WOB verzoeken augustus 2013

WOB Harmonie St. Bavo (Dossier 081) 13.0036888 13.0036890

Gemeente Geertruidenberg
t.a.v. Burgemeester en wethouders
Vrijheidstraat 2
4941 DX Raamsdonksveer
Betreft
: WOB Subsidie jaarrekeningen Harmonie St. Bavo
Mijn kenmerk : WOB-HARMONIE-ST-BAVO-2013-081
Geertruidenberg, 31 augustus 2013
Geachte Burgemeester en wethouders,
De wet openbaarheid van bestuur indachtig, verzoek ik u een aantal documenten te openbaren, die
gaan over of betrekking hebben op verstrekte subsidie over de jaren 2010, 2011, 2012, 2013 en
besluiten over toe te kennen gelden en subsidie voor 2014:

Besluit en onderbouwing toekenning subsidie
Hoogte subsidie met onderbouwing
Afspraken inzake recht op subsidie
Controle op rechtmatigheid ontvangen subsidie en gelden
Jaarrekeningen Harmonie St. Bavo over de jaren 2010 tot heden
Met documenten gaat het niet alleen om de klassieke papieren gegevensdragers, maar onder andere
ook om bijvoorbeeld databases, computerbestanden, audio- en videodragers, foto’s. Dat kunnen
bijvoorbeeld rapportages, notities, gespreksverslagen, adviezen, offertes, memo’s, agenda-afspraken,
nota’s, e-mails, landkaarten, landmetingen, luchtfoto’s of anderszins gewisselde documenten zijn. Het
gaat mij om alle versies, zoals bij of onder u aanwezig zijn.
Ik wijs u erop dat de wetgever verlangt documenten ruim te interpreteren en gezien het feit dat we het
hier niet hebben over gevoelige informatie, verzoek ik u ook die ruimhartig aan de dag te leggen.
Ik verzoek de documenten zoveel mogelijk digitaal te ontvangen en neem ze graag uitsluitend in die
vorm aan. Mocht u dat weigeren en kosten willen rekenen dan verzoek ik u die weigering te
motiveren. Indien u voornemens bent kosten te berekenen dan vraag ik u mij vooraf hiervan te
berichten met een inschatting van de kosten. In zo’n geval wil ik overwegen mijn verzoek om te
zetten in een verzoek om inzage of mij bestuursrechtelijk hiertegen te weren.
Indien u besluit documenten te weigeren dan verzoek ik u deze weigering per document te motiveren.
Daar waar documenten zich niet onder u bevinden, verzoek ik u om doorgeleiding van dit verzoek.
Mocht dat inderdaad gebeuren dan ontvang ik daar graag afschrift van. Mocht een en ander voor u
onduidelijk zijn ben ik uiteraard beschikbaar voor overleg.

WOB-HARMONIE-ST-BAVO-2013-081

 

Ontvangstbevestiging_FAX_31-08-2013_WOB-Harmonie-St-Bavo-dossier-081_13.0036888

Ontvangstbevestiging_FAX_31-08-2013_WOB-Harmonie-St-Bavo-dossier-081_13.0036890