WOB verzoeken augustus 2013

WOB Baggeren de Donge (Dossier 076) 13.0035604 13.0035606

Gemeente Geertruidenberg
t.a.v. Burgemeester en wethouders
Vrijheidstraat 2
4941 DX Raamsdonksveer
Betreft
: WOB Baggeren De Donge
Mijn kenmerk : WOB-Baggeren-de-Donge-2013-076
Geertruidenberg, 23 augustus 2013
Geachte Burgemeester en wethouders,
De wet openbaarheid van bestuur indachtig, verzoek ik u een aantal documenten te openbaren, die
gaan over of betrekking hebben op:
Raadsvoorstel baggeren De Donge
Besluit baggeren De Donge
Begroting baggeren De Donge
Aanbesteding baggeren De Donge
Met documenten gaat het niet alleen om de klassieke papieren gegevensdragers, maar onder andere
ook om bijvoorbeeld databases, computerbestanden, audio- en videodragers, foto’s. Dat kunnen
bijvoorbeeld rapportages, notities, gespreksverslagen, adviezen, offertes, memo’s,
agenda-afspraken, nota’s, e-mails, landkaarten, landmetingen, luchtfoto’s of anderszins gewisselde
documenten zijn. Het gaat mij om alle versies, zoals bij of onder u aanwezig zijn.
Ik wijs u erop dat de wetgever verlangt documenten ruim te interpreteren en gezien het feit dat we
het hier niet hebben over gevoelige informatie, verzoek ik u ook die ruimhartig aan de dag te
leggen.
Ik verzoek de documenten zoveel mogelijk digitaal te ontvangen en neem ze graag uitsluitend in die
vorm aan. Mocht u dat weigeren en kosten willen rekenen dan verzoek ik u die weigering te
motiveren. Indien u voornemens bent kosten te berekenen dan vraag ik u mij vooraf hiervan te
berichten met een inschatting van de kosten. In zo’n geval wil ik overwegen mijn verzoek om te
zetten in een verzoek om inzage of mij bestuursrechtelijk hiertegen te weren.
Indien u besluit documenten te weigeren dan verzoek ik u deze weigering per document te
motiveren.
Daar waar documenten zich niet onder u bevinden, verzoek ik u om doorgeleiding van dit verzoek.
Mocht dat inderdaad gebeuren dan ontvang ik daar graag afschrift van. Mocht een en ander voor u
onduidelijk zijn ben ik uiteraard beschikbaar voor overleg.

WOB-Baggeren-de-Donge-2013-076

 

Ontvangstbevestiging_WOB_Baggeren-Donge_076_29-08-2013_13.0035604

 

Ontvangstbevestiging_WOB_Baggeren-Donge_076_29-08-2013_13.0035606