Vraag en antwoord Wetgeving

Hoe wordt mijn bezwaarschrift tegen een beslissing van een bestuursorgaan behandeld?

Hoe wordt mijn bezwaarschrift tegen een beslissing van een bestuursorgaan behandeld?

Heeft u een bezwaarschrift ingediend tegen een beslissing van een bestuursorgaan? Dan is het bestuursorgaan meestal verplicht binnen zes weken na het einde van de bezwaartermijn te beslissen. Vaak krijgt u een uitnodiging voor een hoorzitting. Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan.

Termijn behandeling bezwaarschrift

Bij de meeste bezwaarschriften geldt een beslistermijn van zes weken, gerekend vanaf het einde van de bezwaartermijn. Als een adviescommissie is ingesteld, is de termijn twaalf weken. Het bestuursorgaan kan de beslistermijn met maximaal zes weken verlengen. Bijvoorbeeld als het meer informatie van u nodig heeft om een goede beslissing te kunnen nemen. Verder uitstel is alleen mogelijk in de volgende situaties:

  • alle belanghebbenden stemmen ermee in;
  • u stemt ermee in en andere belanghebbenden ondervinden geen schade van het uitstel;
  • uitstel is nodig voor de naleving van wettelijke procedurevoorschriften.

Recht op dwangsom

Wanneer het bestuursorgaan de geldende beslistermijn overschrijdt, heeft u recht op een dwangsom. Dat is een bedrag dat het bestuursorgaan aan u moet betalen zolang het niet beslist. Meer informatie hierover vindt u via de link ‘Wat kan ik doen als een bestuursorgaan niet op tijd beslist over mijn aanvraag of bezwaar?’.

Hoorzitting over bezwaarschrift

Als u een bezwaarschrift indient, krijgt u daarna vaak een uitnodiging voor een hoorzitting. Het bestuursorgaan vraagt u – en eventuele andere betrokkenen – om een mondelinge toelichting. Dit noemen we ‘horen’. Het bestuursorgaan licht u en de personen die bij de voorbereiding van de beslissing hun mening gaven, hierover in.

Voorbereiding op de hoorzitting

U kunt zich voorbereiden op de hoorzitting door de stukken bij de zaak en het bezwaarschrift in te zien. Deze liggen in elk geval een week ter inzage, meestal bij het bestuursorgaan. Alle betrokkenen kunnen tegen een vergoeding kopieën van de stukken krijgen.

Hulp tijdens de hoorzitting

Het is mogelijk u tijdens de hoorzitting te laten bijstaan. Dit betekent dat u een familielid, kennis of advocaat mag meenemen die u kan steunen. U kunt u ook laten vertegenwoordigen. In dat geval doet iemand anders het woord voor u. U hoeft dan niet zelf aanwezig te zijn. Schakelt u een kennis of familielid in om u te vertegenwoordigen? Dan moet u die persoon een door u ondertekende schriftelijke machtiging meegeven.

Bezwaarschrift intrekken

Bent u van gedachten veranderd en wilt u uw bezwaar intrekken? Dan kunt u dit schriftelijk of mondeling doen. Het mondeling intrekken van een bezwaar kan alleen bij een hoorzitting.

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaarschriftprocedure blijft de beslissing waartegen u bezwaar maakt geldig. Het kan zijn dat deze beslissing intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt de voorzieningenrechter dan vragen tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening (maatregel) te treffen. Deze voorziening geldt in beginsel tot het moment dat er op het bezwaar wordt beslist. U kunt bijvoorbeeld de voorzieningenrechter vragen om de werking van het beslissing te schorsen. Dit betekent dat het bestuursorgaan de beslissing niet mag uitvoeren zolang het bezwaarschrift nog in behandeling is. U kunt de rechter echter ook vragen om voorlopig te krijgen wat het bestuursorgaan u tot dusver niet heeft willen verlenen. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

Bekendmaking van de beslissing

Als het bestuursorgaan een beslissing heeft genomen op uw bezwaarschrift, ontvangen u en eventuele betrokkenen daarvan bericht. Het bestuursorgaan geeft de reden van de beslissing aan. Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen zes weken beroep instellen. Bij de beslissing staat vermeld waar u in beroep kunt gaan.