WOB verzoeken april 2013 WOB verzoeken augustus 2013

WOB WSG (dossier 029) 13.0035625 13.0035627

Gemeente Geertruidenberg
t.a.v. Burgemeester en wethouders
Vrijheidstraat 2
4941 DX Raamsdonksveer
Betreft
: WOB Subsidie jaarrekeningen WSG
Mijn kenmerk : WOB-WSG-2013-029
Geertruidenberg, 23 augustus 2013
Geachte Burgemeester en wethouders,
De wet openbaarheid van bestuur indachtig, verzoek ik u een aantal documenten te openbaren, die gaan over
of betrekking hebben op verstrekte subsidie over de jaren 2010, 2011, 2012, 2013 en besluiten over toe te
kennen gelden en subsidie voor 2014:

Besluit en onderbouwing toekenning subsidie
Hoogte subsidie met onderbouwing
Afspraken inzake recht op subsidie
Controle op rechtmatigheid ontvangen subsidie en gelden
Jaarrekeningen WSG over de jaren 2010 tot heden
Het door de gemeente ontvangen onderzoeksrapport van de raadscommissie over de rol van
college inzake WSG en Dongeburgh
Alle stukken behorende bij, en waar dit rapport uit is samengesteld
Verklaringen raad-onderzoek en bestuursleden inzake WSG (ook die achter gesloten deuren)
Dossier Nieuwstaat 21-29 in Breda (aangekocht door WSG in 2006)
Met documenten gaat het niet alleen om de klassieke papieren gegevensdragers, maar onder andere ook om
bijvoorbeeld databases, computerbestanden, audio- en videodragers, foto’s. Dat kunnen bijvoorbeeld
rapportages, notities, gespreksverslagen, adviezen, offertes, memo’s, agenda-afspraken, nota’s, e-mails,
landkaarten, landmetingen, luchtfoto’s of anderszins gewisselde documenten zijn. Het gaat mij om alle
versies, zoals bij of onder u aanwezig zijn.
Ik wijs u erop dat de wetgever verlangt documenten ruim te interpreteren en gezien het feit dat we het hier
niet hebben over gevoelige informatie, verzoek ik u ook die ruimhartig aan de dag te leggen.
Ik verzoek de documenten zoveel mogelijk digitaal te ontvangen en neem ze graag uitsluitend in die vorm
aan. Mocht u dat weigeren en kosten willen rekenen dan verzoek ik u die weigering te motiveren. Indien u
voornemens bent kosten te berekenen dan vraag ik u mij vooraf hiervan te berichten met een inschatting van
de kosten. In zo’n geval wil ik overwegen mijn verzoek om te zetten in een verzoek om inzage of mij
bestuursrechtelijk hiertegen te weren.
Indien u besluit documenten te weigeren dan verzoek ik u deze weigering per document te motiveren.
Daar waar documenten zich niet onder u bevinden, verzoek ik u om doorgeleiding van dit verzoek.
Mocht dat inderdaad gebeuren dan ontvang ik daar graag afschrift van. Mocht een en ander voor u
onduidelijk zijn ben ik uiteraard beschikbaar voor overleg.

Concept WOB verzoek, datum indiening nog niet bekent.

WOB-WSG-2013-01_Dossier_029

*** Update 23 augustus 2013 Vandaag verzoek in aangepaste vorm ingediend  ***

WOB-WSG-2013-029

Meer weten? Geef hieronder (anoniem) in de reacties aan wat er aan moet worden toegevoegd!

***Update 17 april 2013 09:00***

Het rapport van WOB vraag 1 is ondertussen op de site gepubliceerd KLIK Deze komt dus te vervallen, blijft wel open de bijbehorende bijlagen waar het rapport op is gebaseerd. Deze staan aan het einde van het rapport met naam en toenaam genoemd.

***Update 19 april 2013 18:00***

Brief VVD aan college KLIK

Ontvangstbevestiging_WOB_WSG_029_29-08-2013_13.0035627

Ontvangstbevestiging_WOB_WSG_029_29-08-2013_13.0035625