Wetgeving

Wet openbaarheid van bestuur (geldend op 17-03-2009)

Wet van 31 oktober 1991, houdende regelen betreffende de
openbaarheid van bestuur

 

 • Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

  Allen, die deze zullen zien of horen lezen,
  saluut! doen te weten:

  Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het,
  mede gelet op artikel 110 van de
  Grondwet, met het oog op een goede en
  democratische bestuursvoering wenselijk is gebleken de
  regelen met betrekking tot de openheid en openbaarheid van
  bestuur aan te passen en deze zoveel mogelijk in de wet op
  te nemen;

  Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen
  overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
  verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 • Hoofdstuk I. Definities

 • Artikel 1

  In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan
  onder:

  • a. document: een bij een bestuursorgaan berustend
   schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat;

  • b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die
   betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan,
   daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan;

  • c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke
   aangelegenheid binnen een bestuursorgaan, dan wel binnen
   een kring van bestuursorganen in het kader van de
   gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid;

  • d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege
   ingestelde instantie, met als taak het adviseren van een
   of meer bestuursorganen en waarvan geen ambtenaren lid
   zijn, die het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren
   adviseren over de onderwerpen die aan de instantie zijn
   voorgelegd. Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid
   zijn van een adviesinstantie, worden voor de toepassing
   van deze bepaling niet als leden daarvan beschouwd;

  • e. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een
   instantie, met als taak het adviseren van één of meer
   bestuursorganen, die geheel of gedeeltelijk is
   samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort
   het adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij
   ressorteren over de onderwerpen die aan de instantie
   zijn voorgelegd;

  • f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel,
   aanbeveling of conclusie van een of meer personen over
   een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe door hen
   aangevoerde argumenten;

  • g. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a
   van de Wet milieubeheer
   ;

  • h. hergebruik:
   het gebruik van informatie die openbaar is op grond van deze of een
   andere wet en die is neergelegd in documenten berustend bij een
   overheidsorgaan, voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel
   binnen de publieke taak waarvoor de informatie is
   geproduceerd;

  • i. overheidsorgaan:

   • 1°. een orgaan van een rechtspersoon die
    krachtens publiekrecht is ingesteld, of

   • 2°. een ander persoon of college, met enig
    openbaar gezag
    bekleed.

 • Artikel 1a

  • 1.Deze wet is van toepassing op de volgende bestuursorganen:

   • a. Onze Ministers;

   • b. de bestuursorganen van provincies, gemeenten, waterschappen en
    publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie;

   • c. bestuursorganen die onder de verantwoordelijkheid van
    de onder a en
    b genoemde organen werkzaam zijn;

   • d. andere bestuursorganen, voor zover niet bij algemene maatregel van
    bestuur uitgezonderd.

  • 2.In afwijking van het eerste lid, onder d, is deze wet op de krachtens
   die bepaling uitgezonderde bestuursorganen van toepassing voorzover het gaat
   om het verstrekken van milieu-informatie.

 • Hoofdstuk II. Openbaarheid

 • Artikel 2

  • 1.Een bestuursorgaan verstrekt bij de uitvoering van zijn taak, onverminderd
   het elders bij wet bepaalde, informatie overeenkomstig deze wet en gaat daarbij
   uit van het algemeen belang van openbaarheid van informatie.

  • 2.Het
   bestuursorgaan draagt er zo veel mogelijk zorg voor dat de informatie
   die het overeenkomstig deze wet verstrekt, actueel, nauwkeurig en
   vergelijkbaar
   is.

 • Hoofdstuk III. Informatie op verzoek

 • Artikel 3

  • 1.Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in
   documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot
   een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een
   bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.

  • 2.De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke
   aangelegenheid of het daarop betrekking hebbend document,
   waarover hij informatie wenst te ontvangen.

  • 3.De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.

  • 4.Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan
   de verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem
   daarbij behulpzaam.

  • 5.Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met
   inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11.

 • Artikel 4

  Indien het verzoek betrekking heeft op gegevens in documenten
  die berusten bij een ander bestuursorgaan dan dat waarbij het
  verzoek is ingediend, wordt de verzoeker zo nodig naar dat
  orgaan verwezen. Is het verzoek schriftelijk gedaan, dan wordt
  het doorgezonden onder mededeling van de doorzending aan de verzoeker.

 • Artikel 5

  • 1.De beslissing op een verzoek om informatie wordt mondeling
   of schriftelijk genomen.

  • 2.Een gehele of gedeeltelijke afwijzing van een schriftelijk
   verzoek om informatie vindt schriftelijk plaats. In geval
   van een mondeling verzoek vindt een afwijzing schriftelijk
   plaats, indien de verzoeker daarom vraagt. De verzoeker
   wordt op deze mogelijkheid gewezen.

  • 3.De beslissing wordt eveneens schriftelijk genomen indien
   het verzoek om informatie een derde betreft en deze daarom
   heeft verzocht. In dat geval wordt tevens aan de derde de op
   hem betrekking hebbende informatie toegezonden.

 • Artikel 6

  • 1.Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo
   spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de dag
   waarop het verzoek is ontvangen. Het bestuursorgaan kan de
   beslissing voor ten hoogste twee weken verdagen. Van de
   verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn
   schriftelijk gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker.

  • 2.Onverminderd het derde lid geschiedt de verstrekking van informatie zo
   spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek.
   Indien de omvang of de gecompliceerdheid van de informatie een verlenging
   rechtvaardigt, kan deze termijn worden verlengd met ten hoogste vier weken.
   Van de verlenging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk
   gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker.

  • 3.Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, terwijl
   naar verwachting een belanghebbende bezwaar daar tegen heeft, wordt de informatie
   niet eerder verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is bekendgemaakt.

 • Artikel 7

  • 1.Het bestuursorgaan verstrekt de informatie met betrekking
   tot de documenten die de verlangde informatie bevatten door:

   • a. kopie ervan te geven of de letterlijke inhoud ervan
    in andere vorm te verstrekken,

   • b. kennisneming van de inhoud toe te staan,

   • c. een uittreksel of een samenvatting van de inhoud te
    geven, of

   • d. inlichtingen daaruit te verschaffen.

  • 2.Het bestuursorgaan verstrekt de informatie in de door de verzoeker verzochte
   vorm, tenzij:

   • a. het verstrekken van de informatie in die vorm redelijkerwijs niet gevergd
    kan worden;

   • b. de informatie reeds in een andere, voor de verzoeker gemakkelijk
    toegankelijke vorm voor het publiek beschikbaar
    is.

  • 3.Indien het verzoek betrekking heeft op
   milieu-informatie als bedoeld in artikel 19.1a, eerste lid, onder b,
   van de Wet milieubeheer
   , verstrekt het bestuursorgaan, zo nodig, en
   indien deze informatie voorhanden is, tevens informatie over de
   methoden die zijn gebruikt bij het samenstellen van eerstbedoelde
   informatie.

 • Hoofdstuk IV. Informatie uit eigen beweging

 • Artikel 8

  • 1.Het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat, verschaft
   uit eigen beweging informatie over het beleid, de
   voorbereiding en de uitvoering daaronder begrepen, zodra dat
   in het belang is van een goede en democratische bestuursvoering.

  • 2.Het bestuursorgaan draagt er zorg voor dat de informatie
   wordt verschaft in begrijpelijke vorm, op zodanige wijze,
   dat belanghebbende en belangstellende burgers zoveel
   mogelijk worden bereikt en op zodanige tijdstippen, dat deze
   hun inzichten tijdig ter kennis van het bestuursorgaan
   kunnen brengen.

 • Artikel 9

  • 1.Het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat draagt zorg
   voor het openbaar maken, zo nodig en mogelijk met
   toelichting, van door niet-ambtelijke adviescommissies aan
   het orgaan uitgebrachte adviezen met het oog op het te
   vormen beleid, tezamen met de door het orgaan aan de
   commissies voorgelegde adviesaanvragen en voorstellen.

  • 2.Uiterlijk binnen vier weken nadat de adviezen zijn
   ontvangen heeft openbaarmaking plaats en wordt daarvan
   mededeling gedaan in de Staatscourant of een andere vanwege de
   overheid algemeen verkrijgbaar gestelde periodiek. Van een
   gehele of gedeeltelijke niet-openbaarmaking wordt op gelijke
   wijze mededeling gedaan.

  • 3.De in het eerste lid bedoelde stukken kunnen worden
   openbaar gemaakt door deze:

   • a. op te nemen in een algemeen verkrijgbare uitgave,

   • b. afzonderlijk uit te geven en algemeen verkrijgbaar
    te stellen, of

   • c. ter inzage te leggen, in kopie te verstrekken of uit
    te lenen.

 • Hoofdstuk V. Uitzonderingsgronden en beperkingen

 • Artikel 10

  • 1.Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft
   achterwege voor zover dit:

   • a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;

   • b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;

   • c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door
    natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk
    aan de overheid zijn meegedeeld;

   • d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk
    2 van de Wet bescherming
    persoonsgegevens
    , tenzij de
    verstrekking kennelijk geen inbreuk op de
    persoonlijke levenssfeer maakt.

  • 2.Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft
   eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet
   opweegt tegen de volgende belangen:

   • a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en
    met internationale organisaties;

   • b. de economische of financiële belangen van de Staat,
    de andere publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en
    d
    , bedoelde bestuursorganen;

   • c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;

   • d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;

   • e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;

   • f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als
    eerste kennis te kunnen nemen van de informatie;

   • g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of
    benadeling van bij de aangelegenheid betrokken
    natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.

  • 3.Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de
   betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking.

  • 4.Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef
   en onder e, en het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van
   toepassing voorzover het milieu-informatie betreft die betrekking heeft
   op emissies in het milieu.
   Voorts blijft in afwijking van het
   eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu-informatie
   uitsluitend achterwege voorzover het belang van openbaarmaking niet opweegt
   tegen het daar genoemde belang.

  • 5.Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het
   verstrekken van milieu-informatie voor zover deze
   handelingen betreft met een vertrouwelijk karakter.

  • 6.Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken
   van milieu-informatie.

  • 7.Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens
   achterwege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

   • a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;

   • b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage.

  • 8.Voorzover het
   vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het
   toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in
   aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies
   in het milieu.

 • Artikel 11

  • 1.In geval van een verzoek om informatie uit documenten,
   opgesteld ten behoeve van intern beraad, wordt geen
   informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.

  • 2.Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een
   goede en democratische bestuursvoering informatie worden
   verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Indien
   degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter
   heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in
   tot personen herleidbare vorm worden verstrekt.

  • 3.Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd
   samengestelde adviescommissie kan het verstrekken van
   informatie over de daarin opgenomen persoonlijke
   beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen
   daartoe door het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat
   aan de leden van de adviescommissie voor de aanvang van hun
   werkzaamheden kenbaar is gemaakt.

  • 4.In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang
   van de bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen
   het belang van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen
   kan worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid,
   tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.

 • Hoofdstuk V-A. Hergebruik

 • Artikel 11a

  • 1.Dit hoofdstuk is niet van toepassing
   op:

   • a. informatie, zijnde een werk van letterkunde,
    wetenschap of kunst in de zin van de Auteurswet, een opname van
    uitvoering, fonogram, eerste vastlegging van een film of een opname van
    een programma in de zin van de Wet op de naburige rechten of een
    databank in de zin van de Databankenwet en waarvan een overheidsorgaan
    niet de maker, uitvoerend kunstenaar, producent van fonogrammen,
    producent van de eerste vastlegging van films, omroeporganisatie of
    producent van een databank dan wel rechtverkrijgende is;

   • b. informatie in het bezit van openbare omroepen of
    hun dochterondernemingen, of van andere overheidsorganen of hun
    dochterondernemingen ten behoeve van de vervulling van een publieke
    omroeptaak;

   • c. informatie in het bezit
    van onderwijs- en onderzoeksinstellingen;

   • d. informatie in het bezit van culturele
    instellingen;

   • e. informatie die tussen
    overheidsorganen uitsluitend met het oog op de vervulling van hun
    openbare taken wordt uitgewisseld.

  • 2.In afwijking van artikel 1a, eerste lid, onder d,
   is dit hoofdstuk van toepassing op de krachtens die bepaling
   uitgezonderde bestuursorganen voor zover het gaat om
   hergebruik.

 • Artikel 11b

  • 1.Een
   ieder kan een verzoek om hergebruik richten tot een overheidsorgaan of
   een onder verantwoordelijkheid van een overheidsorgaan werkzame
   instelling, dienst of bedrijf.

  • 2.De
   verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de informatie die hij wenst te
   hergebruiken.

  • 3.De verzoeker behoeft
   bij zijn verzoek geen belang te
   stellen.

  • 4.Indien een verzoek te
   algemeen geformuleerd is, verzoekt het overheidsorgaan de verzoeker zo
   spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem daarbij
   behulpzaam.

 • Artikel 11c

  De artikelen 4 tot en met 7 zijn van overeenkomstige
  toepassing.

 • Artikel 11d

  Voor
  hergebruik beschikbare documenten worden zoveel mogelijk langs
  elektronische weg beschikbaar
  gesteld.

 • Artikel 11e

  Een
  overheidsorgaan is niet verplicht vervaardiging van documenten voort te
  zetten, enkel met het oog op
  hergebruik.

 • Artikel 11f

  De
  voorwaarden voor hergebruik zijn voor vergelijkbare categorieën
  van hergebruik
  gelijk.

 • Artikel 11g

  • 1.Een
   exclusief recht tot hergebruik wordt niet verleend, tenzij dat
   noodzakelijk is voor het verlenen van een dienst van algemeen
   belang.

  • 2.Indien een exclusief recht
   wordt verleend voor een dienst van algemeen belang, wordt minstens elke
   drie jaar door het overheidsorgaan dat het exclusieve recht heeft
   verleend, bezien of de reden voor het verlenen van het exclusieve recht
   nog aanwezig is.

  • 3.Elk exclusief
   recht op hergebruik dat wordt verleend, wordt op de voorgeschreven
   wijze
   bekendgemaakt.

 • Artikel 11h

  • 1.De
   totale inkomsten uit het verstrekken en het verlenen van toestemming
   voor hergebruik zijn niet hoger dan de kosten van verzameling,
   productie, vermenigvuldiging en verspreiding van de informatie,
   vermeerderd met een redelijk rendement op
   investeringen.

  • 2.Bij of krachtens
   algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels gesteld worden met
   betrekking tot de totale inkomsten van het eerste
   lid.

 • Artikel 11i

  Ten
  aanzien van overheidsorganen die geen bestuursorgaan zijn, zijn titel
  1.1
  , hoofdstuk 2, de afdelingen 3.1, 3.2, 3.6 en 3.7, titel 4.1, hoofdstuk 6, de afdelingen 7.1 en 7.2, hoofdstuk 8 en titel 10.1 van de
  Algemene wet bestuursrecht
  van overeenkomstige
  toepassing.

 • Hoofdstuk VI. Overige bepalingen

 • Artikel 12

  Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voor de
  centrale overheid regels worden gesteld met betrekking tot in
  rekening te brengen vergoedingen voor het ingevolge een verzoek
  om informatie vervaardigen van kopieën van documenten en
  uittreksels of samenvattingen van de inhoud daarvan.

 • Artikel 13

  Deze wet verplicht niet tot het openbaar maken van adviezen van
  de Raad van State en van niet-ambtelijke adviescommissies die
  zijn uitgebracht voor 1 mei 1980.

 • Artikel 14

  Nadere regels omtrent de uitvoering van het bij of krachtens
  deze wet bepaalde kunnen worden gesteld:

  • a. voor de centrale overheid bij of krachtens een besluit
   van Onze Minister-President in overeenstemming met het
   gevoelen van de ministerraad;

  • b. voor de provincies, gemeenten, waterschappen en de
   andere in artikel 1a, onder c en
   d
   , bedoelde bestuursorganen door hun besturen.

 • Artikel 15 [Vervallen per 01-01-1994]

 • Artikel 16

  Exclusieve
  rechten tot hergebruik, die vóór de inwerkingtreding van
  deze wet zijn verleend, worden na afloop van het desbetreffende
  contract niet opnieuw verleend, of vervallen, indien het contract een
  langere looptijd heeft dan tot en met 31 december 2008, met
  ingang van die datum van
  rechtswege.

 • Artikel 17

  Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en Onze
  Minister van Binnenlandse Zaken zenden binnen vijf jaar na het
  in werking treden van deze wet aan de Staten-Generaal een
  verslag over de wijze waarop zij is toegepast.

 • Hoofdstuk VII. Wijziging van enige wetten

 • Artikel 18

  [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

 • Artikel 19

  Voor adviezen, voordrachten en andere voorstellen van de Raad
  van State, uitgebracht voor het tijdstip van inwerkingtreding
  van deze wet, blijven de op de dag voor de inwerkingtreding
  geldende wettelijke bepalingen van kracht.

 • Artikel 20

  [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

 • Artikel 21

  Op verzoeken op grond van de Archiefwet 1962 (Stb. 1962, 313) tot raadpleging
  of gebruik van vóór de inwerkingtreding van deze wet in een
  archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden blijven de voor
  de inwerkingtreding van deze wet gestelde beperkingen ten
  aanzien van de openbaarheid van kracht.

 • Artikel 22

  [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

 • Artikel 23

  [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

 • Artikel 24

  [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

 • Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen

 • Artikel 25

  De Wet openbaarheid van bestuur (Stb. 1978, 581) wordt ingetrokken.

 • Artikel 26

  Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te
  bepalen tijdstip.

 • Artikel 27

  Deze wet kan worden aangehaald als Wet openbaarheid van bestuur.

 • Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat
  alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie
  zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

  Gegeven te ‘s-Gravenhage, 31 oktober 1991

  Beatrix

  De Minister-President,

  Minister van Algemene Zaken,

  R. F. M. Lubbers

  De Minister van Binnenlandse Zaken,

  C. I. Dales

  Uitgegeven de eenendertigste december 1991

  De Minister van Justitie,

  E. M. H. Hirsch Ballin