voorstel. Wij hadden
om een verslag gevraagd van de vergadering en deze heeft ons vandaag bereikt. Ik heb
het tussendoor moeten lezen. Het is op zich helder. In het verslag staat dat er een
voorstel wordt gedaan. Dat is door iemand beoordeeld en hij heeft nog wat op- en
aanmerkingen over gemaakt. Als ik het goed gelezen heb, is daarmee niets gedaan.
Waarom is dit zo gelopen? Een van de dingen die ik vreemd vind, is dat er geen dag- en
plaatsbepaling meer in staat. Betekent dit dat u kunt zeggen dat de markt in
Geertruidenberg leuk was op vrijdag maar dat u deze nu naar de woensdagmiddag
verplaatst? Waarom is er niets hiermee gedaan?”
Dhr. VAN DER POL: “De memorie van antwoord is helder. Wij hebben inderdaad
vanochtend de bevestiging gekregen van de voorzitter van de marktcommissie. Wij
vertrouwen er dan ook op dat deze verordening zoals aangegeven is, uitgebreid
besproken is en van op- en aanmerkingen is voorzien, zoals van dhr. Fens ontvangen.
Wij vragen u flexibel met de verordening om te gaan omdat ook deze in economische
moeilijke tijden voor zowel ambulante als detailhandel met name betreffende de
starttijden van de markt, wat voor die mensen heel belangrijk is, zoals een van de
marktkooplieden tijdens de marktcommissie heeft aangegeven, om de mogelijkheid
hebben om te kunnen overleven.”
Notulen Raad d.d. 20 december 2012.
9Dhr. VAN OORT: “Ik ben blij dat het toch tijdens de marktcommissie lijkt te zijn
besproken. Hoe wordt nu omgegaan met de visboer? Er staan nu aantal tijden
opgenomen in de verordening, er wordt opgenomen dat je een uur van tevoren je spullen
mag opbouwen en daarvoor niet mag verkopen. Krijgt deze een aparte
standplaatsvergunning zodat hij wel op die dag zijn vis kan verkopen? Misschien zijn er
meerdere kramen die dit zouden wensen.”
Dhr. BERKOUWER: “Het ontbreken van de achterliggende stukken zoals het advies van
de marktcommissie lijkt misverstanden. Nu moesten we wachten tot het uitgezocht was
of het stuk daar wel was geweest. Wij verzoeken daarom het college om bij stukken waar
een commissie of een andere instantie iets over te zeggen heeft, bij de stukken
meegeleverd wordt als er een Raadsstuk komt. Dat is voor iedereen duidelijker en het
scheelt tijd. Wat betreft de marktverordening, wij hebben dubbele gevoelens. Aan de ene
kant is het duidelijk dat er regels zijn. Aan de andere kant wil je een zo groot mogelijke
opkomst van marktkooplieden. Daarbuiten hebben wij ook rekening te houden met onze
lokale ondernemers. Dit blijft dus altijd een tweestrijd. Doordat de marktcommissie geen
bezwaar gemaakt heeft tegen deze nieuwe verordeningen vinden wij dat wij er ook niet
op tegen kunnen zijn. In het marktreglement staat in artikel 7 en 13 een tijd vernoemd
van 13.30 uur als uiterste tijd. Voor Raamsdonksveer en Geertruidenberg klopt deze tijd
wel maar voor Raamsdonk niet, deze wordt in de ochtend gehouden. Het lijkt mij
handiger dat de tijd eruit gehaald wordt en dat er een tijd vooraf dat je op de markt mag
staan wordt aangegeven.”
Wethouder SMIT: “In deze situatie is gekozen voor een verordening en een
marktreglement. Mijnheer Hooijmaijers, dit betekent dat wat U nu aanstipt in het
marktreglement staat. Daarin worden die zaken nu regelt. Het is uit de verordening
getrokken. Dit betekent dat we wat flexibeler zijn maar niet zo flexibeler dat we de ene
keer het verplaatsen. In combinatie met de evenementennota hebben we gemeend dat
er behoefte was, zowel bij U als bij ons, om af en toe wat kleiner en compacter en sneller
te kunnen acteren om datgene te realiseren dat bijvoorbeeld ook de parkeerplaatsen op
het Heereplein veel beter benut kunnen worden. Dit is enkele maanden geleden een
vraag van GroenLinks geweest om te kijken of we iets flexibeler met de markt kunnen
omgaan. Dat is op deze manier goed en mooi geregeld. Het moet geen willekeur worden
maar op het moment dat het een keer nodig is moeten we sneller kunnen handelen dan
dat we dat voorheen konden. Overleven, mijnheer Van der Pol, we stellen een reglement
en verordening met elkaar vast. Dat betekent dat wij vrij creatief en flexibel kunnen zijn
als het gaat om gedogen. Het moment van gedogen houdt op als een winkelier vraagt
om te handhaven. Dat is op dit moment het geval bij de vishandel. Hoe wij daarmee
omgaan en hoe daar aan uitkomen, wij bekijken dat op dit moment. Het is ook niet de
bedoeling dat als wij een marktverordening en marktreglement hebben vanaf 13.00 uur
dat men er al om 10.30 uur gaat staan. Dat dit zo gegroeid is, is iets anders en dat wij
daarmee flexibel omgegaan zijn ook. Op het moment dat er een verzoek komt van eigen
detailhandel, moeten wij handhaven. Wij kunnen daar niet om heen. Wij moeten in
gesprek gaan om te kijken hoe daar aan uitkomen. U kunt dit van ons verwachten. Wat
betreft de vraag van de VVD inzake de tijd, ik zal dit nagaan. Op het moment dat het zo
is, stel ik voor dat we het aanvullen, wat betreft Raamsdonk, zodat het ook geregeld is
zoals bij de andere twee markten. U gaf aan dat de spullen ontbraken, ik ben het hier
niet helemaal mee eens. Er stond heel duidelijk in het vorige voorstel dat wij het wel
terdege met de marktcommissie hadden besproken. Dit stond zelfs in de email. Wij willen
het wel toevoegen op het moment dat het soelaas biedt. Ik kan dit ook met U
afspreken.”
Tweede Termijn
Mw. MUIS: “De wethouder geeft heel duidelijk aan dat als er een bezwaar komt, u
daarop moet acteren. Hoe dat wij het flexibel zien, is in de lijn zoals u het aangeeft. Ga
samen kijken met zowel de ambulante handel als de gevestigde detailhandel hoe samen
tot een oplossing te komen. Dat is wat wij van u vragen. Dank u.”
Dhr. VAN OORT: “Voorzitter, ik ben nog niet helemaal tevreden met het antwoord van
de wethouder. Er staat nu ook op dinsdag een vishandel op de markt in Geertruidenberg.
Notulen Raad d.d. 20 december 2012.
10Hij zal daar waarschijnlijk met een standplaatsvergunning zijn vis mogen verkopen. Deze
situatie zou je ook kunnen bedenken voor de vishandel ten tijde van de markt op dinsdag
in Raamsdonksveer maar dan niet volgens deze vergunning van een
standplaatsvergunning om zijn handel daar de hele dag te mogen verkopen.”
Wethouder SMIT: “Dit was ook een van de gedachtegangen die ik bedoelde aan te
geven. Op het moment dat wij in gesprek zijn en wij willen tot een oplossing komen, dan
kan dat ook een advies zijn om te legaliseren, richting de vishandel. Dat zou een
mogelijke oplossing zijn om te komen tot een passende oplossing.”
VOORZITTER: “Ik kom toe aan stemming over het voorstel. Het voorstel is conform
besloten. Aldus besloten.”
VOORZITTER: “Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken.”
——————————
VOORZITTER: “Ik heropen de vergadering.”
12.
Gewijzigde begroting WAVA/!GO.
B-stuk
1. Nog geen zienswijze vast te stellen over het bedrijfsplan en de 1e begrotingswijziging
2013 van WAVA/!GO omdat eerst de resultaten van de Quick scan worden afgewacht;
2. De huidige verdeelsleutel tussen de zes deelnemende gemeenten niet te wijzigen
omdat eerst de resultaten van de Quick scan worden afgewacht.
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het
voorstel van het college van burgemeester en wethouders besloten.
13.
Ontmoediging doorgaand verkeer Keizersdijk
A-stuk
1. De raad besluit om het maatregelenpakket zoals beschreven te realiseren.
2. Om de kosten ten laste te brengen van de post voorziening centrum.
Eerste Termijn
Mw. DE GROOT-PLATENKAMP: “Er is een voorstel gedaan om € 20.000,00 uit te trekken
om op de Keizersdijk verkeer te ontmoedigen. Wij vinden dit een voorstel wat niets
brengt voor de PvdA. Wij vinden het zonde van die € 20.000,00. Als u bij het Gangboord
een bord kan maken dat je niet rechtsaf al slingerend door de plantenbakken de
Keizersdijk over kan maar dat bord weg haalt en er alleen nog maar linksaf gegaan kan
worden, dan heb je al een goede maatregel genomen. Wij gaan tegen dit voorstel
stemmen.”
Dhr. VAN NUNEN: “Voorzitter, zoals u weet heeft de fractie van Keerpunt ’74 haar visie al
tijdens de Discussieraad duidelijk weergegeven. Keerpunt ’74 is ook erg benieuwd naar
wat de andere fracties uiteindelijk van dit voorstel vinden, drie weken later. Omdat wij
toch bang zijn dat dit voorstel aangenomen gaat worden, oftewel wij zijn eigenlijk geen
voorstander van dit voorstel, willen we voorkomen dat er € 20.000,00 uitgegeven wordt.
Dit kan ook voor € 10.000,00 voor een rin- en uitritconstructie. Daarom hebben wij het
volgende amendement samen met Uw Drie Kernen opgesteld.
Amendement
……..
Ondergetekende stellen voor het besluit als volgt te wijzigen, de in- en uitritconstructie
aan het Spant, Keizersdijk uit het maatregelenpakket te schrappen en dus ook niet uit te
voeren, de geraamde financien naar beneden bij te stellen naar € 10.000,00 en de
kosten ten laste te brengen van de post voorziening centrum, en gaat over tot de orde
van de dag.
De motivatie staat onder aan het amendement.”
Notulen Raad d.d. 20 december 2012.
11Dhr. DE PEUTER: “Voorzitter, ik kan toevallig gelijk reageren. U zegt dat het goedkoper
kan. Als U een deel daarvan schrapt, van het voorstel, dan kan uiteraard goedkoper. Ik
dacht dat U met een voorstel zou komen om het met minder geld te doen. in 1993,
1994, is er een amendement aangenomen rondom een verkeersveiligheidsplan,
amendement van GroenLinks, om het gebied van de Keizersdijk, liggend tussen de
Hoofdstraat en Spant geheel verkeersvrij te maken afgezien van fietsers en voetgangers.
Alles wat dit dichterbij gaat brengen, gaan wij op stemmen.”
Dhr. HOFKENS: “We praten hier al een lange tijd over, de toekomst van de Keizersdijk,
een autoloze winkelstraat of een straat waar het voor bezoekers van het winkelcentrum
mogelijk blijft om te parkeren. Wel een knip, geen knip of pas een knip als de
supermarkt er komt. We zijn het er allemaal, althans het merendeel van de Raad, over
eens dat het doorgaande verkeer op de Keizersdijk moet worden ontmoedigd. Het is
echter de vraag of dat doel met het ons voorliggende voorstel wel wordt bereikt.
Misschien wel, misschien niet. De tijd zal moeten leren of het verkeer dat door
Raamsdonksveer naar de kern van Geertruidenberg wil de route volgt via de Sint
Jozeflaan en niet meer via de Keizersdijk. Waarom nemen we niet gewoon een geheel
andere maatregel? Wij zijn er altijd duidelijk in geweest. De Keizersdijk behoort tot de
kernwinkelgebied en voor ons tot het winkelcentrum, ook nu er nog geen supermarkt is.
Een winkelcentrum moet naar onze mening op zijn minst autoluw zijn. Iedere vorm van
doorgaand verkeer moet tegengegaan worden. Je hebt immers in Arendshof ook geen
last van voorbijrazende auto’s die je van je sokken kunnen rijden als je rustig aan het
winkelen bent. Wij weten dat niet iedereen deze visie deelt en dat is prima. Een
argument tegen de knip is, is dat winkels bereikbaar moeten zijn en dat er voor de deur
moet kunnen worden geparkeerd. Het allerbelangrijkste is dat de maatregel niet ten
koste mag gaan van die bereikbaarheid. Wij delen die mening. Over een ding zijn wij het
blijkbaar allemaal wel eens, namelijk dat doorgaand verkeer niet thuishoort op de
Keizersdijk. Wij dienen daarom een amendement in tot het invoeren van een knip die de
bereikbaarheid van de winkels niet in de weg staat. Het betreft een goedkope oplossing,
namelijk het plaatsen van twee verkeersborden die als het om wat voor reden dan ook
niet zaligmakend blijkt weer makkelijk terug valt te draaien. Noem het een pilotproject.
Iedereen heeft al kennisgenomen van ons amendement. Ik zal het dan ook niet
voorlezen.”
Dhr. VAN OORT: “Het is fijn dat dhr. De Peuter ons nog herinnert aan het amendement
van 1994. Ik was er zelf niet bij. Ik was van plan om als eerste zin op te nemen dat ons
ideaalbeeld is een autovrij Keizersdijk. Het is van groot belang dat we de Keizersdijk
veiliger maken, de snelheid uit het doorgaande verkeer krijgen of liever nog het
doorgaande verkeer van de Keizersdijk af. Wij hebben een amendement aangenomen om
alles te doen om bovenstaande te realiseren. Het voorstel wat er nu ligt, voorziet in een
deel daarvan. Het aanleggen van een inritconstructie is nuttig, het aanleggen van een
uitritconstructie voor het idee ook. Toch is er een aantal zaken die wij ook graag zien
gebeuren. Wij willen graag duidelijk bebording dat het doorgaande verkeer niet over de
Keizersdijk behoort te gaan. We dienen daarvoor mede met de VVD een amendement in.
Het opleggen van een extra eenrichtingsblok op de Keizersdijk zodat er geen doorgaand
verkeer meer over de Keizersdijk mag, wij dienen hiertoe samen met Partij
Samenwerking een amendement in. Wij denken vaak in hele kostbare oplossingen terwijl
er toch vaak simpele fysieke maatregelen zijn die eenvoudig de snelheid uit het verkeer
halen. GroenLinks en VVD dienen samen met een amendement in om met bloembakken
op de Keizersdijk smallere weggedeelten te ceeren, zoals in de situatie net na de
opknapbeurt het geval was. Op deze manier halen we de snelheid enorm uit het verkeer
en maak je het ook minder aantrekkelijk om het als doorgaande route te gebruiken. Wij
hopen als GroenLinks met al deze maatregelen nu eens daadwerkelijk problemen met
snel rijdend doorgaand verkeer de nek om te draaien en daarmee de verkeersveiligheid
voor met name voetgangers en fietsers te bevorderen.”
Dhr. KOK: “Ik heb het amendement van september 2012 er nog even bij gepakt om te
kijken wat de overwegingen waren. Ik wil er drie noemen, bereikt dient te worden dat
het verkeer zich verplaatst van de Keizersdijk naar de Rembrandtlaan, hetgeen aansluit
bij de nota mobiliteit, bereikt dient te worden dat het straatwerk op de Keizersdijk niet
Notulen Raad d.d. 20 december 2012.
12verder kapot wordt gereden, bereikt dient te worden dat het gebruik winkel- c.q.
verblijfsgebied en de inrichting van de Keizersdijk zoveel mogelijk met elkaar matchen.
Het ultieme idee was de knip. Wij zijn op dit moment daar nog niet aan toegekomen. Wij
hebben daarover een uitspraak gedaan in hetzelfde amendement, dat we dat aan een
aantal criteria ophangen. Neemt niet weg dat we wel met elkaar besloten hebben in het
amendement, het maximale er uit te halen om die doorgaande route ook daadwerkelijk
min of meer onmogelijk te maken of in ieder geval te ontmoedigen. Het voorstel van het
college in deze gaat in ieder geval de goede kant op. Wij zien wel de waarde om daaraan
€ 20.000,00 uit te geven. Niet alleen omdat we niet Roomser dan de paus moeten zijn,
want de regelgeving is daar nu eenmaal voor. U heeft dit ook in uw memorie van
antwoord aangegeven. Wij vinden het nog niet genoeg. In uw besluit zegt u ook dat de
bebording niet aangelegd hoeft te worden omdat u van mening bent dat dit wel op orde
is. Nogmaals, wij zijn van mening dat bij de Wilhelminalaan, bij de rotonde, een bord zou
moeten staan waarop staat dat het de doorgaande route is en dat men naar de
Rembrandtlaan moet en niet over de Keizersdijk. Wij vinden het ook wat waard om een
in- en uitritconstructie te hebben. Wij zullen in die zin het amendement van Keerpunt ’74
niet steunen. Wij vinden het zonde als alles kapot wordt gereden, dat kost meer dan
€ 20.000,00. Wij willen graag een amendement en een motie indienen.
Amendement
……..
Overwegende dat de Keizersdijk ooit de historische verbinding vormde tussen
Raamsdonksveer en Geertruidenberg maar de reconstructie een 30km per uur
verblijfsgebied is geworden, de Keizersdijk een redelijk hoge verkeersintensiteit per
etmaal kent met een groot aantal doorgaand verkeer met een relatief hoge snelheid,
hetgeen onwenselijk is voor een 30km verblijfsgebied, het onderliggende Raadsvoorstel
allerlei maatregelen voorstelt de ontmoediging van het doorgaande verkeer op de
Keizersdijk echter een uitzondering maakt ook door het verkeersplatform geadviseerde
leiden van het doorgaande verkeer door middel van bebording via de Sint Jozeflaan en
de Rembrandtlaan, wij alle maatregelen omarmen die het doorgaande verkeer helpen te
ontmoedigen, dus ook het plaatsen van borden, ondergetekenden stellen het volgende
amendement voor:
Punt 1 van het besluit te vervangen door: om het maatregelen zoals beschreven te
realiseren inclusief de maatregelen om middels de meest effectieve bebording het
doorgaande verkeer binnen de kern Raamsdonksveer te begeleiden via de Sint Jozeflaan
en de Rembrandtlaan en gaat over tot de orde van de dag.
Met de snelheid remmende maatregel, de in- en uitritconstructies, halen we niet per
definitie de snelheid uit de Keizersdijk. Dat is ook de reden waarom wij de motie die
GroenLinks ingediend heeft met betrekking tot de bloembakken ook ondersteunen en
mede indienen, maar wij vinden dat ook prioritering voor de notoire hardrijders op dit
stuk, daarvan hebben wij ook de feiten gezien, gezien uw memorie van antwoord, dat er
toch 30% harder rijdt dan de bedoeling is, wij willen daar een verblijfs- en winkelgebied
creëren, en daartoe hebben wij de volgende motie.
Motie
……….
Dat de Keizersdijk niet meer de historische doorgaansroute is tussen Raamsdonksveer en
Geertruidenberg maar een verblijfsgebied ingericht als 30km zone, dat uit de
verkeerstelling medio 2011 ter plaatse bleek dat 30% van het verkeer harder reed dan
30km per uur, dat het houden van snelheidscontroles door politie een bewezen
instrument is om het verkeer te temporiseren, verzoekt het college om bij het vaststellen
van de handhavingsprioriteit voor 2013 tussen de gemeente en de politie het volgende
punt in te brengen, het houden van snelheidscontroles door de politie op de Keizersdijk,
en gaat over tot de orde van de dag.”
Dhr. BROEDERS: “Voorzitter, zoals wij tijdens de Discussieraad hebben aangegeven,
kunnen wij ons vinden in het voorstel van het college. Wat voor ons belangrijk is om dit
allemaal goed te keuren is het feit dat dit ook de voorkeur geniet van politie en het
overleg platform verkeer, althans ik heb dit van de wethouder begrepen. Als de inrichting
Notulen Raad d.d. 20 december 2012.
13van het weggebied zoals een 30km zone hoort te zijn, kan er ook gehandhaafd worden.
In het verleden is het zo geweest, dat de politie niet altijd handhaaft als de weginrichting
niet is volgens de richtlijnen die daarbij horen, bij het wegdek. In hoeverre is dit hier het
geval? Ik wil niet vooruitlopen op mijn mening over de motie van de VVD en GroenLinks.
Ik zou graag willen weten of er vanuit de politie een geluid gekomen is dat er alleen
gehandhaafd gaat worden als het gebied ook als zodanig is ingericht. De uitritconstructie,
zoals wordt voorgesteld door Keerpunt ’74 en Uw Drie Kernen, maakt het niet heel erg
goed. De politie gaat dan niets doen. Je haalt dan de handhaving er weer uit en dat is
iets wat je niet wil. Ik vind wel dat de bebording in de situatie tekort schiet, om het
verkeer over de Sint Jozeflaan en de Rembrandtlaan te leiden. Daarom dienen wij samen
met de VVD het amendement in om dit aan te passen. Ik ben vandaag vanaf
Geertruidenberg gekomen richting het centrum van Raamsdonksveer en dan mis je de
bebording. Datzelfde geldt ook voor de andere kant, als je vanaf de Rabobank dan heb je
geen bebording. Ik weet wel hoe ik moet rijden, ik woon er al mijn hele leven, dit geldt
voor de meesten wel maar het is juist de bedoeling dat de mensen die dit niet weten
goed rondgeleid worden. Bebording is daar op zijn plaats. Bewegwijzering is een beter
woord.”
Dhr. VAN STRIEN: “Het komt op zich wel goed uit dat ik als laatste mag aansluiten. Ik
trek de conclusie dat de Raad hopeloos verdeeld is over dit onderwerp. Ook na deze
Raadsvergadering zal dat zo zijn, welk besluit er ook uit komt. Tijdens de Discussieraad
hebben we over dit voorstel gesproken, een voorstel om het doorgaande verkeer op de
Keizersdijk te ontmoedigen middels de aanleg van een in- en uitritconstructie. Tijdens de
Discussieraad werd de verwarring alleen maar groter naar aanleiding van het
Raadsvoorstel. Gelukkig is er daarna informatie gekomen en valt het een en ander op
zijn plaats. Zoals Keerpunt ’74 al mededeelde hebben we een amendement wat we
samen met Keerpunt ’74 hebben ingediend om de helft van deze maatregel niet uit te
voeren. Dat is de helft, om een uitritconstructie aan te leggen op het punt waar de
Keizersdijk overgaat in het doorgaande verkeer wat vanuit het Spant komt. Wij hebben
dat gedaan omdat het daar al redelijk duidelijk is, uit de situatie, dat, je verlaat niet echt
een uitrit, het anders wordt. Je hebt geen voorrang. Het straatwerk is anders, er ligt een
klein gootje. Er ligt tegenwoordig ook een zebrapad. Er ligt zelfs een grote bloembak, die
inmiddels weer verschoven is. Het punt is waarom wij daarin niet willen meegaan dat het
een overbodige uitgave is. De richtlijnen van het CROW, richtlijnen, geen regels of
wetten, zijn gebaseerd op eenduidigheid en herkenbaarheid. Dit geeft u aan in uw
memorie van antwoord. Dat betekent dat je er ergens in gaat, inrit, en ergens ga je er
uit. De Keizersdijk, de route begint al op de Prins Bernardstraat, is 1,5 km lang en vanaf
het begin tot aan het einde toe ben je al vier kruisingen met andere wegen gepasseerd.
Het lijkt mij een beetje zwaar aangedikt, voor de herkenbaarheid, dat je aan het einde
een uitritconstructie moet hebben. Bovendien kun je aan die kant er ook niet in, het is
eenrichtingsverkeer. Waarom zou daar dan überhaupt € 10.000,00 aan uitgeven?! Wij
denke wel dat het aanleggen van een inrit mogelijk effect kan hebben omdat je dan
fysiek een bult op gaat en het ook niet meer echt doorgaand verkeer lijkt. Dat is een
ander verhaal. Mogelijk dat het college ook iets kan doen met een vrachtwagenverbod.
Dat is een suggestie van onze kant. Ik ben benieuwd wat het tijdens de tweede termijn
gaat worden. Ik denk, helaas, dat we als Raad op dit punt te veel uit elkaar liggen. Het
vliegt alle kanten op, ook in de tijd. Wij hebben een centrumvisie gehad en hierop zijn
weer moties gekomen. Niemand weet meer hoe het überhaupt zit. We kunnen de
voorzet van de VOG opnemen, die ook iets met een visie voor het centrum van
Raamsdonksveer hebben opgepakt. Wij zijn een boodschappengemeente, er is geen
winkelcentrum. Keizersdijk is geen winkelcentrum. Wij willen met de auto de winkel
inrijden, wij helemaal geen voetgangerszone of autovrijzone, wij willen er langs rijden.
Dit moet veilig gebeuren en dit moet goed kunnen gebeuren. Je moet de straatweg niet
kapot rijden. Wij moeten daarvoor gaan zorgen.”
Wethouder VERSCHUREN: “Ik heb een paar vragen gehoord en ik wil over de moties met
mijn collega-wethouders van gedachten wisselen. Ik heb eigenlijk maar twee vragen
gehoord. Het CDA, handhaven van 30km zone hoe zit dit bij de huidige inrichting. Het is
ten dele ingericht als 30km zone, je kunt in zo’n straat ook niet drempels leggen. Je kunt
het dan heel strak inrichten en dan kun je er niet harder rijden maar dat gaat hier niet.
Notulen Raad d.d. 20 december 2012.
14Doordat het een 30kmzone is, hebben alle zijstraten van rechts voorrang. Je moet
daarmee rekening houden. Dat iedereen dit doet, is vers twee maar dat is wel het
uitgangspunt. Vandaar dat we menen wat we nog kunnen doen om het te ontmoedigen is
het maken van een in- en uitrit. Dat is wat we op voorhand kunnen doen. Gaat de politie
hierop handhaven? De politie gaat wellicht een keer handhaven maar het is niet helemaal
strak ingericht. Zij willen er best wel een keer handhaven maar zij moeten overal
handhaven en dat gaat niet. Ik zal tijdens het college aan de orde stellen of dat er een
keer hierover gesproken kan worden, dat er een keer extra aandacht hieraan geschonken
wordt. Uw Drie Kernen, de Raad is het absoluut niet eens met elkaar. Er komt altijd iets
uit wat niet door iedereen gedragen wordt, in dit geval. U zegt misschien iets met een
vrachtwagenverbod, een vrachtwagenverbod is bijna niet te handhaven, ofwel niet te
handhaven want heel veel vrachtwagens moeten daar gewoon zijn. Als ze er door gaan,
zullen ze er wel voor zorgen dat ze iets in hebben liggen zodat ze ergens moeten zijn.
Dat is heel lastig te handhaven. Ook dit hebben wij al bekeken. Een flinke drempel wil
wellicht iets meer helpen.”
VOORZITTER: “Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken voor overleg over de
amendementen en de moties.”
——————————
VOORZITTER: “Ik heropen de vergadering. Ik geef Wethouder Verschuren de
gelegenheid om in de beantwoording over de amendementen en moties in te gaan.”
Wethouder VERSCHUREN: “We beginnen bij amendement A2 omdat wij dachten dat dit
de verstrekkendste was, het amendement van Partij Samenwerking en GroenLinks. Wij
willen dit amendement ontraden. Het zijn heel veel punten. Wij vinden het belangrijkste
dat het verkeer dan allemaal ergens langs moet gaan komen wat naar de Keizersdijk wil
en dat vinden wij niet echt wenselijk. Je zou hier eerst veel meer onderzoek naar moeten
doen. Op dit moment willen wij dit amendement ontraden. Amendement A1, de
constructie van Keerpunt ’74 en Uw Drie Kerken, willen wij ook ontraden. Wij gaan voor
de uniformiteit van de twee inritten. Het college ontraadt ook dit amendement.
Amendement A3, de bloembakken plaatsen, ik wil U dit amendement ook graag
ontraden. Er moet vrachtverkeer overheen. Ik wil er nog wel een keer naar laten kijken
maar het kan niet zo zijn dat alles moet slalommen. Wellicht dat we er nog eens naar
moeten kijken of dat er op sommige plaatsen wel iets kan komen. Een auto kan overal
doorheen. Je kunt daarmee dan iets afdwingen. Als er ook een vrachtwagen door heen
moet, kun je er weinig mee afdwingen. Wij willen U dit ook ontraden. Amendement A4,
de bebording, van de VVD, SP, CDA en GroenLinks, wij willen dit amendement aannemen
omdat we de borden doorgaand verkeer inderdaad wel missen. Wij willen dit
amendement overnemen. De motie over handhaving, wij willen dit meenemen naar het
overleg wat de burgemeester heeft met de politie. Ik kan niet toezeggen dat de politie dit
gaat doen maar ik wil het wel naar het overleg meenemen zodat het uitvoerig aan de
orde komt.”
VOORZITTER: “Mijnheer Kok, wilt U Uw motie aanhouden na de toezegging van de
wethouder?”
Dhr. KOK: “Ik wil de motie aanhouden.”
Tweede Termijn
Dhr. VAN OORT: “Ik beperk me tot de moties en amendementen. Amendement A1 zullen
wij niet steunen. Ik heb tijdens de Discussieraad gezegd dat het mogelijk niet echt nodig
is, die uitrit. Zoals ik ook al in eerste instantie aangaf, wij willen vooral alles doen wat we
in het amendement gezegd hebben, een aantal maanden geleden, om dat doorgaand
verkeer te ontmoedigen. Wij zullen daarin het voorstel volgen. Amendement A2, wij
hebben dit mede ingediend. Ik wil hieraan toevoegen dat wij graag zouden willen zien
dat wanneer de doorsteek naar het Kardeel gerealiseerd is, de eenrichting opschuift tot
op die locatie, zodat je wel vanaf de andere kant het Kardeel kan bereiken. Je hebt dan
nog steeds de eenrichtingsknip op dat plek op de Keizersdijk….”
Notulen Raad d.d. 20 december 2012.
15Dhr. BROEDERS interrumpeert: “Gaat U nu Uw eigen amendement amenderen?”
Dhr. VAN OORT: “Nee, het amendement spreekt over een tijdelijke maatregel en die
kunnen we dan te zijner tijd als we de doorsteek gaan realiseren, deze komt vanzelf weer
terug in de Raad om over de bestemmingsplanprocedure te praten. Amendement A3,
vrachtwagens moeten dan wel heel veel moeite doen om te laden en lossen, dat is ook
de bedoeling dat zij heel veel moeite moeten doen want wij willen niet dat het een
vrachtwagenparadijs is, deze hebben we al genoeg in deze gemeente! De bloembakken
zo plaatsen dat ook de vrachtwagens, ook al zijn ze groot, veel moeite er voor moeten
doen om daar te komen. Amendement A4 hebben wij mede ingediend en ook de motie.”
Mw. DE GROOT-PLATENKAMP: “Voorzitter, door de Keizersdijk te maken zoals het nu is,
vinden wij dat u al een ontmoetingsbeleid heeft gedaan ten opzichte van de oude
situatie. Het was toen een racebaan, heen en terug. Wij vinden het zonde van die
€ 20.000,00 om nu investeringen te gaan doen terwijl als die trekker er aan de
Keizersdijk komt we als PvdA hebben ingestemd met de knip…..”
Dhr. KOK interrumpeert: “Mw. De Groot, als ik U goed beluister, zegt U dat U accepteert
dat 30% van het verkeer te hard rijdt. Klopt dit?”
Mw. DE GROO-PLATENKAMP: “Nee, dat klopt niet. Ik heb het niet over de snelheid
gehad. In de oude situatie was het een racebaan. Ik weet niet of U de Keizersdijk al
kende toen het nog niet opgeknapt was? Ik vind het nu niet meer zo’n racebaan en het is
ook al heel anders ingericht. Daarom gaan wij ook niet mee met de moties en
amendementen want dan ontkrachten wij dat wij een knip willen. Die knip moet er wel
komen maar pas op het moment …”
Dhr. BOUWENS interrumpeert: “Mw. De Groot, U bent zich er toch wel van bewust dat
amendement A2, Partij Samenwerking en GroenLinks, ertoe strekt om een knip te
realiseren, weliswaar een verkeerskundige knip, geen fysieke knip, die precies beoogt
wat PvdA voorstaat?!”
Mw. DE GROOT-PLATENKAMP: “Wij denken dat die knip pas noodzakelijk is als die
trekker er aan de Keizersdijk is. Er staan nu heel veel winkels leeg en de winkels die er
naast zitten, willen graag bereikbaar blijven.”
Dhr. BOUWENS interrumpeert: “Voorzitter, hoor ik mw. De Groot nu zeggen dat de knip
op dit moment niet noodzakelijk is? 122 vrachtwagens per dag, geteld door dit ambtelijk
apparaat, over de Keizersdijk! Wij hebben dan waarschijnlijk een ontzettend bloeiend
centrum in Raamsdonksveer. 122 vrachtwagens komen hier per dag laden en lossen!”
Mw. DE GROOT-PLATENKAMP: “Die metingen zijn begin 2011 gedaan. Ik zou ze graag
willen hebben gezien en gedaan nadat de Keizersdijk op deze manier ingericht is. Die
metingen heb ik niet, zoals het er nu uitziet. Wij vinden dit voorstel niets dus daarom
willen wij er ook niet iets anders van willen maken. Wij willen afwachten tot de trekker er
aan de Keizersdijk is en dan de knip realiseren.”
Dhr. VAN OORT interrumpeert: “Bent U dan niet met mij van mening dat de
bloembakken die net na de opknapbeurt wel goed geplaatst stonden op de Keizersdijk
niet die plek terugverdienen? U geeft aan dat het in de voormalige situatie een racebaan
was, nadat het opgeknapt was, was het volgens U prima. Maar er zijn nu ook wijzigingen
ten opzichte van die opgeknapte situatie.”
Mw. DE GROOT-PLATENKAMP: “Wij vonden het een prima idee dat die bloembakken daar
stonden. U maakt een amendement, als U alleen maar zou zeggen om de simpele fysieke
maatregelen de snelheid kan worden geremd door de bloembakken wat anders neer te
zetten, vind ik dat prima maar het was al anders neergezet. Het is nu dan weer aan de
kant gezet. Ik weet niet of dat dit een gemeentelijke maatregel is. Ik weet niet waarom
Notulen Raad d.d. 20 december 2012.
16het elke keer weer op een andere plek wordt weggezet, en of dit amendement er voor
zorgt dat het niet gebeurd.”
Dhr. KOK interrumpeert: “Mw. De Groot, ik constateer dat U inconsequent bent. Het
amendement van september heeft U ook ondersteund. Daarin zegt U letterlijk, er moeten
maatregelen getroffen worden om het verkeer te ontmoedigen door …. Ik vraag mij af
wat voor maatregelen zij wel had willen zien, los van het feit dat knip inderdaad aan de
orde komt dat de vastgoedontwikkeling aan de Keizersdijk aan de orde komt.”
Mw. DE GROOT-PLATENKAMP: “Wij vinden € 20.000,00, ik heb het elke keer hierover, de
financiële kosten, het bedrag wat er tegenover staat in deze tijd van economische crisis,
vinden wij teveel geld om nu die Keizersdijk op die manier aan te passen. De Keizersdijk
is prachtig en is minder druk geworden dan het was. Wij wachten op de knip.”
Dhr. BOUWENS interrumpeert: “Het mag mw. De Groot toch duidelijk zijn dat
eenrichtingsverkeer in twee kanten op twee borden kost. Dhr. Hofkens heeft het al
verwoord, het kost geen cent.”
Dhr. DE JONGH interrumpeert: “Ik kan me nog heugen dat vlak voor de vorige
verkiezingen er € 20.000,00 gespendeerd werd aan een oversteekplaats aan de
Beethovenlaan waarbij mw. De Groot het CDA verweet om in een wijk waar veel CDA-
stemmers volgens haar waren, zo’n beslissing te durven nemen. Mw. De Groot, er maakt
hier zelfs geen kip gebruik van. Deze maatregelen hebben tenminste nog enige zin.”
Mw. DE GROO-PLATENKAMP: “Ik kan nog honderdduizend andere appels met peren
vergelijken maar ik zie niet zo in waarom nu van voor de verkiezingen de Beethovenlaan
iets te maken heeft met een ontmoedigende maatregel voor verkeer op de Keizersdijk
terwijl we dit gaan aanpakken als de trekker er is.”
Mw. MUIS: “Ik wil met name reageren op de motie en het handhaven. Ik hoor de
wethouder zeggen, wellicht wordt er nu een keer gehandhaafd, we willen het voorleggen,
we gaan het in het overleg vragen, het is lastig, misschien in de toekomst. Ik vraag me
af of er inderdaad wordt gehandhaafd. Wij hebben hier legio voorbeelden binnen deze
gemeente die ingericht zijn als 30kmzone waar ook niet gehandhaafd wordt. Ik vraag het
me af of dat het die € 20.000,00 waard is. Vandaar dat wij geen voorstander zijn van dit
voorstel.”
Dhr. VAN NUNEN: “Mijn collega heeft het zojuist aangegeven, de fractie van Keerpunt ’74
kan absoluut niet instemmen met € 20.000,00 aan iets waarvan eigenlijk de noodzaak
nog niet is aangetoond. Amendement A1 zullen wij steunen, het liefst helemaal nul maar
als we het ergers kunnen besparen dan in ieder geval € 10.000,00 besparen. Ik heb wel
respect voor de menig van de PvdA …..”
Dhr. DE PEUTER interrumpeert: “U heeft twee dingen gezegd, de maatregel wilt U niet en
het is te duur. U heeft twee argumenten. Wij willen het sowieso niet omdat we het niet
nuttig vinden. Het gaat dus niet alleen maar om de prijs?”
Dhr. VAN NUNEN: “Dat klopt. Amendement A2, ik heb hierover een vraag richting de
wethouder. Is dit amendement eigenlijk niet een verkeersbesluit? Bij een verkeersbesluit
hoort een hele procedure, inspraak, ter inzage en dat soort zaken.”
Dhr. VAN OORT interrumpeert: “Als het een verkeersbesluit is, dat kan, dan moet het
college om dit amendement uit te voeren dat verkeersbesluit nemen en die procedure
lopen.”
Dhr. VAN NUNEN: “U had het dan beter in een motie kunnen vervatten. Ik vraag mij
daarnaast af, met dit amendement, wat ondernemers, de detailhandel hier van vindt. Zij
zijn in dit nog niet gekend. Wij zullen dit amendement niet steunen. Ditzelfde geldt voor
amendement A3 en A4.”
Notulen Raad d.d. 20 december 2012.
17Dhr. HOFKENS: “Amendement A1 ondersteunen wij niet. Amendement A2, als je het zou
steunen, weert dit het doorgaande verkeer. Daarmee wordt ons winkelgebied een
winkelcentrum. In tegenstelling tot hetgeen dhr. Van Strien beweert, wij hebben geen
boodschappenmaatschappij, boodschappenpubliek of een gemeente….”
Dhr. VAN NUNEN interrumpeert: “Wat zegt U? Zijn wij geen boodschappengemeente?
Juist wel voor de dagelijkse basisbehoeften is vooral de Keizersdijk met de aanwezige
detailhandel. Iedereen wel snel voor de deur kunnen parkeren, snel de boodschappen
halen en weer door naar zij het Raamsdonk of Geertruidenberg of elders.”
Dhr. HOFKENS: “U zegt eigenlijk dat de kledingwinkels op de Keizersdijk en in het
centrum kunnen opdoeken?! Je gaat daar niet heen voor de boodschappen.”
Mw. MUIS interrumpeert: “Kleding is een dagelijkse benodigd goed. Daarvoor doe je
boodschappen. Ik heb dit als ondernemer 10 jaar lang aan de Keizersdijk mogen
ervaren. In Raamsdonksveer doe je echt boodschappen.”
Dhr. HOFKENS: “Het is onze visie dat dit een winkelcentrum wordt waar mensen voor
een dagje of een middag of een zaterdagmiddag gaan winkelen. Mijnheer Van Nunen,
mag ik U vragen waarom U hierom moet lachen? Mijnheer Van Nunen en mw. De Groot
vragen zich af wat de winkeliers er van vinden en zij zijn niet bereikbaar…”
Mw. DE GROOT-PLATENKAMP interrumpeert: “Wij hebben het woord winkeliers niet
gebruikt. Wij hebben als PvdA onze eigen mening gevormd.”
Dhr. HOFKENS: “Bereikbaarheid van de winkels, dit heeft U wel gezegd.”
Dhr. VAN NUNEN interrumpeert: “Beseft dhr. Hofkens zich dat als het amendement
aangenomen wordt, de toelevering alleen nog maar kan geschieden via het Gangboord?
De Haven, Gangboord is een hele krappe bocht.”
Dhr. HOFKENS: “Hoeveel vrachtwagens verwacht? Ik denk niet dat er zoveel
vrachtwagens komen. Uit de telling blijkt dat het er 112 vrachtwagens zijn die doorgaan.
Ik geloof niet dat er 112 vrachtwagens daadwerkelijk op de Keizersdijk moeten zijn. Ons
amendement voorziet in de bereikbaarheid van de winkels. Ik zie niet in dat dit een
argument kan zijn. Amendement A3 en A4 steunen en ook de motie.”
Dhr. BROEDERS: “Amendement A2, er wordt een klein beetje voorbijgegaan aan de
implicaties die je kunt hebben. Ik vind het ondoordacht. Dit heeft vrij veel implicaties.
Het wordt al gezegd. De wethouder geeft het ook aan, er moet heel veel verkeer over het
Heereplein komen en dergelijke. Het heeft meer complicaties dan nu wordt aangegeven.”
Dhr. HOFKENS interrumpeert: “Alleen het winkelend publiek komt dan over het
Heereplein en het Gangboord. Inwoners van het Sandoel, de kern Geertruidenberg en
een deel van de Hooipolder doen dat al gewoon. Puur om het doorgaande verkeer te
weren.”
Dhr. BROEDERS: “U geeft nu precies aan wat het probleem is van dit amendement, U
denkt het. U weet het niet. Daarom steun ik het niet. U neemt het aan. Dit moet
onderbouwd zijn en dat is het niet.”
Dhr. VAN OORT interrumpeert: “Durf nu eens een keer stappen te zetten. Wij hebben het
gezien bij het vrachtwagenverbod wat wij niet aangedurfd hebben. Wij durven dit nu
weer niet aan. Doe iets!”
Dhr. BROEDERS: “Wij doen genoeg met dit voorstel. Wij kunnen als Raad heel goed
steeds weer op de stoel te gaan zitten van verkeersdeskundigen.”
Dhr. BOUWENS interrumpeert: “Wij zijn allemaal ervaringsdeskundigen in deze
gemeente.”
Notulen Raad d.d. 20 december 2012.
18Dhr. BROEDERS: “Het zijn studies, het zijn HBO-opleidingen en ik geloof niet dat iemand
hier aan tafel zich een klein beetje daarin heeft verdiept. Wij gaan het in ieder geval niet
steunen. Amendement A1 steunen wij ook niet. Amendement A3 steunen wij ook niet.
Amendement A4 steunen wij uiteraard wel. De motie, snelheidscontroles is op meerdere
plaatsen nodig. Ik ga mee met hetgeen het college aangegeven heeft, als het
meegenomen wordt door de burgemeester is het voldoende.”
Wethouder VERSCHUREN: “Ik ben ervan overtuigd dat wij als amendement A2
aangenomen wordt, een verkeersbesluit nemen. Dit kan niet anders.”
Dhr. DE PEUTER interrumpeert: “Als amendement A2 aangenomen wordt, moet u dit
uitvoeren. Je start dan een verkeersbesluitprocedure op. Dat kan geen belemmering zijn
voor het principe wat hier staat.”
Wethouder VERSCHUREN: “Dat is een logisch gevolg. Ik heb verder weinig nieuwe
dingen gehoord. Nogmaals, U denkt er op diverse manieren over en U heeft het goed
beargumenteerd.”
Dhr. BOUWENS interrumpeert: “Ik zou graag de wethouder nog een vraag willen stellen.
Zij gaf aan tijdens haar eerste termijn dat de verkeersoverlast met name het traject
Vrijheidstraat, Heereplein, Haven stukken groter zal worden. Is hiervan een
onderbouwing? Ik denk van niet.”
Wethouder VERSCHUREN: “Nee, ook daarvan is geen onderbouwing maar al het verkeer
wat daar niet meer langs kan, komt via een andere kant. Ik denk dat heel veel mensen
deze kant dan gaan kiezen. Voor hetzelfde geld kiezen ze een andere kant. We zouden
dat dan eerst moeten onderzoeken voordat zo’n amendement aan de orde kan komen.
Wij weten dat inderdaad niet maar als het daar niet in kan, komt het wellicht deze kant
op. Het zijn niet alleen vrachtwagens. Ik wil het hierbij laten. Ook wij hebben dat
uiteraard niet kunnen onderbouwen.”
Dhr. BOUWENS interrumpeert: “122 vrachtwagens die niet op de Keizersdijk behoren te
zijn en 4600 personenauto’s.”
Mw. DE GROOT-PLATENKAMP interrumpeert: “Voorzitter, mag ik interrumperen op dhr.
Bouwens? Als je al die vrachtwagens door de Rembrandtlaan gaat sturen met de
basisschool daar, krijg je weer andere problemen. Niemand voorziet wat ze hier allemaal
op papier zetten wat dat dit weer voor consequenties heeft.”
VOORZITTER: “Ik kom aan stemming. Ik wil eerst de amendementen in stemming
brengen. Amendement A2, het verst trekkend amendement, wie is voor het amendement
A2?”
Stemverklaring
Dhr. DE PEUTER: “Wij gaan niet voor stemmen en op het moment dat het aangenomen
wordt, komt er een verkeerbesluitprocedure en daarbij komen allerlei adviezen van
organisaties die daarover adviseren en als het echt zo verschrikkelijk zou zijn zoals hier
nu gezegd wordt, kan de Raad zich altijd nog bekeren.”
VOORZITTER: “Ik zou graag bij handopsteken willen vernemen wie voor dit amendement
is. SP, GroenLinks, Partij Samenwerking. Hiermee is het amendement verworpen.
Amendement A1, wie is voor dit amendement ? Keerpunt ’74, Uw Drie Kernen. De
meerderheid is tegen. Hiermee is het amendement verworpen. Amendement A3, wie is
voor dit amendement? SP, VVD, GroenLinks en Partij Samenwerking. Hiermee is het
amendement verworpen. Amendement A4, wie is voor dit amendement? SP, VVD,
GroenLinks, Partij Samenwerking en CDA. Hiermee is amendement A4 aangenomen.
Aldus besloten. Wie is voor het voorstel? Voor het voorstel spreken zich uit SP, VVD,
GroenLinks, Partij Samenwerking, CDA en Uw Drie Kernen. Hiermee is het voorstel
Notulen Raad d.d. 20 december 2012.
19aangenomen. Aldus besloten. Ik kom toe aan stemming over motie M1. Wie is voor de
motie?”
Stemverklaring
Mw. MUIS: “Ik zou deze motie graag in het nieuwe jaar bij de handhavingsprioriteit
willen gaan behandelen. Het klinkt ons heel sympathiek maar het zou wat ons betreft
uitgebreider mogen. Het college heeft aangegeven dit te willen meenemen. In die zin
willen we dit behandelen. We willen dit graag terug laten komen bij de
handhavingsprioritering, volgend jaar.”
VOORZITTER: “Bij hand opsteken, wie is voor de motie? De motie wordt bij meerderheid
aangenomen. Aldus besloten.
Ik wil terug naar amendement A4 omdat hierover enige onduidelijkheid is omdat wij het
idee hebben dat de stemmen in dit geval staken. Ik wil graag voor de zekerheid van U de
handen zien wie voor amendement A4 is. Wie is voor amendement A4? Amendement A4
wordt aangenomen. Aldus besloten.
Ik zou U willen adviseren deze problematiek tijdens het Rondetafelgesprek in maart met
de VOG groep detailhandel te willen bespreken.”
14.
Verlenging contract accountantscontrole
B-stuk
Richting Deloitte Accountants aan te geven dat de gemeente Geertruidenberg gebruik zal
maken van het verlengingsjaar van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014 voor de controle
van het boekjaar 2013.
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het
voorstel van het college van burgemeester en wethouders besloten.
15.
Kunstwerk herdenking Watersnoodramp
A-stuk
1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de benodigde middelen voor een
kunstwerk ter nagedachtenis aan de watersnoodramp en dit ten laste te brengen van
de reserve beeldende kunst.
2. In te stemmen met het vervolgtraject, wat inhoudt dat het kunstwerk eerst tijdelijk
geplaatst zal worden en vervolgens een definitieve locatie bepaald zal worden.
Eerste Termijn
Mw. DE GROOT-PLATENKAMP: “Voorzitter, 60 jaar geleden heeft de watersnoodramp
plaatsgevonden en ontzettend huisgehouden in deze gemeente. Het Veers Erfgoed heeft
heel veel initiatieven genomen om absoluut die nagedachtenis aan die watersnoodramp
weer op ieder netvlies te zetten. Zij hebben hiervoor allerlei initiatieven genomen
waardoor er op 31 januari veel festiviteiten zullen plaatsvinden. De Commissarissen van
de Koningin van 2 Provincies zullen aanwezig zijn. Wij hebben hiervoor de
Raadsvergadering verzet. Wij pakken echt uit om dit enorm op de kaart te zetten.
Terecht. Er zijn nog net zo goed als oorlogsslachtoffers ook slachtoffers van de
watersnoodramp. Ik heb gezien dat er eerst € 10.000,00 gevraagd was voor een
kunstwerk en nu is dit € 27.000,00 geworden. Dit is wel een raming inclusief plaatsing en
alles daarbij op en aan. Wij zijn normaal gesproken er geen voorstander van om aan de
reserve beeldende kunst te zitten omdat er hiervoor een kunstcommissie is en zij
degenen zijn die de expertise hebben en daaruit gelden mogen onttrekken. In dit geval
vind ik wel dat dit kunstwerk op die plek moet komen. Ik wil ze ontzettend bedanken
voor deze initiatieven en daarom gaan wij toch mee met dit agendapunt.”
Dhr. DE JONGH: “Het college plaatst ons voor een dilemma, namelijk geld te geven voor
een kunstwerk met een wel heel spontane conceptie. Ofschoon wij de precieze duur van
de zwangerschap niet kennen, vragen wij ons af of de geboorte ervan niet wat vroeg
komt. Wel weten wij alvast dat de wieg niet op tijd opgemaakt zal zijn zodat het zich
geheel in de stijl van deze tijd vooralsnog met een kribbe in de stal tevreden zal moeten
stellen. Hoe beoordeelt de beeldende kunstadviescommissie de impressie van het
ontwerp en de materiaalkeuze. Er moet nog een gesprek komen tussen de BKC en de
initiatiefnemers om tot een gedragen ontwerp te komen. Hoe en op welke termijn denkt
u dat te gaan organiseren? De BKC hanteert voor kunstwerken een norm voor een
Notulen Raad d.d. 20 december 2012.
20kostenraming, zoveel aan arbeid, zoveel aan materiaal enzovoorts. Voldoet het
ingediende kostenplaatje daar aan? Bij hoeveel bedrijven is een offerte opgevraagd? Hoe
is de keuze van de beoogde vervaardiger tot stand gekomen? Het cluster Vergunningen
en Toezicht moet de constructietekeningen en –berekeningen nog beoordelen. Welke
termijn staat hiervoor? Wat als men tot de conclusie komt dat het ontwerp aanpassingen
behoeft? Hoe oogt het daarna? Hoe denkt de BKC er dan over? Komt het dan nog wel op
tijd af? En dan een thuis. Kennelijk heeft u nog geen idee waar er plaats voor is in de
herberg die Raamsdonksveer heet en dan moet het daar eerst nog ergens welkom
blijken, want zelfs dat weet u niet. Tot die tijd wilt u het in een hal of op de
gemeentewerf stallen. Hoe lang dit verblijf in Egypte gaat duren, is volstrekt ongewis.
Voorzitter, wij staan positief tegenover het idee en wij begrijpen heel goed dat het Veers
Erfgoed het bijzonder graag op 31 januari a.s. wil laten onthullen. Het CDA gunt dat het
Veers Erfgoed ook graag. Dat verdient het simpelweg door zijn bijdrage aan onze
samenleving en het op het kaart zetten daarvan. Juist dat plaatst ons voor een dilemma.
Welk perspectief biedt u? Hoe welkom is het kunstwerk? En waar? Is het op 31 januari
a.s. gedragen en voldragen?”
Dhr. SLENDERS: “Op 1 februari 1953 was al bekend dat de watersnoodramp in 1963,
1973 enzovoorts herdacht zou kunnen worden. We staan nu aan de vooravond van de
60e verjaardag. Ook die van mijzelf, toevallig! Als een duivel uit een doosje, als een deos
ex machina komt er op de agenda een punt van de besluitvormende Raad, dus er is niet
eens een discussie aan vooraf gegaan, kunstwerk herdenking watersnoodramp. Afgezien
van de vraag of je alles moet herdenken in de vorm van kunstwerken, er is al een groot
aantal kunstwerken in deze plaats, hebben we een aantal vraagtekens bij dit voorstel.
Toen we het voor het eerst lazen, kwamen de woorden overvaltechniek en spagaat in ons
op. Als je het samenvat kunnen we kiezen tussen twee alternatieven waarbij
bedenkingen te formuleren zijn. Stel, wij zijn voor het voorstel, kan keuren impliciet een
dubieuze procedure goed, dan wordt wellicht de kunstcommissie geschoffeerd. Graag
hoor hierop de reactie van het college, de wethouder. We kopen dan een kunstwerk wat
nog geen plaats heeft. Dan komt er wellicht een gevaarlijk kunstwerk in onze plaats, je
kunt erop klimmen en nog erger, je kunt er ook vanaf vallen. We geven dan een deze
barre tijden een blanco cheque, wij willen dit niet. Wij willen zeker een bedrag genoemd
hebben. We lazen zelfs op twitter dat we in deze gemeente overspoeld worden met
kunstwerken. In dit verband is dit overigens wel een mooi zinnebeeld. Wij keuren dan
ook nog eens de fabricage van een kunstwerk goed terwijl het vorige project,
Geertruidenberg 800, voor zover wij weten niet afgerond is. Stel, wij zijn tegen het
voorstel. Wij laten dan een unieke mogelijkheid liggen om media-aandacht te genereren,
zeker in het jaar van 800 jaar Geertruidenberg zou dat doodzonde zijn. We laten dan een
club als Veers Erfgoed in de kou staan, die al heel veel voor ons dorp betekend heeft en
veel voor elkaar gekregen heeft, ook de Provinciale herdenking en een deel van de
bevolking is dan niet blij. De watersnoodramp was een ingrijpende gebeurtenis,
uitgebreid verteld, waarbij gelukkig geen slachtoffers gevallen zijn. Wij vragen het
college om ons nu over de streep te trekken. Wij zijn benieuwd, geef antwoorden op de
vragen en beantwoord dan meteen de vraag of er een kunstbeleid is in deze gemeente.
Ik heb het zelf niet kunnen vinden, zou er dat moeten zijn. Als het er zou moeten zijn,
wilt u daarmee dan komen.”
Dhr. VAN OORT: “De pot voor kunst begint intussen leeg te raken. Is dat erg? Niet perse,
zolang we uit die pot zaken betalen die bijdragen aan de beleving van onze gemeente
vind ik dat niet zo erg. Twee jaar terug werd de terugplaatsing van de fonteinen in de
vestinggrachten in Geertruidenberg betaald uit deze pot. Wij vinden dat een mooi stukje
waterkunst. Nu een voorstel om een kunstwerk te plaatsen naar aanleiding van de
herdenking van de watersnoodramp, komende januari. Een mooi doel dat zeker een
kunstwerk verdient. Het enige punt van verbazing binnen onze fractie is het stuk over de
kunstcommissie die wil opstappen omdat men niet serieus genomen zou worden. Ik vind
het eigenlijk niet terecht. De kunstgelden zijn en blijven gemeenschapsgeld en daarmee
moet flexibel omgesprongen kunnen worden. Het is geen potje met tonnen om vrij te
besteden door een kunstcommissie. Dit kunstwerk is een geschenk aan de gehele
bevolking dat past bij een actueel thema. Vandaar dat wij vinden dat wij dit geld uit de
reserve kunst kunnen gebruiken voor de bekostiging van het kunstwerk.”
Notulen Raad d.d. 20 december 2012.
21Dhr. HEESTERS: “Er is in deze Raad nogal vaak over kunst gesproken, met veel emoties.
Dit is toevallig een kunst wat mij veel emoties oproept, dit omdat ik in de nacht van 1 op
2 februari, mijn moeder was op 2 februari jarig, wij waren ‘s nachts haar verjaardag
sober aan het vieren in 1953, en wij zijn toen met twee broers naar het Veer getogen ,
over de brug en met het teruggaan moesten wij door het water weer terug naar
Geertruidenberg. Ik heb gezien wat er allemaal gebeurd is. Ik vind het knap dat er toch
weer een club is, zoals het Veers Erfgoed, die daaraan aandacht besteed. De procedure
verdient geen schoonheidsprijs, maar de watersnood ook niet. Vandaar dat ik vind dat er
zoiets best wel mag komen. Het staat me nog in het geheugen gegrift, voorzitter. Dhr.
Slenders geeft aan dat er niemand omgekomen is maar ik weet nog wel dat van 1 op 2
februari wel iemand overleden is maar dat was meer van de emoties en de schrik.
Voorzitter, het moet mij toch van het hart, zoiets komt niet in een keer aanrollen. Wij
worden zo maar een paar weken voor de tijd op de hoogte gebracht en in de
wandelgangen de kunstmakers, die ik heel goed ken, zelfs een van de mensen die het
gaat maken is een leerling van mij geweest, wat dat betreft kunnen we er alleen maar
trots op zijn. Het kunstwerk is treffend weer gegeven. Ik heb in de Raad al vaker gezegd
dat het voor mij een herkenbaar kunstwerk moet zijn. Herkenbaarder dan deze
voorstelling kan niet anders zijn, het is heel duidelijk voor iedereen. Ook mijn fractie kan
hiermee instemmen. Ik vind wel dat de verantwoordelijke wethouder dit wat eerder had
moeten aankaarten. Uiteindelijk zegt men dat de pot op is. Ik heb ook gelezen dat BKC
zegt, als dit gebeurt, stappen wij op. Ik vind dit wel jammer maar ik heb in de Raad al
verkondigd dat de Raad altijd verantwoordelijk moet zijn over waar een kunstwerk komt
en dat wij dit aan de bevolking toespelen door middel van iets achter in de hal van het
gemeentehuis of elders, waardoor mensen kunnen kiezen. Ik vind dit de meest
praktische oplossing. Voorzitter, u kunt horen dat wij als fractie geen enkele moeite
hebben om het kunstwerk op te richten.”
Dhr. BERKOUWER: “Wij kunnen als VVD met dit voorstel meegaan. Dit verhaal heeft niet
de procedure gevolg zoals wij dat zouden willen. Wil het college ons nu wel meenemen in
het vervolg van dit verhaal? Wij willen weten wat er gebeurt en wanneer het gebeurt.”
Wethouder SMIT: “Voorzitter, ik hoorde zojuist dat er geen slachtoffers gevallen zouden
zijn. Destijds 1835 en 1795 direct en 40 na afloop en 1 uit Raamsdonk! Er zijn wel
degelijk ook hier slachtoffers gevallen. Een ramp die benoemd staat in de … van
Nederland. Het is heel erg mooi te zien wat voor een passie en gedrevenheid er vanuit
het Veers Erfgoed komt om de positie van de gemeente Geertruidenberg en dan in het
bijzonder de kern van Raamsdonksveer nog eens te positioneren bij de herdenking van
60 jaar. Het is een uniek moment. Het is ook een unieke gebeurtenis. Het is de eerste
keer dat er een officiële herdenking is vanuit Brabant en die vindt ook nog eens een keer
in onze gemeente plaats. Toen ik dat hoorde, de afgelopen maanden, heb ik mij daarmee
bezig gehouden, vooral ook 1 en 2 februari want dan is er een aantal activiteiten
georganiseerd met onze 850 schoolgaande kinderen van de 9 basisscholen uit de drie
kernen. Op enig moment ben ik 3 a 4 vier weken geleden geconfronteerd met dit
initiatief, tijdens de vergadering van de kunstcommissie. Dit was de eerste keer dat ik
hiermee in aanraking kwam. Er is een vraag gekomen vanuit de passie die de ontwerpers
en het Veers Erfgoed hebben, het liefst zouden wij dit op 31 januari willen onthullen. Op
dat moment zeg je dan niet direct enthousiast ja, je denkt er over na. Ik heb hierover
twee nachten kunnen nadenken omdat toen pas de collegevergadering plaatsvond. Ik
heb toen de spullen en het gesprek meegenomen, maar ook de opmerkingen die vanuit
de Raad gekomen zijn de afgelopen periode over herkenbare kunst; Ideeën en kunst die
vanuit de bevolking komt. Als ik dit naast elkaar neer leg, U heeft intussen het beeld
gezien, dan past dit wel bij hetgeen wij zouden willen en als ambitie hebben om kunst
binnen onze gemeente een plaats te laten hebben. Ik vind het ook bijzonder de koppeling
met 60 jaar watersnoodramp. Dit is de reden waarom wij binnen het college besloten
hebben, er werd unaniem voor gestemd, om een hele snelle, korte procedure met U aan
te aan. Ik ben het Presidium ook dankbaar dat ook zij de stoute schoenen aangetrokken
hebben om het voor de Raadsvergadering te agenderen. Dit is een uniek moment en het
is een uniek ontwerp en ook nog eens van een lokale kunstenaar. De kunstcommissie
heeft altijd de vrijheid om zelf tot een bepaald voorstel te komen als het gaat om het
Notulen Raad d.d. 20 december 2012.
22ontwerp. Zij kunnen dit een op een uitkiezen. Wij hebben in deze niet echt een
aanbestedingsbeleid. Wij hebben ze daarvan vrijgesteld. Op die manier konden wij dan
ook acteren. Dit is al eens eerder gebeurd. Op de rotonde bij de Maasdijk staat ook een
kunstwerk wat toen door wethouder Verschuren aangekocht is, een op een. U bent
degene die over het budgetrecht gaat. Mw. De Groot, de kunstcommissie geeft slechts
alleen maar een advies. Wij kijken dan als college wat wij daarmee doen. Wij gaan naar
U, de Raad. Vervolgens wordt er een keuze gemaakt. Als er een keuze gemaakt moet
worden, net zoals bij 800 jaar waarvoor diverse ontwerpen tentoon zijn gesteld, zijn wij
als college gemandateerd om daaruit een keuze te maken. Wij hebben op die manier
gekeken om op 31 januari het kunstontwerp te kunnen onthullen, in Onze Lieve
Vrouwekerk, nog niet te voorzien van een plaats. Er is overigens wel een plaats bekend
maar die procedure willen we nu gelijktijdig opstarten. De gedachtegang is om het op het
Sandoel te plaatsen. We moeten daarvoor wel de procedure doorlopen en daarvoor
hebben wij termijnen nodig. Deze kunnen wel parallel lopen. Wij vonden het
belangrijkste dat als er drie Commissarissen van de Koningin aanwezig zijn, Zeeland,
Zuid Holland en Brabant, zou het mooi en bijzonder zijn om het op dat moment ook te
onthullen. Dat is onze insteek geweest, onze stip op de horizon geweest om deze
procedure met U aan te gaan. Nogmaals, er wordt geen enkele procedure overgeslagen
maar wel in een andere volgorde dan doorgaans het geval is. Op dat moment zal ook nog
de veiligheid worden bekeken. Wij zullen dit jaar, als het aan ons ligt, ook nog een
gesprek aangaan me de kunstcommissie. U leest in het stuk ook waar de gevoeligheden
liggen vanuit de kunstcommissie. Deze komen voort uit het verhaal van de fontein, 800
jaar en nu. Wij zullen daarmee moeten omgaan. Ik zal mij inzetten om dit aan ze uit te
leggen en met ze te bespreken. Ik hoop van harte dat ze blijven zitten, want wij hebben
echt wel wat aan ze gehad, hoe wij er ook over denken, zij gaven altijd een advies. Zij
hebben dat in feite ook in deze gedaan. Zij hebben in eerste instantie € 10.000,00
toegestemd. Veers Erfgoed had geen financiële middelen meer om op korte termijn nog
geld te genereren. Wij hebben toen gezegd, je doet het of je doet het niet. Wel geld
beschikbaar stellen voor een derde van het kunstwerk is lastig. Wij leggen aan U vraag
voor of U dit op deze manier wil laten gaan ontwerpen, de procedure gaan we parallel
hieraan laten doorlopen. Het zal dan even in een andere kribbe moeten staan, mijnheer
De Jongh. Dat klopt. Ik hoop alleen niet dat U mij als ezel wegstuurt, zonder pakketje,
richting het Veers Erfgoed! Het is geen voldragen zwangerschap, mijnheer De Jongh. Ik
heb U uitgelegd waarom wij een bepaalde procedure gevolgd hebben, met toestemming
van het Presidium. Gesprek met het BKC, kostenplaatje geraamd en voldoet aan de
kosten zoals dat gegaan is naar de kunstcommissie. Ook zij hebben op een andere
manier gekeken zoals zij doorgaans gedaan hebben. Dat heeft te maken met de
snelheid, de verkorte procedure. Die € 27.000,00 is integraal alle kosten van plaatsing en
het op een bepaalde plek realiseren. Vergunning en Toezicht, ik heb U uitgelegd hoe wij
daarmee omgaan. Ook de plaatsing. Op 31 januari zal er een gedragen en voldragen
ontwerp moeten staan. Het zal ook moeten voldoen aan de kritische noten van de
kunstcommissie. Zij hebben overigens al een aantal opmerkingen geplaatst. Deze zullen
straks in de notulen staan en zullen wij dan ook uitwisselen. De ontwerpers en het Veers
Erfgoed waren daarvan getuigen. Blanco cheque, er staat € 27.000,00 in het voorstel.
Dat is het plafond. Het is dus wat ons betreft geen blanco cheque. Status 800 jaar, er
komt een advies naar het college. De kunstcommissie heeft aangegeven dat zij het
advies, sommigen van U zullen al wel weten welke keuze zij gemaakt hebben, overeind
houden. Mijn insteek om aan het college mee te geven is, wij hebben met U, als Raad,
afgesproken om de bevolking hierin te mengen. Hier zal nog invulling aangegeven
moeten worden. Het zal in de tweede helft van januari in het college komen. Wat betreft
dat BKC dreigt op te stappen, ik heb U uitgelegd hoe dit ongeveer gegaan is en waar hun
gevoelens liggen. Neemt U van mij aan dat wij met de BKC een gesprek aangaan.”
VOORZITTER: “Wat betreft de vraag van dhr. Slenders, in het besluit staat omschreven
de benodigde middelen. Hij leidt hieruit dat het een blanco cheque zal zijn. Tijdens de
tweede termijn zal hij wel hierop terugkomen.”
Tweede Termijn
Dhr. HEESTERS: “Ik kan horen dat de wethouder een goede koopman op de markt is!
Het verhaal is leuk maar klopt niet helemaal. Ik ben van mening dat het een kwestie is
Notulen Raad d.d. 20 december 2012.
23van goed fatsoen om het op tijd te melden. U zegt dat er zoveel mensen zijn, dat klopt
wel maar in deze gemeente is er een omgekomen en niet door verdrinking maar door
een andere situatie. Dit terzijde. Waarom 31 januari? Het is 1 en 2 februari, de
watersnoodramp. Misschien heeft dit met andere factoren te maken. Voorzitter, u zegt
dat de kunstcommissie alleen maar een advies geeft. Ik heb begrepen dat de
kunstcommissie ook de kunstenaars uitnodigt om eventueel een kunstwerk te maken, als
zij een opdracht krijgen. Ik heb gezegd dat het goed zou zijn dat er niet alleen maar aan
het college geadviseerd wordt maar aan de Raad en dat de Raad dan een opdracht krijgt
of en advies welke drie kunstenaars iets weg zouden zetten en dat de bevolking dan zou
kunnen kiezen. Ik wil die kant op gaan. Ik heb begrepen dat het voor dit kunstwerk niet
zo erg is maar voor 800 jaar stad in Geertruidenberg hadden ze daarmee wel problemen.
Dit terzijde. Ik wil alleen nog maar een compliment maken aan het Veers Erfgoed. Een
zekere heer Kieboom zit hier achter die enorm veel hiervoor betekent. Ik heb dit ook
gezien met het Henricusgebouw, ik heb dit ook geconstateerd met het mooie monument
wat op Heereplein staat. Hij is de man die er aan trekt hij verdient het ook om hiermee
een resultaat te behalen. Voorzitter, ik blijf van mening dat we dit beter hadden moeten
uitwerken. U praat ook over een model. Is het compleet klaar of staat er iets in de zin
van wat we gaan openen op laten zien? Ik begrijp dit er niet uit. Het is een beetje
halfslachtig. Het draaiboek van het Veers Erfgoed is voortreffelijk. Ik wilde dat we van
alle kunstwerken zoiets dergelijks kregen. Zij kunnen daar een voorbeeld aan nemen.
Misschien is het goed dat er iemand van het Veers Erfgoed en Oudheidkundig Kring in
Geertruidenberg in zo’n commissie gaan zitten. Het wordt dan echt door de bevolking
gedragen.”
Dhr. SLENDERS: “Voorzitter, dank voor het voorzetje. Op de middelbare school was er
ook altijd iemand die iets influisterde en daarvan heb ik veel plezier gehad! Het moge
duidelijk zijn wat betreft de slachtoffers, er worden getallen genoemd door wethouder
Smit waarvan ik duizelde maar ik had het over Geertruidenberg. Wat betreft het verhaal
over het besluit, wij willen graag een bedrag in het besluit genoemd hebben. U zult
hierop een antwoord moeten geven. Evenals op de vraag, je ziet vaker bij dit soort
bijeenkomsten dat vier van de vijf vragen beantwoord worden maar de vraag over het
kunstbeleid werd voor het gemak weggelaten! Deze vraag bleef over.”
Dhr. DE JONGH: “Ik ga de wethouder niet als een ezel slaan, ik zal dat niet doen. Ik zal
hem ook niet bewieroken. Ik denk dat wij akkoord zullen gaan met die € 27.000,00. Wij
hebben daarmee op dit moment het hogere doel voor ogen. Leg ons zo’n voorstel
alsjeblieft nooit meer in deze vorm voor.”
Dhr. DE PEUTER interrumpeert: “Ik let altijd op hetgeen hij zegt. U denkt dat U hiermee
gaat instemmen. Betekent dit nu dat U hiermee gaat instemmen of is dit een vaagheid
die altijd troef is bij het CDA?”
Dhr. DE JONGH: “Dat blijft tot het laatste toe een verrassing!”
Mw. DE GROOT-PLATENKAMP: “Het bedrag staat genoemd, misschien niet in het
uiteindelijke besluit. Hier staat € 27.000,00 inclusief plaatsing, herplaatsing, fundatie en
alle bijkomende kosten. Ik word nu op het verkeerde been gebracht. Ik wil van U de
toezegging dat er geen cent meer bij komt en dat dit het is. Ik vind dat de rol van de
kunstcommissie vanavond zwaar onderbelicht wordt. Zij hebbe niet alleen maar de taak
om een kunstwerk aan te dragen, zij doen alles. Ook het financiële gedeelte. Het kwam
kant en klaar totdat het gebruikt werd uit die pot ook voor de fonteinen, een kant en
klaar Raadsvoorstel naar u toe, de kunstenaar, het bedrag, waar het zou komen. Alles
was door hun gedaan. Ik vind dat deze mensen het niet verdienen dat ze nu alleen maar
een ontwerp kiezen wat ook vooral herkenbaar moet zijn van mijnheer Heesters en dat
dit het enige is wat zij doen. Ik vind dat wij hun dan zwaar onderschatten.”
Dhr. DE PEUTER interrumpeert: “Het is toch zo dat die commissie inderdaad veel
voorwerk doet, wat U nu beschrijft, maar uiteindelijk wordt het in een vorm van een
advies neergelegd. Toch?”
Notulen Raad d.d. 20 december 2012.
24Mw. DE GROOT-PLATENKAMP: “Dat gaf ik ook aan, het advies is helemaal klaar, van A
tot Z. Het college krijgt het zo aangereikt.”
Dhr. DE PEUTER interrumpeert: “Het lijkt net alsof zij het helemaal beslissen. Zo brengt
U het nu bijna.”
Mw. DE GROOT-PLATENKAMP: “Ik vind deze interruptie overbodig. Bijna is niet helemaal
toch, mijnheer De Peuter?! Omdat die watersnoodramp zo’n vreselijk ramp was, dat er
heel veel gebeurd was, en dan is niet iemand aan het water zelf bezweken, mensen
waren hun dak kwijt, er waren honderden mensen die geen huis meer en geen dak meer
boven hun hoofd hadden. Je bent dan ook slachtoffer. Daarom willen wij nog eenmaal die
uitzondering maken. Wij vinden wel dat de BKC haar taak moet kunnen blijven
uitoefenen en dat wij als Raad nu eens een keer ook hen heel serieus moeten blijven
nemen.”
Dhr. BOUWENS: “We hoeven hierover weinig woorden vuil te maken. Onder druk wordt
alles vloeibaar. Dit monument laat precies zien waarover het gaat. De complimenten zijn
zonder meer voor het Veers Erfgoed. Het college heeft een unaniem besluit genomen,
samen met het Presidium. De wethouder heeft het zojuist verwoord. Het is ter discussie
gebracht en het Presidium heeft ermee ingestemd met deze procedure. Het verdient
geen schoonheidsprijs, laat dit voorop staan maar 31 januari moet een dag worden die in
de geschiedenis bijgeschreven kan worden.”
Dhr. DE JONGH interrumpeert: “Mijnheer Bouwens, het Presidium heeft ermee ingestemd
dat dit geagendeerd zou worden. Op dat moment was de inhoud en het werkelijke
voorstel niet bekend. We moesten dat toen nog afwachten. Wij hebben ermee ingestemd
dat het geagendeerd zou worden.”
Dhr. BOUWENS: “Het Presidium heeft ingestemd met de verkorte procedure. De datum
van 31 januari is genoemd tijdens het Presidium. Ik heb nog een vraag. Er zijn twee
bedragen € 27.000,00 en …”
Mw. MUIS interrumpeert: “Ik moet hierop reageren. Het is echt niet zo. In Uw perceptie
is het dan zo geweest maar bij een aantal andere mensen is dat niet zo en het is zoals
dhr. De Jongh het verwoord heeft.”
Dhr. BOUWENS: “Er komen twee bedragen naar voren in het stuk, € 27.000,00 voor het
complete monument en € 10.000,00 het advies van BKC. Wat betreft die ontbrekende
€ 17.000,00, heeft het college nog naar een andere invulling gekeken?”
Dhr. KOK: “De wethouder heeft zojuist een prima pleidooi gegeven als het gaat om de
nut en noodzaak. Nogmaals, de VVD kan dit in principe ook ondersteunen, ware het niet
dat wij er voor gekozen hebben om een verkorte procedure te doorlopen, het voor deze
Raad te agenderen. Met andere woorden, wij konden ons de ambitie voorstellen. Wij
staan er ook achter. Ik vind wel, ook al verdient het geen schoonheidsprijs, het
collegevoorstel, dat u ons wel voor de aankomende tijd tot 31 januari moet meenemen
om in het kader van die procedures die u parallel laat lopen, op het moment dat er ook
daadwerkelijk knelpunten zijn u dat met ons deelt. Als u ons die toezegging doet, zullen
wij volmondig ja zeggen.”
Wethouder SMIT: “Ik zal eerst beginnen met vraag 3 van dhr. Slenders. Excuses dat ik
deze ben vergeten. Kunstbeleid, er is tijdens een vorige Raadsperiode een poging gedaan
om kunstbeleid hier te laten landen. Dat is toen niet gelukt. Het is heel erg lastig om
dingen te toetsen en zich binnen een bepaald kader te laten ontwikkelen en te toetsen
binnen dat beleid. Vandaar dat U als Raad, de vorige periodes, een kunstcommissie
opgericht heeft die een advies geeft, een integraal advies, mw. De Groot, zij leveren
inderdaad goed werk, er ligt iets kant en klaar waarvan wij wat kunnen vinden en
vervolgens, als het naar Uw Raad geweest is, komt er een definitieve keuze richting het
college, wat gemandateerd is. Zij doen veel meer dan slechts een advies geven. Het was
Notulen Raad d.d. 20 december 2012.
25niet mijn bedoeling om het te nivelleren, zij doen echt goed hun werk. Ik hoor vooral
veel instemming. Wij zijn niet op zoek geweest naar een andere invulling van die
€ 17.000,00 dan het budget wat wij daarvoor hebben. Op dit moment hebben wij genoeg
andere uitdagingen hebben binnen onze gemeente, met gemeenschapsgeld goed om te
gaan. Wij hebben voor onszelf geconstateerd dat er voldoende in die pot zit, er blijft nog
€ 10.000,00 over, om dit kunstwerk voldragen aan U voor te stellen. Dat is ook de reden
geweest van deze financiering, uit het budget wat beschikbaar gesteld is.”
Dhr. HEESTERS interrumpeert: “De wethouder zegt dat hij het eens is met de
kunstcommissie. De Commissie geeft alleen maar een advies, ik begrijp dat hij dit
teruggetrokken heeft. Ik heb het stukje gelezen over vier ouwe wijven en de drie
faantjes die beschadigd zijn. Waren halen we het budget vandaan als er monumenten
gaan verzakken of hersteld moeten worden? Er moet iets in de pot blijven voor reparatie
en onderhoud.”
Wethouder SMIT: “Er is een onderhoudsbudget voor reguliere reparatie en onderhoud.
Dat hoeft niet uit dit budget te komen. Dit slechts alleen maar voor nieuwe eventuele
kunstontwerpen. De handjes waren afgebroken van het kunstwerk de ouwe wijven. Je
spreekt dan over een bepaald bedrag wat het gaat kosten om het te repareren. Als de
“wasmachines” in de Donge beschadigd raken, hebben wij daarvoor niet genoeg geld. Wij
moeten op dat moment bekijken hoe wij met dat incident omgaan. Mijnheer Heesters, ik
ben het met U eens dat we deze procedure niet nog een keer moeten doen want het past
niet in hetgeen zoals wij met elkaar omgaan. Wij hebben getracht om, datgene wat in
1953 gebeurde, de handen in elkaar slaan om mensen te helpen, de handen in elkaar te
slaan om dit ontwerp te doen. Dat was de insteek, voor ons de stip op de horizon. Als het
Uw instemming kan dragen, dragen wij onze gemeenschap een warm hart toe.”
Mw. MUIS interrumpeert: “Dhr. Heesters heeft ook een vraag gesteld over wat er nu
staat bij de onthulling. Is dit het ontwerp in miniatuur, het kunstwerk?”
Wethouder SMIT: “Er moet een voldragen en kant en klaar stuk staan. Dat is de insteek.
Ze hebben hiervoor drie weken nodig om het te produceren. Dit zou in januari kunnen
beginnen, als we de gesprekken gehad hebben. Het gaat om een voldragen stuk. Wat
betreft die € 27.000,00, dit is zoals het in het stuk staat, all-in, alle kosten vallen
daaronder. Als dit in het besluit opgenomen moet worden, is dat geen enkel probleem,
mijnheer Slenders.”
Dhr. KOK interrumpeert: “Wij gaven aan dat wij het belangrijk vonden om meegenomen
te worden tijdens het proces als er knelpunten gaan ontstaan, dat wij vroegtijdig
geïnformeerd worden om daarop te kunnen anticiperen. Wilt u die toezegging doen?”
Wethouder SMIT: “Eens. We gaan elkaar op de hoogte houden over de plaatsing en hoe
het in de procedure staat als er knelpunten zijn. Er is een plek op het Sandoel benoemd,
we gaan dit in kaart brengen. We gaan met U uitwisselen op het moment dat die
plaatsing ook een feit gaat worden. Wij houden U van de hele procedure op de hoogte.”
Dhr. KOK interrumpeert: “Het gaat ook om de commissie.”
Wethouder SMIT: “Wij stellen altijd alle notulen voor U beschikbaar, dus ook deze. Op
het moment dat er zwarte rook uit de schoorsteen komt, krijgt U een extra
Raadsinformatiebrief.”
VOORZITTER: “Ik kom toe aan stemming over het voorstel. Wie is voor het voorstel?”
Stemverklaring
Dhr. DE PEUTER: “Ik vind het persoonlijk een beetje gezeur van de kunstcommissie.”
VOORZITTER: “Waarvan akte. Er wordt unaniem voor het voorstel gestemd. Aldus
besloten.”
Notulen Raad d.d. 20 december 2012.
26VOORZITTER: “We komen aan het einde van deze agenda waarbij wij nog een tweetal
moties vreemd aan de orde van de dag hebben en een interpellatieverzoek van de SP.”
16.
Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie van
Keerpunt ’74, PvdA, SP, U3K en VVD inzake verkeerswijzigingen Centraleweg te
Geertruidenberg en Rotonde Triangel te Raamsdonksveer.
Dhr. VAN NUNEN: “De oude situatie, ik bedoel daarmee voordat de rood-witte
verkeersmarkeringen zijn geplaatst, is niet helemaal ideaal, maar de huidige, met de
rood-witte markeringspaaltjes, is veel te onoverzichtelijk en dus eigenlijk nog veel
gevaarlijker. Daarom dienen wij een motie in met de PvdA, SP, Uw Drie Kernen en de
VVD. Het betreft verkeerswijzigingen Centrale Weg te Geertruidenberg en de rotonde
Triangel te Raamsdonksveer.
Motie
De Raad van de gemeente Geertruidenberg in vergadering bijeen op donderdag 20
december 2012, overwegende dat er verkeersveiligheidsaudits zijn uitgevoerd, dat de
resultaten niet kenbaar zijn gemaakt aan de Raad, dat er schriftelijke vragen zijn gesteld
over de voorgenomen en reeds uitgevoerde maatregelen, dat de genomen tijdelijke
maatregelen op de Centrale Weg te Geertruidenberg en de Wilhelminalaan te
Raamsdonksveer zorgen voor een onoverzichtelijke verkeerssituatie en dus juist leiden
tot verkeersonveilige situaties, dat de genomen maatregelen minimaal een half jaar van
kracht zouden zijn, dat de noodzaak van de genomen maatregelen niet is aangetoond,
dat er tijdens de aanleg van de Westtangent weloverwogen keuzes zijn gemaakt om te
komen tot uitvoegstroken op de Centrale Weg, dat er tijdens de aanleg van de
Westtangent een weloverwogen keuze is gemaakt om te komen tot de verkeerbypass op
de Wilhelminalaan richting de Eendrachtsweg, dat de geplaatste rood-witte
verkeersafzettingen, tevens in verband met 800 jaar stadsrechten geen wenselijk entrees
zijn van zowel de kern Geertruidenberg als de kern Raamsdonksveer, ondergetekenden
dragen het college op de rood-witte verkeersafzettingen op de Centrale Weg in
Geertruidenberg ter hoogte van de Koestraat en Oude Stadsweg en bij de bypass
Wilhelminalaan, Eendrachtsweg te Raamsdonksveer uiterlijk voor 25 december 2012 te
verwijderen en de verkeerssituatie terug te brengen zoals het was op 12 december 2012,
en gaat over tot de orde van de dag.”
VOORZITTER: “De motie wordt vermenigvuldigd en verspreid. Ik schors de vergadering
voor enkele ogenblikken.”
——————————
VOORZITTER: “Ik heropen de vergadering. Beraadslagingen in een termijn.”
Dhr. VAN OORT: “Wij zullen niet instemmen met deze motie vreemd aan de orde van de
dag. De huidige situatie met de rood-witte palen ziet er niet mooi uit. Het is nu inderdaad
een beetje onoverzichtelijk maar de situatie zoals, dit is een proef waarvan we de
resultaten nog zullen gaan zien, waarop wij in eerste instantie maar moeten wachten
voordat we gelijk halsoverkop hierover een besluit nemen, mocht de proef slagen, zal dit
een verkeersveilige situatie met zich meebrengen omdat het verkeer hierdoor minder
snel gaat rijden. We krijgen hetzelfde verhaal als over de racebaan Keizersdijk omdat er
afslaande auto’s zorgen voor een makkelijkere oversteekbaarheid van fietsers en
voetgangers op die punten. Ik zou deze motie zeker ook aan de rest van de Raad willen
ontraden.”
Mw. DE GROOT-PLATENKAMP: “Voorzitter, zoals het nu door dit college is opgepakt en
rood-witte verkeersafzettingen neergezet zijn is levensgevaarlijk. Er zijn zelfs mensen die
op de rem trappen, denken dat de Koestraat weer open ligt, proberen te draaien omdat
ze denken dat ze niet meer op een andere manier in de Venestraat kunnen komen. Het is
nu levensgevaarlijk, onoverzichtelijk. Ik weet niet wie het verzonnen heeft, maar je moet
het laten zoals het is.”
Notulen Raad d.d. 20 december 2012.
27Wethouder VERSCHUREN: “In het mobiliteitsplan, wat goedgekeurd is, is vastgesteld dat
dit, we hebben gelukkig niet echt gevaarlijke situaties in onze gemeente, nog punten zijn
waar nog naar gekeken moet worden op het gebied van veiligheid. Er zijn
veiligheidsaudits uitgevoerd. Ik had U deze nog niet kunnen voorleggen omdat ze deze
week pas afgerond zijn. Vooruitlopend daarop, om definitieve maatregelen te nemen die
best wel duur zijn, hebben wij gemeend dat we tijdelijke maatregelen moeten nemen
om te kijken wat de effecten zijn van het feit dat het verkeer niet voortijdig linksaf kan.
Als het verkeer zich gaat opstropen en er komt een file dan kun je zo’n maatregel niet
uitvoeren, dan moet je een andere maken. Wij hebben getracht op deze manier een
voorschot daarop te nemen en te kijken of het al dan niet gaat werken. Misschien is een
half jaar iets te lang en hadden we het wat korter moeten doen. Het is aan Uw Raad om
hier naar te kijken. Dit is iets vanuit veiligheidsoogpunt. Als U dit niet wenst te doen,
gaan we wellicht daar ook geen andere maatregelen treffen. We gaan dan geld uitgeven
en dat kan ook een verkeerd effect hebben. Ik zou het heel erg spijtig vinden. We
zouden het eventueel een maand kunnen laten staan, maar dat is aan Uw Raad.”
Mw. MUIS interrumpeert: “Ik wil hierbij heel duidelijk opmerken dat hedenmorgen al
twee ongelukken plaatsgevonden hebben op de locatie Centrale Weg. Er zijn twee
aanrijdingen geweest. Dat is mede een overweging om dit zo te doen.”
Dhr. BOUWENS interrumpeert: “De wethouder zegt dat de verkeersaudits deze week
afgerond zijn. de maatregelen zijn vorige week effectief geworden. Dat is vreemd.”
Wethouder VERSCHUREN: “De maatregelen moeten nog uitgewerkt worden. Dit is om te
kijken wat het effect ervan is. Dit is vooruitlopend op de definitieve maatregelen dat we
kijken dat de auto’s niet tot voorbij de rotondes staan en dat het verkeer met deze
maatregel gaat opstropen.”
VOORZITTER: “Ik breng de motie vreemd aan de orde van de dag in stemming,
verkeerswijziging Centrale Weg Geertruidenberg en nabij rotonde Traingel te
Raamsdonksveer. Wie is voor de motie? Met uitzondering van de fractie van GroenLinks
wordt de motie aangenomen. Aldus besloten.”
17.
Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie van de SP
inzake Serious Request 2012.
VOORZITTER: “De motie van de SP is inmiddels aan U ter kennis gebracht. Ik wil U in de
gelegenheid stellen de motie te kunnen lezen. Ik schors de vergadering voor enkele
ogenblikken.”
——————————
VOORZITTER: “Ik heropen de vergadering. Ik wil dhr. De Peuter in de gelegenheid stellen
de motie toe te lichten.”
Dhr. DE PEUTER: “Voorzitter, het is hier gebruikelijk dat de Raadsvergadering met enkele
stichtelijke inhoudsloze woorden geopend wordt. Aan het einde van zo’n vergadering en
zeker aan het einde van het jaar moeten we het doen met inhoudsvolle woorden.
Motie
De Raad van de gemeente Geertruidenberg in vergadering bijeen op donderdag 20
december 2011, overwegende, heb je ook zo’n last van schuldgevoel, wordt U geplaagd
door Uw geweten, kunt U niet slapen vanwege alle honger en ellende in de wereld? Stop
met die pijnlijke gedachte, vanaf nu is het voorbij want er is serious request 2012. Een
soepele manier om snel van Uw knagend schuldgevoel af te komen, nee, geld inzamelen
om de babysterfte in de wereld tegen te gaan, het is verbazingwekkend, want voor
€ 15,00 redt U niet een, niet twee, niet drie, niet vijf of tien maar vijftien baby’s van de
hongerdood en dat vanuit Uw luie stoel. U hoort het goed, wij zijn overtuigd van de
werking van serious request dat wij met een ultieme aanbieding komen, een bezuiniging
van 1 miljard euro op ontwikkelingshulp door onze regering. Ruim honderd keer het
Notulen Raad d.d. 20 december 2012.
28bedrag dat via serious request zal worden opgehaald. Dit is de meest natuurlijke wijze
om er voor te zorgen dat Uw geld, dat ingezameld wordt, niets veranderd aan de
babysterfte in de allerarmste landen, van mening van serious request op zich een heel
mooi en lofwaardig initiatief is, maar dat we ons er niet door in slaap moeten laten
sussen met betrekking tot de honger en ellende in de wereld, spreekt uit de beste
wensen voor 2013, in het bijzonder voor al die kinderen wier bestaan nog steeds bestaat
honger en ellende en we gaan niet over tot de orde van de dag.”
Mw. DE GROOT-PLATENKAMP: “Ik vind het een goede motie. Ik heb geen last van
schuldgevoel. Ik ben altijd al een royale gever, ook mijn pakket gaat deze keer weer
naar iemand die niet altijd lekker eten kan kopen, mijn eigen goede doel. Ik kan mij
hierin vinden.”
Mw. MUIS: “Iedereen kan zijn eigen invulling geven aan de overwegingen. De van
mening kunnen wij in ieder geval van harte onderschrijven alsook het spreekt uit.”
VOORZITTER: “Ik breng de motie in stemming. Wie is voor de motie? De meerderheid
van de Raad steunt deze motie. Aldus besloten.”
18.
Interpellatie SP inzake niet verlengen arbeidscontracten bij het Hoge Veer.
VOORZITTER: “Ik geef dhr. De Peuter de gelegenheid de interpellatie toe te lichten.”
Dhr. DE PEUTER: “Voorzitter, ik had schriftelijk vragen gesteld en aan de hand van de
antwoorden had ik daarop vooruitlopend al om een interpellatie gevraagd. Gelet op het
antwoord, is de interpellatie zeker nodig, want er staat niets in. De helft gaat niet over
de vragen die er in staan en in de andere helft staat dat men er niets mee doet omdat
we er als WW verder niets mee van doen hebben, dat is een kwestie van de werkgever,
werknemer. Voorzitter, dat is natuurlijk niet helemaal waar wat in dat antwoord staat
want wij hebben een overeenkomst met het Hoge Veer en met andere zorgaanbieders. Ik
heb het bestek erop nageslagen, op grond waarvan die aanbesteding in 2009 gedaan is.
Onder punt 2.3.2. staat: de dienstverlener draagt zorg voor de continuïteit en kwaliteit
van de geïndiceerde ondersteuning tijdens ziekte, vakantie, verlof of andersoortige van
huishoudelijke hulp. Een van de vragen is, hoe gaat het dan met die continuïteit en de
kwaliteit. Gaan mensen straks uitzendkrachten krijgen de komende drie maanden, die
weer veel duurder zijn? Alphahulpen zal niet gaan, ook doen ze in Oosterhout daartoe
een poging, want dit is in strijd met de wet. Dat betekent mogelijk dat mensen nieuwe
zorgverleners in huis krijgen die na drie maanden weer verdwijnen tenzij het Hoge Veer
toch de mensen, 17, die van Thebe overgenomen zijn, niet in dienst zal nemen. Als ze
dat weer wel doen, komen er weer andere mensen. Het gaat over kwaliteit en over
continuïteit. Het is mij ook niet helder, ik lees een van de antwoorden in de krant, van
dhr. Konings, en wat het college dan ook zegt, wellicht loopt men vooruit op het
komende beleid. Als een onderneming of het Hoge Veer in de problemen zit, financieel,
en moet reorganiseren dan krijg je ook voor vaste contracten een ontslagvergunning als
dat goed onderbouwd is. Het betekent alleen maar dat er een ontslagtermijn voor de
mensen in acht genomen moet worden. Ik zie niet wat de kosten zouden moeten zijn. Ik
vind het ook nog eens ontduiking van de flexwet, de bepalingen daarover in het
burgerlijk wetboek. Het college vindt daar ook helemaal niets van. Daarnaast staat er in
punt 3.1 van het bestek, elke inschrijver dient een opgave te doen van de door haar
gegarandeerde ondersteuningsuren met een minimum van € 5.000,00. Primair geldt, ze
moeten hun taken blijven uitvoeren, ze moeten de mensen die de hulp nodig hebben,
leveren. De gegarandeerde uren, 45000 blijkt uit de inschrijvingsbrief van het Hoge Veer.
Ik vraag me af waarom het college niet onmiddellijk, in ieder geval dan nadat ik de
vragen gesteld had, de telefoon genomen heeft om uitleg te vragen. Ik krijg geen
antwoord op al mijn vragen. Die mensen voelen zich ook in de steek gelaten. Je kunt WW
aanvragen en dan kun je over drie maanden terugkomen. Moeten we op die manier
gemeenschapsgeld besteden? Of men gaat ergens anders werken met de kans dat ze
toch weer terug moeten komen. Ik vind dit nogal een gesjor met mensen wat niet nodig
is. Ik wil een reactie van het college hierop. Ook gelet op het bestek, wat wij van ze
Notulen Raad d.d. 20 december 2012.
29vragen, continuïteit en kwaliteit. Ik vind dat dit op deze wijze niet gebeurd. Ze handelen
in strijd met het bestek en de inschrijving die zij gedaan hebben, de toezeggingen.”
Mw. DE GROOT-PLATENKAMP: “Het feit dat er eenjarige contracten niet alleen bij het
Hoge Veer maar alom niet verlengd worden en iemand daarna weer wel aangenomen
wordt, alleen omdat ze bang zijn om iemand een langer contract te geven, voor
onbepaalde tijd, is al heel slecht en een gruwelijk fenomeen omdat mensen wel nodig
zijn maar je laat al die werknemers wel in onzekerheid. Ik denk wel dat het niet een
Raadsprobleem is, het is niet een probleem van de Raad van Geertruidenberg. Dhr. De
Peuter maakt wel een punt als hij zegt dat het gaat over continuïteit en kwaliteit, want
dat stond in de aanbesteding. Ik wil hierop graag een reactie van het college. Het andere
probleem onderkennen wij maar wij vinden het niet iets van de Raad van
Geertruidenberg.”
Wethouder SMIT: “Het was nooit de bedoeling geweest om een antwoord te geven
waarin niets in stond, richting de SP. Wij kennen de vragen van de SP en wij proberen
deze op hun merites te beoordelen en daar waarover wij gaan, proberen wij dat wel te
doen. We moeten wel tussen de werkgevers- en werknemersrelatie uitblijven. Als U het
doortrekt naar het bestek, heeft U absoluut een punt. Als ik terugkijk naar een maand
geleden, waarbij ik U aangegeven heb dat wij van de verlenging voor de dienstverlening
van de huishoudelijke hulp ook bij het Hoge Veer gecontinueerd hebben voor 2013, geeft
aan dat wij uitermate tevreden zijn over die continuïteit van die kwaliteit en dat ook geen
klachten binnengekomen zijn vanuit de mensen die de zorg beleven en geleverd krijgen
dat er enige sprake is om ons zorgen te maken. Dat er op dit moment een andere
situatie is vanuit het Kabinet en de enige correctie die ik op de BN De Stem moet geven,
het is geen 25% bezuiniging maar 75% bezuiniging, dat is heel veel, daarover maak ik
mij zorgen. Laten we ons houden aan het bestek. U mag ons daarop aanspreken. Wij
volgen en meten dat. Het zou zelfs de insteek zijn om 2014 ook te continueren. 2015
gaat de transitie van de AWBZ rigoureus veranderen. U moet zich voorstellen, de
verlening van 3 miljoen gaat in een keer naar 1 miljoen. Wij kunnen er niet omheen, wij
gaan mensen echt pijn doen met het Kabinetsbesluit wat er op dit moment ligt. Laten we
proberen vast te houden aan datgene wat we met U besloten hebben. De verordening die
er ligt en de uitvoering van de huishoudelijke hulp, de hbh1 en hbh2, proberen wij te
blijven meten. De kwaliteit die wij hier geleverd krijgen door verschillende instellingen is
absoluut meer dan voldoende. We gaan de mensen die de zorg aanbieden en de zorg
beleven continue meten.”
Tweede Termijn
Dhr. DE PEUTER: “Continuïteit richting de cliënt is voor mij ook een onderdeel van de
kwaliteit die je levert en deze gaat onderbroken worden. Het is mij ook niet duidelijk hoe
men dit gaat doen, vanaf 1 januari. Wordt er tijdelijk minder zorg verleend? Worden er
andere krachten ingehuurd? Krijgen ze dan weer andere mensen over de vloer? Hoe gaat
dit? Ik vind dit niet in het belang van de client. Alle gemeenteraden en colleges vinden
dat, laten we er voor zorgen dat er zo min mogelijk zorgverleners over de vloer komen.
Niet de ene keer die en de andere keer weer die en dan weer een ander. Het is mij niet
helder hoe dat wat in het bestek staat, geborgd wordt. Ik wil hierover informatie. Ik kan
mij voorstellen dat u dit vanavond niet kunt leveren maar ik wil hierover wel informatie,
eventueel later.”
Wethouder SMIT: “Dhr. De Peuter zinspeelt op veranderingen die negatief zijn. Niet elke
verandering is negatief geweest, met andere woorden, het kan ook zo zijn….”
Dhr. DE PEUTER interrumpeert: “Ik vind dit onzin. Ik vraag hoe het de komende drie
maanden gaat. Hoe gaat men dit aanpakken? Krijgen die mensen de zorg? Hoe lossen ze
dat op? Is er continuïteit? Gaan ze dan over drie maanden weer andere mensen inzetten?
De periode van drie maanden is dan verstreken en dan kun je volgens de flexwet weer
iedereen vooraan laten beginnen en dan kun je ze weer drie keer een jaar een contract
geven. Ik heb het daarover. Dat heeft niets te maken met het transitiejaar 2014 of 2015.
Het gaat over het komende jaar 2013.”
Notulen Raad d.d. 20 december 2012.
30Wethouder SMIT: “Ik blijf bij hetgeen ik zojuist gezegd heb. Natuurlijk, wij blijven
borgen. Mochten wij ons zorgen maken en mochten wij de methodiek, de vraag over hoe
wij dit gaan borgen, laten we dit met elkaar gaan uitwisselen middels gesprekken hoe wij
dit met elkaar kunnen borgen, wij hebben dit ook met verschillende aanbieders, ik wil het
breder trekken. Dit is niet een probleem van het Hoge Veer maar ook een probleem van
Thebe en andere zorgverleners. We gaan een spannende periode tegemoet. Ik zeg U
toe…..”
Dhr. DE PEUTER interrumpeert: “De meeste mensen weten dat ik het heel breed trek. Ik
doe dit nu juist niet. De wethouder wil het nu heel breed trekken. Het gaat sec over het
Hoge Veer, waar een aantal mensen weg moeten. Ik weet ook wel hoe het zit met
werkgevers- en werknemersverhoudingen enzovoorts, hoe misselijk het ook is wat er
gebeurd is. Hoe gaat dit de komende drie maanden? U kunt dit toch bij het Hoge Veer
informeren? Het werk moet toch voortgezet worden?!”
Wethouder SMIT: “Ik ga U hiervan op de hoogte houden, zoals ik zojuist wilde besluiten.
Nogmaals, dit heeft bij Thebe plaatsgevonden en wij gaan U op de hoogte houden over
hoe wij dit met het Hoge Veer gaan communiceren.”
VOORZITTER: “Dank u wel, wethouder Smit. Mijnheer De Peuter, met deze toezegging
kunt U het doen.”
19.
Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de VOORZITTER de vergadering.
Aldus goedgekeurd en vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Geertruidenberg d.d. 29 januari 2013.
De raad voornoemd, Plv. Voorzitter,
Griffier,
Drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere J. van Brummelen
Notulen Raad d.d. 20 december 2012.
31