WOB verzoeken december 2013

WOB fijnstof (dossier 082)

avatar
Written by colani

De wet openbaarheid van bestuur indachtig, verzoek ik u een aantal documenten te openbaren, die gaan over of betrekking hebben op onderzoek en resultaten fijnstof in de jaren 2010, 2011, 2012, 2013:

Onderzoek fijnstof
Resultaat onderzoek fijnstof
Meetrapporten fijnstof
Ondernomen acties verminderen fijnstof
Betrokkenheid Amercentrale concentratie fijnstof

Met documenten gaat het niet alleen om de klassieke papieren gegevensdragers, maar onder andere ook om bijvoorbeeld databases, computerbestanden, audio- en videodragers, foto’s. Dat kunnen bijvoorbeeld rapportages, notities, gespreksverslagen, adviezen, offertes, memo’s, agenda-afspraken, nota’s, e-mails, landkaarten, landmetingen, luchtfoto’s of anderszins gewisselde documenten zijn. Het gaat mij om alle versies, zoals bij of onder u aanwezig zijn.

Ik wijs u erop dat de wetgever verlangt documenten ruim te interpreteren en gezien het feit dat we het hier niet hebben over gevoelige informatie, verzoek ik u ook die ruimhartig aan de dag te leggen.

Ik verzoek de documenten zoveel mogelijk digitaal te ontvangen en neem ze graag uitsluitend in die vorm aan. Mocht u dat weigeren en kosten willen rekenen dan verzoek ik u die weigering te motiveren. Indien u voornemens bent kosten te berekenen dan vraag ik u mij vooraf hiervan te berichten met een inschatting van de kosten. In zo’n geval wil ik overwegen mijn verzoek om te zetten in een verzoek om inzage of mij bestuursrechtelijk hiertegen te weren.

Indien u besluit documenten te weigeren dan verzoek ik u deze weigering per document te motiveren.

Daar waar documenten zich niet onder u bevinden, verzoek ik u om doorgeleiding van dit verzoek.
Mocht dat inderdaad gebeuren dan ontvang ik daar graag afschrift van. Mocht een en ander voor u onduidelijk zijn ben ik uiteraard beschikbaar voor overleg.

fijnstof
WOB-fijnstof-2013-082