Nieuws

VVD: Meer handhaven, meer BOA’s!

De Gemeente Geertruidenberg heeft de laatste tijd vaker te maken met klachten van burgers over zogeheten ‘kleine ergernissen’, waaronder overlast van honden, parkeeroverlast, zwerfvuil, hangjongeren en vandalisme. De VVD onderkent de trend dat de politie zich steeds meer richt op haar taken in het veiligheidsdomein en dat daarmee terrein braakt komt te liggen op het gebied van openbare orde en veiligheid.Daarnaast wordt in toenemende mate kritiek geuit op het feit dat de gemeente Geertruidenberg de handhavingstaak verwaarloosd. Hierbij gaat het om het handhaven van de regels in het gebied van het bouw- en woningtoezicht, de gebruiksregels in de bestemmingsplannen en niet in de laatste plaats het uitvoeren van het milieutoezicht.

 

Momenteel beschikt de gemeente over één BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) en slechts voor een beperkt aantal uur. VVD vind dat, indien blijkt dat de politie onvoldoende prioriteit of capaciteit heeft voor deze ergernissen, de gemeente zelf gehoor moet geven aan deze klachten door het aanstellen van een extra Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). Eén BOA lijkt de VVD echter niet genoeg en pleit daarom dan ook voor meer -meer dan nu geval is- te sturen op de naleving van de bestaande regels. Wat ons betreft is in deze strijd de aanstelling van een tweede BOA daarbij een belangrijk wapen. De inzet van een tweede BOA is een wezenlijk en effectief instrument om overlast en andersoortige overtredingen te verminderen. Naast de overtredingen in het kader van foutief parkeren, hondenpoep en het dumpen van afval, kan de boa ook een belangrijke taak in het jongerenwerk invullen, tenminste daar waar het gaat om moeilijke groepen en persoonlijke aanpak. Daarmee dragen BOA’s  in de ogen van de VVD bij aan het bevorderen van de lokale leefbaarheid en het vergroten van het gevoel van veiligheid onder de burgers. Door toezicht en handhaving in de openbare ruimte is er een verhoging van de sociale controle en correctie, wordt de leef- en woonomgeving verbeterd en het onrust- en onveiligheidsgevoel verminderd. BOA’s hebben een preventieve werking op vandalisme en criminaliteit en bevorderen het verantwoordelijkheidsbesef.

 

Openbare orde en veiligheid is een speerpunt voor de VVD. De VVD is daarom voornemens om bij de behandeling van de kadernota op 23 juni een amendement in te dienen waarin extra uren voor de BOA of één extra BOA worden gebudgetteerd voor normoverschrijdend gedrag en voor algemene surveillance. Voor alle inwoners is het aannemen van een dergelijk besluit een pure winst: de gemeente heeft weer voldoende mankracht om in te grijpen bij kleine overtredingen, zodat de politie zich meer kan concentreren op grotere delicten en misdrijven.

 

Daarnaast heeft VROM inspectie en de Provincie Noord Brabant in het afgelopen jaar op vernietigende wijze aangegeven dat de gemeente Geertruidenberg haar handhavingsbeleid dient te professionaliseren. Ook de gemeenteraad en u als bewoner van deze gemeente hebben aandacht gevraagd voor het handhavingsbeleid en de uitvoering daarvan. Het college van burgemeester en wethouders zegde in 2011 toe eerdere conclusies en aanbevelingen van diverse overheden, maar ook de opmerkingen vanuit de raad mee te nemen en beloofde beterschap. Nu ligt de gemeentelijke kadernota/begroting voor, en tot onze stomme verbazing blijkt er geenszins hoe u het college haar wettelijke handhavingstaken wilt verbeteren en welke budget zij hiervoor vrijmaakt. De VVD heeft daarom de afgelopen weken om opheldering gevraagd!

 

De meermaal gehoorde reden, dat de gemeente over onvoldoende capaciteit beschikt, mag ons inziens geen excuus zijn. In onze beleving mag en kan het niet zo zijn, dat capaciteitsgebrek, kwantitatief en/of kwalitatief, er toe leidt dat er een “free for all” situatie ontstaat waar de brutalen alles kunnen doen wat hun belieft en de goedwillenden veelal nul op het request krijgen. De VVD is daarom voornemens om tijdens de behandeling van de kadernota op 23 juni op z’n minst een motie voor te leggen aan de raad waarin het college opdracht krijgt orde op zaken te stellen en haar handhavingstaken zonder uitstel uit te voeren en hiervoor de raad een degelijk plan van aanpak voor te leggen. Hopelijk krijgen we dan een handhavingsbeleid, waarin doel, aanpak en middelen evenwichtig zijn uitgewerkt. Deze motie zal verder aangevuld worden indien blijkt dat binnen de gemeentelijke organisatie voor de uitvoering kwantitatief en/of kwalitatief capaciteit tekort is. De VVD vind immers dat de gemeente moet beschikken over meer handhavingsambtenaren die toezicht houden op bouwwerken, vergunningverlening en strijdig gebruik van panden. Ook als het gaat om de huisvesting van arbeidmigranten.

 

Het zal u niet verbazen dat de VVD een aantal stevige besluiten wil nemen over het handhavingsbeleid in Geertruidenberg. Wij zijn groot voorstander van een gemeente die zich concentreert op kerntaken. Handhaving is één van die kerntaken. Zo willen wij niet alleen voldoende en kwalitatieve capaciteit voor bijvoorbeeld de inhaalslag op de jarenlange opgebouwde achterstand op de handhaving van vergunningen, maar ook willen we meer capaciteit voor surveillance door bijvoorbeeld BOA’s. U kunt een reactie sturen naar Patrick Kok (p.kok.vvd@gmail.com). Hij is fractievoorzitter van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie in de gemeente Geertruidenberg.