Wat is WOB

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid.

De Wob zorgt ervoor dat u inzage heeft in het overheidshandelen en dat u kunt deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

Wob-verzoek

De overheid geeft op verschillende manieren informatie over beleid en uitvoering.

Bijvoorbeeld via Rijksoverheid.nl, persberichten of spotjes van de Rijksoverheid. Als u meer wilt weten over beleid en uitvoering, kunt u een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie. Dit heet een Wob-verzoek.

Wob-verzoek indienen bij bestuursorgaan

Een Wob-verzoek moet gericht zijn aan een bestuursorgaan. De Wob is ook van toepassing op een organisatie of dienst die onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan valt.

De Wob kent een doorzendplicht.

Als een bestuursorgaan via een Wob-verzoek wordt gevraagd om informatie en het bestuursorgaan die informatie niet heeft maar weet dat een ander bestuursorgaan erover beschikt, wordt het verzoek naar dat andere bestuursorgaan doorgestuurd.

Voorwaarden indienen Wob-verzoek

U kunt een Wob-verzoek indienen door een brief met uw naam en adresgegevens te sturen naar het betreffende bestuursorgaan. Een Wob-verzoek kent geen vormeisen, maar moet voldoen aan de volgende inhoudelijke criteria.

  • U geeft in uw Wob-verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen.
  • Uw verzoek moet gaan om informatie die ergens is vastgelegd. Het maakt niet uit op wat voor manier. Dus ook geluidsbanden, films en foto’s zijn documenten in de zin van de Wob.
  • Uw verzoek moet om informatie gaan waar het bestuursorgaan over beschikt.
  • De informatie moet gaan over beleid van een bestuursorgaan, of over de voorbereiding en uitvoering ervan.

Houd u er rekening mee dat als uw verzoek wordt ingewilligd, de gevraagde informatie niet alleen aan u wordt toegezonden, maar vanaf dat moment voor iedereen publiek toegankelijk is (bijvoorbeeld via internet).

Afwijzen Wob-verzoek

In de Wob staat wanneer een Wob-verzoek wordt afgewezen, geheel of gedeeltelijk.

Bijvoorbeeld omdat bepaalde informatie de veiligheid van Nederland zou kunnen schaden. Of omdat het gaat om vertrouwelijke persoonsgegevens of bedrijfsgegevens. Ook kijkt de overheid altijd of het belang van openbaarmaking opweegt tegen bepaalde andere belangen. Bijvoorbeeld de betrekkingen van Nederland met andere landen of de opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Wie het niet eens is met het besluit van het bestuursorgaan, kan bezwaar maken.

Binnen 4 weken antwoord op Wob-verzoek

De aangesproken overheidsinstantie beslist uiterlijk binnen 4 weken over het verzoek.

Deze termijn kan nog eens met 4 weken verlengd worden. Dit moet de instantie die het verzoek behandelt schriftelijk en gemotiveerd meedelen voordat de eerste 4 weken zijn verstreken. Soms bevat een Wob-verzoek zo veel informatie dat ook de verlengde termijn onvoldoende is om alle documenten te verzamelen en beoordelen. In dat geval worden er verdere afspraken met u gemaakt over de afhandeling van het verzoek.

Wie kan een Wob-verzoek doen

Iedereen kan de overheid verzoeken om informatie over welke bestuurlijke aangelegenheid dan ook. Ook niet-Nederlanders kunnen een Wob-verzoek bij de Nederlandse overheid indienen.

Kosten Wob-verzoek

Bij de Rijksoverheid worden voor de behandeling van Wob-verzoeken over het algemeen geen kosten in rekening gebracht.

Leave a Comment